Nedávno sme organizovali už druhú konferenciu, na ktorej sme sa rozprávali aj o možnostiach odmeňovania zamestnancov podielmi na firme. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu (napríklad najnižšia nezamestnanosť v histórií Slovenska), bol prirodzene celkom vysoký záujem o informácie k tejto téme. Na druhej strane som bol celkom prekvapený relatívnym nedostatkom informácií nielen o výhodách, ale aj možných právnych a daňových úskaliach vydávania podielov na firme zamestnancom. Pre menšie a rozbiehajúce sa start-upy s menším rozpočtom nie sú tradičné štruktúry zamestnaneckých akcií a opcií známych z nadnárodných korporácií riešením. Vydávanie tieňových podielov na firme však môže byť pre tento typ spoločností veľmi zaujímavou a dostupnou alternatívou.

Slovenské firmy majú v zásade tri možnosti (aj keď existujú ich rôzne funkčné deriváty), akú formu podielu na firme svojim kľúčovým zamestnancom a dodávateľom ponúknuť. Prvou z nich je priamy prevod obchodného podielu, alebo akcií firmy. V praxi tak firma za symbolický vklad prevedie na zamestnanca alebo dodávateľa časť podielov na firme, čím sa zamestnanec alebo dodávateľ stane akcionárom, resp. spoločníkom firmy.

Druhou možnosťou je udelenie práva (opcie) na nadobudnutie podielov na firme v budúcnosti, za vopred stanovenú, väčšinou nižšiu ako trhovú cenu. V tomto prípade sa tak zamestnanec, či dodávateľ môže v budúcnosti rozhodnúť, či toto právo využije, a požiada firmu o prevod dohodnutého počtu akcií. Rovnako ako v prvom prípade, ak sa zamestnanec alebo dodávateľ rozhodne opciu využiť, stáva sa akcionárom alebo spoločníkom firmy, so všetkými právami s tým spojenými.

Okrem hlasovacích práv a prístupu ku všetkým účtovným a obchodným dokumentom firmy, má zamestnanec ako akcionár tiež právo na tzv. vyrovnací podiel aj v prípadoch, kedy je ako spoločník z firmy vylúčený z dôvodu porušovania jeho povinností. Takéto práva dokážu firmám niekedy poriadne strpčiť lúčenie s „neposlušným“ zamestnancom alebo dodávateľom.

Aj keď je možné rozsah akcionárskych práv v značnej miere zúžiť, prípadne niektoré z práv zamestnancovi alebo dodávateľovi vôbec nepriznať (napríklad vydaním akcií bez hlasovacích práv), vlastníctvo podielu alebo akcií v spoločnosti dáva zamestnancovi alebo dodávateľovi pomerne silný nástroj na presadzovanie svojich záujmov voči zamestnávateľovi

Riešením môže byť práve vydanie tieňových akcií alebo podielov na firme. Na rozdiel od prvých dvoch možností sa zamestnanec alebo dodávateľ v tomto prípade nestáva akcionárom, alebo spoločníkom firmy. Stále mu však zostáva ten podstatný ekonomický benefit v podobe práva podieľať sa na raste a ziskoch firmy. Na základe zmluvy o priznaní práva na tieňový obchodný podiel alebo akciu získa zamestnanec alebo dodávateľ „tieňový“ podiel na podnikaní firmy, ktorý mu zaručuje de facto rovnaký rozsah ekonomických práv a benefitov ako štandardným akcionárom a spoločníkom. V praxi v sebe tieňový podiel najčastejšie obnáša právo na určitý podiel na zisku firmy (obdobné právu na dividendu), alebo právo na dohodnutý podiel na výnose pri budúcom predaji firmy investorovi. Zákon však v tomto smere firmy nijak neobmedzuje v tom, aby podiel viazali na tržby z konkrétnych projektov alebo tržby plynúce od klientov, ktorých ma na starosti dotyčný zamestnanec alebo dodávateľ.

Rovnako ako v prípade vydania obchodných podielov a akcií, aj v zmluve o tieňových podielov si môže firma so zamestnancom alebo dodávateľom dohodnúť nielen výšku ekonomického podielu a pravidelnosť jeho výplaty, ale tiež podmienky, splnením ktorých je výplata dohodnutého podielu podmienená. Tieto môžu mať charakter časový (zotrvanie vo firme po dohodnutú dobu) alebo kvalitatívny (napríklad dokončenie plánovaných klientskych projektov), alebo ich kombináciu.

V niektorých aspektoch sa tieňové akcie podobajú tichému spoločenstvu, čo môže pre firmu aj zamestnanca alebo dodávateľa znamenať určité daňové benefity. Podmienky vydania tieňových podielov sú však značne flexibilnejšie. Výplata dohodnutého podielu, viazaného napríklad na úspešné dokončenie projektu, nie je na rozdiel od podielu tichého spoločníka viazaná na schválenie ročnej účtovnej závierky firmy. V prípade tieňových akcií alebo podielov je tiež možné obmedziť prístup zamestnanca, alebo dodávateľa k niektorým, prípadne všetkým obchodným a účtovným záznamom firmy. Inštitút tichého spoločenstva takéto obmedzenie nepripúšťa.

Práve flexibilita nastavenia podmienok vydávania tieňových podielov a akcií v kombinácii s nižšou mierou administratívy spojenou s ich vydávaním sú možno dôvodom, prečo sú práve tieňové akcie a podiely zrejme najrozšírenejšou formou odmeňovania kľúčových zamestnancov a dodávateľov v slovenských startupoch a rastúcich firmách. Aj keď vydanie zamestnaneckých tieňových akcií nie je po právnej stránke obzvlášť zložité, s ich vydaním je spojených viacero daňových a odvodových rizík na strane zamestnanca alebo dodávateľa, ale aj firmy.  V našej praxi sme narazili už na viacero dobre právne nastavených systémov tieňových podielov, ktoré však tieto riziká vôbec nezohľadňovali. Vo výsledku tieto systémy po právnej stránke síce fungujú, avšak daňové a odvodové zaťaženie z nich plynúce v značnej miere znižuje výšku ekonomického benefitu, ktorý bol primárnym dôvodom pre ich zavedenie.

Pre právne fungujúce a daňovo priaznivé nastavenie tieňových podielov je preto k stolu potrebné posadiť nielen právnika, ale tiež skúseného daňového poradcu a účtovníka. U nás v HIGHGATE a CARPATHIAN máme pod jednou strechou nielen právnikov s početnými skúsenosťami s právnym nastavením zamestnaneckých akcií, ale tiež daňových právnikov, daňového poradcu a účtovníkov, s ktorými vieme navrhnutú štruktúru tieňových podielov nastaviť tak, aby ostali naozaj benefitom.