Dňa 10. januára 2020 vstúpila do účinnosti piata smernica o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (AML 5), ktorá okrem iných zmien, rozširuje svoj okruh pôsobnosti už aj na virtuálne aktíva, resp. na niektorých poskytovateľov služieb s nimi spojenými.

V rámci AML 5 sa vo vzťahu k virtuálnym aktívam (kryptomenám) rozširuje okruh osôb, ktoré sa považujú za povinné osoby o:

  • poskytovateľov služieb zmenárne medzi virtuálnymi aktívami a nekrytými menami (fiat menami), a 
  • o poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnych aktív, ak tieto činnosti vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Slovenský zákonodarca smernicu AML 5 síce ešte nestihol implementovať ku dňu jej účinnosti, a preto sa až do jej riadnej implementácie do slovenského právneho systému sa slovenská úprava priamo smernicou AML 5. V praxi to znamená, že zmenárne a poskytovatelia peňaženiek sú povinní už teraz , okrem iného, svojich klientov (i) identifikovať na základe poskytnutia osobných údajov a túto identifikáciu overiť z dokumentov poskytnutých klientom, alebo z dostupných verejných zdrojov; (ii) identifikovať konečného užívateľa výhod klienta; (iii) zistiť či, klient, alebo jeho konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou; a (iv) v závislosti od rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti, alebo financovania terorizmu zistiť pôvod finančných prostriedkov alebo majetku, v tomto prípade virtuálnych aktív, pričom zisťovanie a overovanie takýchto informácií môžu byť poskytovatelia služieb zmenárne a poskytovatelia peňaženiek povinní vykonávať opakovane počas trvania obchodného vzťahu.

Aktuálne znenie návrhu novely slovenského zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon), do ktorého bude musieť byť AML 5 v dohľadnej budúcnosti implementovaná, je koncipované širšie, ako znenie samotnej AML 5. Napríklad definíciu poskytovateľa služby zmenárne bude spĺňať aj subjekt vykonávajúci činnosť burzy virtuálnych aktív, a teda podľa pripravovanej slovenskej úpravy budú podliehať AML regulácií aj burzy virtuálnych aktív. Návrh slovenskej úpravy, okrem zapracovania AML 5 a v nej uvedených definícií poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnych aktív a poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnych aktív, tiež zavádza dva osobitné predmety podnikania na tieto činnosti, na ktorých ohlásenie sa vyžaduje splnenie podmienok odbornej spôsobilosti.

Pre porovnanie, národná AML regulácia vo vzťahu k virtuálnym aktívam sa v Českej republike už na virtuálne aktíva vzťahovala ešte pred účinnosťou AML 5, pričom je tiež prísnejšia ako znenie AML 5. Podľa českej úpravy sa za povinnú osobu považujú subjekty, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujú služby spojené s „virtuálnou menou“, čo pri širšej interpretácii zo strany štátnych orgánov môže okrem poskytovateľov služieb zmenární virtuálnych aktív a peňaženiek virtuálnych aktív zahŕňať napríklad aj crowdfunding realizovaný prostredníctvom ICO/ STO, alebo prevádzkovanie mining poolov. Ostáva teda otázne, či český zákonodarca v súvislosti s AML 5 túto prísnu reguláciu zvoľní, alebo nie.

AML 5 a jej implementácia prinesie zvýšené náklady spojené s identifikovaním klienta a jeho konečného užívateľa výhod a ďalších povinností uložených povinným osobám. S pribúdajúcou reguláciou však v budúcnosti môžeme asi očakávať už iba zvyšovanie a sprísňovanie regulačných povinností poskytovateľov služieb súvisiacich s virtuálnymi aktívami, a to napríklad aj v súvislosti s možnou aplikáciou tzv. travel rule v jednotlivých štátoch, ktoré predstavuje povinnosť poskytovateľov služieb spojených s virtuálnymi aktívami zhromažďovať a zdieľať medzi poskytovateľmi navzájom údaje o jednotlivých transakciách, čo môže do veľkej miery kolidovať s ideou anonymity virtuálnych aktív ako takých a ovplyvniť využívanie privacy coins ako napríklad Zcash – ZEC, Monero – XMR, Dash – DASH, a iných.

Rôznymi otázkami regulácie virtuálnych aktív a jej podmienok sa aktívne zaoberáme a radi Vám v tejto oblasti pomôžeme, či už z pohľadu práva, alebo daní a účtovníctva.

Martin Hergovič