Náš partner Peter Varga prednášal na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov o DPH a krypto-aktívach. Na metodických dňoch sa okrem približne 200 daňových poradcov a širšej verejnosti zúčastnili tiež zástupcovia finančnej správy a Ministerstva financií SR.

V širšej verejnosti panuje populárny názor, že podnikanie s kryptom považuje sa „nepodliehajúce DPH“.  Tento názor je do veľkej miery rozšírený vďaka rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ v prípade Hedqvist. Oblasť krypto-aktív a ich zdanenia však podlieha dynamickému vývoju. Závery vyslovené súdom v tomto rozhodnutí rozhodnutie nie je možné dnes plošne aplikovať na akékoľvek vzťahy v oblasti krypta. 

Pri našej právnej, daňovej a účtovnej poradenskej praxi sme sa stretli s viacerými projektmi, kde takéto zjednodušenie nie je možné. Hovoríme napríklad o:  

  • ITO s investičnou zložkou emitovaných tokenov; 
  • STO s úžitkovou zložkou emitovaných tokenov; 
  • službách sprostredkovania poskytované výmennými platformami; 
  • ťažbe krypto-aktív; 
  • službách digitálnej peňaženky; 
  • dodávkach tovarov/služieb uhrádzaných v krypte.

A tu práve môžu byť DPH aspekty kľúčové v rozhodovaní sa o štruktúre alebo jurisdikcii konkrétneho projektu. Už len pri tradičnej emisii tzv. úžitkových tokenov predávaných v cene vyššej ako je reálna hodnota predmetnej služby/tovaru (t.j. utility) môže mať nesprávne nastavený DPH režim emisie fatálne dopady na uskutočniteľnosť/ziskovosť projektu.  DPH je oblasťou značne harmonizovanou právom Európskej únie. A preto akékoľvek výstupy alebo závery k danej téme je možné vnímať ako aplikovateľné aj v iných jurisdikciách Európskej únie. 

„Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Jediné potrebné právne a daňové informácie ku kryptu priamo k vám.“