Hore

Naše aktivity

Okrem klientskeho právneho poradenstva naši právnici pravidelne publikujú články týkajúce sa kľúčových oblastí nášho poradenstva a vyjadrujú sa k odborným témam najmä z oblasti daňového a obchodného práva pre renomované slovenské denníky a médiá. Naša kancelária pravidelne organizuje konferencie na aktuálne témy z oblastí nášho poradenstva. Naši zakladatelia sú tiež členmi pracovných skupín vytvorených na Ministerstve financií SR a Ministerstva hospodárstva SR za účelom rekodifikácie pravidiel pre oblasť kolektívneho investovania a fondov a oblasť obchodných spoločností.

Poradenstvo pri investícii do spoločnosti REFRESHER Media

Investičnú platformu Crowdberry sme zastupovali pri jej 1,1 mil. EUR ekvity investícii do spoločnosti REFRESHER Media s.r.o., prevádzkujúcej portál refresher.sk, obľúbený lifestylový a spravodajský portál. Crowdberry sme poskytli komplexné transakčné poradenstvo – od vykonania právneho auditu (due-diligence), cez prípravu investičnej zmluvy a akcionárskej dohody až po prípravu novej korporátnej dokumentácie pre cieľovú spoločnosť. Kedže transakcia bola kombináciou venture kapitálovej investície do spoločnosit a odkupu obchodných podielov od niektorých

Čítať viac

Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami

Po verejných konzultáciách zverejnila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dňa 24. septembra 2020 balík návrhov o digitálnom financovaní. Balík zahŕňa okrem iného aj návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (ďalej len „MiCA“) a návrh nariadenia o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. Cieľom týchto právnych predpisov je priniesť harmonizáciu právneho rámca kryptoaktív v EÚ.   Pôsobnosť nariadenia MiCA MiCA prináša reguláciu

Čítať viac

Švarcsystém: Chcete pracovať na živnosť alebo zamestnávať živnostníkov? Dajte si pozor aby Vám nezaklopala Kobra alebo OČTK

Táto analýza sa venuje problematike nelegálneho zamestnávania formou zastreného faktického pracovnoprávneho vzťahu inou zmluvou teda o tzv. švarcsystém. Začiatky švarcsystému   Začiatkom 90. rokov založil podnikateľ Miroslav Švarc stavebnú firmu Švarc s. r. o. Vidina mnohých po páde režimu bola jasná a to postaviť sa na vlastné nohy a zarobiť. V tomto prípade tomu nebolo inak, Švarc sa veľmi skoro po založení firmy rozhodol zamestnávať živnostníkov, týmto

Čítať viac

Prednáška Petra Vargu o krypte a DPH na pôde SKDP

Náš partner Peter Varga prednášal na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov o DPH a krypto-aktívach. Na metodických dňoch sa okrem približne 200 daňových poradcov a širšej verejnosti zúčastnili tiež zástupcovia finančnej správy a Ministerstva financií SR. V širšej verejnosti panuje populárny názor, že podnikanie s kryptom považuje sa „nepodliehajúce DPH“.  Tento názor je do veľkej miery rozšírený vďaka rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ v prípade Hedqvist. Oblasť krypto-aktív a ich zdanenia však podlieha dynamickému vývoju. Závery vyslovené súdom v tomto rozhodnutí rozhodnutie nie je možné dnes plošne aplikovať

Čítať viac

Budú malé slovenské investičné fondy (AIF) konečne flexibilnejšie?

V spolupráci s iniciatívnymi predstaviteľmi štátnej moci v tejto oblasti pracujeme a diskutujeme o novom regulačnom rámci pre malé alternatívne investičné fondy. Cesta je komunikačne a procesne náročná, ale časť z nej sa už podarilo úspešne absolvovať. Radi by sme, aby na konci dňa alternatívny investičný fond s „malou licenciou“ mohol mať tri kategórie investorov (zjednodušene): Profesionálni investori; Max. 50 kvalifikovaných investorov; a Max. 20 „friends&family“

Čítať viac

Článok pre Hospodárske noviny – právne, daňové a účtovné nástrahy zakladania malých investičných fondov

Založiť na Slovensku malý investičný fond nie je zložité. Má to však viacero nástrah, najväčšie z ktorých sme stručne opísali v článku pre Hospodárske noviny. Či už sú to nelogické obmedzenia pri vydávaní investorských akcií v SICAV fonde, nejasné a zaťažujúce pravidlá účtovania malých investičných fondov, alebo povinnosť každoročne preceňovať niektoré investície výnosovou metódou s daňovými dosahmi, všetky takéto obmedzenia nútia aj tých pár zakladateľov odísť do zahraničia, alebo zakladať slovenské štruktúry na hranici zákonnosti.  Okrem iného aj našim členstvom

Čítať viac

Založili sme prvý Európsky fond rizikového kapitálu (EuVECA) v krajinách V4

Po viac ako 7 mesiacoch intenzívnej práce sa nám pre klienta, skupinu privátnych investorov spolupracujúcich s FOUNDERS FACTORY – jedným z najväčších startup akcelerátorov na svete, podarilo založiť prvý Európsky fond rizikového kapitálu v rámci krajín V4. EuVECA je AIF fond, ktorý je v zmysle Európskej regulácie oprávnený investovať minimálne 70% svojho portfólia zainvestovaného do malých a stredných podnikov so sídlom v EU a je určený primárne pre profesionálnych

Čítať viac

Právnická firma roka 2021 – úspech až v štyroch kategóriách

Po minuloročnom ocenení veľmi odporúčaná kancelária na daňové právo sme v novom ročníku 2021 tejto najprestížnejšej slovenskej ankete organizovanej vydavateľom týždenníka TREND a spoločnosťou EPRAVO Group s.r.o. nielen obhájili ocenenie veľmi odporúčanej kancelárie na daňové právo, ale získali sme ocenenia v troch ďalších oceňovaných kategóriách. Od roku 2021 sme tak odporúčanou kanceláriou tiež pre právo obchodných spoločností, duševné vlastníctvo a telekomunikácie a právo informačných technológií. Vzhľadom na relatívne krátke pôsobenie

Čítať viac

Rok 2020 – zatiaľ najúspešnejší rok spoločnej existencie Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting

Rok 2020 bol v poradí tretím rokom spoločnej existencie poradenského zoskupenia Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting.  Rok 2020 zasiahnutý pandémiou COVID-19 bol pre nás a naše poradenstvo v mnohom špecifickým a zároveň zatiaľ najúspešnejším rokov od nášho založenia. Počas prvej vlny pandémie sme okrem štandardného poradenstva tiež rozbehli projekt #zachranfirmu, v rámci ktorého sme nielen našim klientom radili ako ochrániť firemný aj súkromný majetok pred negatívnymi ekonomickými dopadmi pandémie. Na tieto témy sme napísali viacero

Čítať viac

Ako chrániť firemný a osobný majetok v podnikaní?

Pre časopis FORMEN sme poskytli rozsiahlejší rozhovor k téme ochrany firemného a súkromného majetku v podnikaní. Medzi podnikateľmi sa často stretávame s názorom, že riziká podnikania realizovaného cez obchodné spoločnosti sa neprenášajú na fyzické osoby – spoločníkov stojacich za nimi. Tento názor je však nesprávny a môže viesť k spoliehaniu sa napríklad na to, že pri platobnej neschopnosti a neuhradení záväzkov zo strany spoločnosti sa ukrátení veritelia spoločnosti nemôžu domáhať náhrady

Čítať viac

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 907 768 793
+421 918 953 897
info@highgate.sk

Pošlite nám správu