Európsky parlament schválil koncom prvého kvartálu tohto roka kontroverznú smernicu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu („Smernica“), ktorej predchádzalo množstvo protestov po celej Európe. Európu rozdelili na dva protichodné tábory dlhodobo diskutované články 11 a 13 (v prijatom znení ide o články 15 a 17), ktoré významne ovplyvňujú slobodu využívania internetu. Dôvodom zavedenia týchto článkov do Smernice sú tvrdenia viacerých autorov o tom, že veľké internetové platformy zneužívajú ich autorský obsah, na základe čoho zarábajú bez vedomia autorov. Schválením danej reformy tak poslanci Europarlamentu vyslovili podporu autorom a vydavateľom, a zároveň vyhlásili „vojnu“ internetovým (online) platformám, ktorým zamedzia možnosti pre šírenie obsahu podliehajúcemu autorskému právu prostredníctvom svojich služieb.

Vojna autorov a internetových platforiem?

Cieľom reformy autorského práva na internete je snaha ochrániť autorov (t.j. tvorcov autorského obsahu a vlastníkov autorských práv) pred internetovými platformami ako sú Facebook, Youtube, Google a iní, ktorí zdieľajú odkazy na hudbu, videá, texty, atď. podliehajúce autorskému právu. Práve článok 11 (15) Smernice stanovuje, že autori a vydavatelia by si mohli od internetových platforiem požadovať vyplácanie licenčných poplatkov na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy, pričom by sa mali deliť o zisk z poskytnutia autorského diela. 

Uvedená reforma je však sprevádzaná mnohými skeptickými názormi a vyjadreniami zo strany kritikov, ktorí predpokladajú, že autori a vydavatelia nikdy neobdržia predmetné poplatky a zisky z rozširovania diela prostredníctvom internetových platforiem. Tieto platformy radšej pristúpia ku kroku obmedzenia zobrazovania a šírenia obsahu autorov zo štátov Európskej únie.

Taktiež článok 13 (17) predstavuje v praxi množstvo rizík, nakoľko u širokej verejnosti vzbudzuje viacero nejasností, napr. v súvislosti so smernicou eCommerce, ktorej jednotlivé ustanovenia sú v rozpore so schválenou Smernicou. Predmetný článok prikazuje spoločnostiam ako Youtube a Facebook filtrovať obsah, ktorý porušuje predpisy autorského práva. Z toho vyplýva, že uvedené online platformy budú povinné zabrániť užívateľom šíriť nelegálny obsah a tiež sa zaujímať a preverovať, či v jednotlivých prípadoch nejde o porušenie autorského práva. Zároveň sú tieto platformy povinné odstrániť nelegálne zdieľaný materiál (fotografia, video, text, atď.) a zabrániť jeho znovuobjaveniu a šíreniu na danej internetovej platforme.

Mnoho kritikov krúti nad uvedenou reformou hlavou, nakoľko uplatnenie daného článku v praxi bude znamenať, že v budúcnosti dôjde k filtrovaniu všetkého nahrávaného obsahu. Jednotlivé online platformy tak budú preberať právnu zodpovednosť za všetkých svojich používateľov a budú rozhodovať o obsahu, ktorý bude zverejnený a sprístupnený.

Vo všeobecnosti možno povedať, že uvedené pravidlá sa priamo dotknú služieb, ktoré sú poskytované práve online platformami ako Google, Facebook a Youtube.  Naopak, z uvedenej Smernice sú úplne vyňaté práve neziskové platformy ako napr. Wikipédia. 

Napriek tomu, že Smernica sa u verejnosti stretáva najmä s odporom a negatívnymi názormi je potrebné podčiarknuť, že pre autorov prináša mnohé pozitíva. Prijatá smernica zabezpečí autorom a výkonným umelcom nárok na primeranú odmenu v prípade udelenia licencie alebo prevodu práv na využitie svojich diel. Zároveň autori budú mať právo na pravidelné získavanie informácii o využívaní ich diel od tých strán, ktorým bola udelená licencia alebo právo na použitie ich diela. 

Jednotlivé členské štáty budú mať odo dňa účinnosti Smernice 24 mesiacov na jej transpozíciu do svojich vnútroštátnych zákonov a predpisov. 

V súvislosti s vyššie uvedeným zastávame názor, že hoci si digitálny trh zmenu určite vyžadoval, súčasná reforma môže odvetvie autorského práva skôr skomplikovať a zničiť možnosť rýchleho šírenia informácií prostredníctvom online platforiem. V praxi sa môže stať, že jednotlivé členské štáty si budú vykladať danú Smernicu rôznym spôsobom, preto je potrebné, aby bol celý proces implementácie Smernice do vnútroštátnych zákonov pod drobnohľadom verejnosti.

Jednou z kľúčových oblastí nášho poradenstva je tiež IT právo, právo duševného vlastníctva a autorské právo. Medzi našich klientov patrí viacero dynamických IT, reklamných a digitálnych firiem, ktorým poskytujeme komplexné poradenstvo v otázkach autorsko-právnej ochrany nimi poskytovaných produktov a služieb.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.