Rok 2019 bol pre slovenských podnikateľov výborným rokom, pre mnohých tým najlepším od finančnej krízy v roku 2009. Ešte vo februári 2020 množstvo firiem, vrátane niektorých našich klientov riešilo rozpočet na investície a rast v roku 2020. Marec a prudký nástup koronakrízy a ňou spôsobených reštrikcií ekonomického života však všetko zmenilo. Obmedzenie a v niektorých segmentoch dokonca úplne zastavenie toku tovarov a služieb spôsobilo hlavne u menších a stredných podnikateľov dramatický pokles tržieb a náhly nedostatok likvidity. Investičný manažment podnikateľov sa zmenil na manažment krízový, kde sa pre podnikateľov primárnym cieľom stalo čo najväčšie možné zníženie operatívnych nákladov a ochrana majetku firmy, ako aj osobného majetku majiteľov pred rizikami hroziacej platobnej neschopnosti.

Aj keď vláda zareagovala relatívne pružne a priniesla viacero opatrení v snahe sanovať podnikateľom ekonomické dopady spôsobené koronavírusom, je zrejmé, že tieto opatrenia nemusia stačiť a v prípade viacerých podnikateľov prídu neskoro. Pre takýchto podnikateľov je kľúčové urgentné znížiť svoje náklady s využitím právnych a daňovo-optimalizačných nástrojov ktoré ponúka náš daňovo odvodový systém. Pre štatutárom a majiteľov firiem je zároveň mimoriadne dôležité ochrániť nielen majetok firmy, ale aj osobný majetok pred rizikami vyplývajúcimi z prijímania krízových rozhodnutí týkajúcich sa prepúšťania zamestnancov, krátenia ich pracovných úväzkov, vyplácaniu dividend a prebytočnej likvidity z firmy.

S cieľom pomôcť finančne prežiť hlavne menším a stredným firmám, ktoré sú vďaka svojej veľkosti dosť flexibilné na to, aby pomerne rýchlo prijali zásadné úsporné rozhodnutia, sme sa v spolupráci so sesterskou poradenskou firmou CARPATHIAN Tax & Accounting projekt www.zachranfirmu.sk. V rámci projektu sme okrem iného zorganizovali tri bezplatné webináre pre malých a stredných podnikateľov na ktorých chceme praktickou formou rozoberať, okrem iného, jednotlivé právne a daňové opatrenia na záchranu firiem.

Téma prvého z webinárov sa týka možností znižovania nákladov na zamestnancov a dodávateľov firiem prostredníctvom kombinovania štátnych opatrení s už existujúcimi nástrojmi, ktoré ponúka náš daňovo-odvodový systém. Cieľom webinára je praktickou formou firmám predstaviť, na aké štátom prijaté opatrenia majú podnikatelia nárok a ako tieto opatrenie môžu využiť. Ďalšou z tém rozoberaných na webinári sú dostupné varianty odmeňovania zamestnancov a živnostníkov (kontraktorov) a možnosti lepšieho daňovo-odvodového systému odmeňovania živnostníkov (kontraktorov). Viac informácií o tomto webinári je dostupných tu http://zachranfirmu.sk/webinar/znizovanie-nakladov/.

Druhý z webinárov je primárne zameraný na možnosti optimalizácie daňovej povinnosti podnikateľov ešte za rok 2019. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude viacero daňovníkov platiť dane za rok 2019 až v období medzi aprílom a júnom 2020. Predpokladáme, že pre množstvo z nich môžu byť nasledujúce mesiace kritické nielen z hľadiska nízkej likvidity. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť šance firmy na prežitie je minimalizovať jej daňové zaťaženie za rok 2019, ako aj daňové preddavky na rok 2020. Okrem všeobecne aplikovateľných spôsobov daňovej optimalizácie sa na webinári špeciálne venujeme téme superodpočtu, čo je relatívna novinka v našom právnom poriadku. Viac o webinári nájdete tu http://zachranfirmu.sk/webinar/dane-2019/.

Posledný z trojice naplánovaných webinárov má za cieľ poukázať na legálne a daňovo efektívne možnosti presunu „zdravých“ častí firmy na novozaloženú firmu a umožniť tak podnikateľom ich ochranu a oddelenie od krízou zasiahnutej časti ich podnikania. Okrem toho je cieľom webináru upozorniť štatutárov aj majiteľov firiem na všetky podstatné daňové a právne riziká, vyplývajúcich z prijímania krízových rozhodnutí, spoločným účelom ktorých je minimalizovať náklady a ochrániť majetok firmy aj majiteľov v maximálnej možnej miere. Medzi témami webináru sú praktické otázky týkajúce sa zodpovednosti majiteľov a štatutárov za úpadok spoločnosti, riziká a možnosti vyplácania dividend a prebytočnej likvidity z firmy ako aj riziká súvisiace s krátením a ukončovaním pracovných pomerov zamestnancov. Viac informácií tu http://zachranfirmu.sk/webinar/usporne-opatrenia/.