MiCA – Licenčné konanie pre CASP

Klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami, ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, poskytujeme právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli a následného zastupovania v povoľovacom (licenčnom) konaní.

V čom radíme?

Nariadenia MiCA zavádza nový pojem „Poskytovatelia služieb kryptoaktív“ (v angličtine Crypto-asset service provider alebo skrátene len CASP), čo sú regulované osoby, ktorým bude udelené povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív v rámci Európskej únie. Vzhľadom na to, že nikto okrem CASP a niektorých finančných inštitúcií nebude môcť podľa nariadenia MiCA poskytovať služby kryptoaktív, klientom radíme jednak pri analýze ich podnikateľských modelov, či spadajú pod novú reguláciu, prípadne pod inú reguláciu v rámci finančného sektora (napr. kolektívne investovanie alebo poskytovanie investičných služieb a investičných činností) a jednak pri samotnej prípade žiadosti o udelenie povolenia na činnosť CASP pred Národnou bankou Slovenska.

Nariadeniu MiCA a čo všetko prináša sme sa komplexnejšie venovali aj v našom videopodcaste, ktorý si môžete pozrieť tu:

Kto sú to poskytovatelia služieb kryptoaktív, tzv. CASP?

V súvislosti s Nariadením o trhoch s kryptoaktívami (v angličtine Markets in Crypto-Assets Regulation alebo skrátene len MiCA), ktoré sa v plnej miere uplatňuje v Európskej únii od 30.12.2024 poskytujeme klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami (najmä prostredníctvom živnostenských oprávnení poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny), ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli.

Kto teda bude potrebovať povolenie pre poskytovanie služieb kryptoaktív?

Službami kryptoaktív sú podľa Nariadenia MiCA tieto služby a činnosti súvisiace s akýmkoľvek kryptoaktívom: 

 • Poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov;
 • Prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva;
 • Výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
 • Výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
 • Vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;
 • Umiestňovanie kryptoaktív;
 • Prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív;
 • Poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív;
 • Poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov;

V praxi teda akékoľvek právnické osoby alebo podniky, ktoré budú chcieť vykonávať vyššie uvedené činnosti, resp. poskytovať vyššie uvedené služby v Európskej únii budú potrebovať povolenie na činnosť CASP. To zahŕňa napríklad nasledovné súčasné podnikateľské modely:

 • Rôzne kryptomenové platformy a burzy;
 • Poskytovatelia kryptomenových peňaženiek;
 • Správci rôznych krpytomenových stratégií;
 • Sprostredkovatelia zámeny kryptomien za FIAT menu alebo inú krpytomenu;
 • Poradenské služby pri investícií do kryptomien či kryptoaktív vo všeobecnosti.

V prípade, ak Vám nie je zrejmé, či Váš biznis model bude regulovaný nariadením MiCA, a teda či sa máte pripravovať na licenčné konanie pred Národnou bankou Slovenska, môžete túto tému prebrať s naším partnerom Petrom Vargom, ktorý sa regulácií kryptomien dlhodobo venuje:

V čom spočívajú naše služby a aké sú naše skúsenosti?

V prípade, ak sa klient rozhodne žiadať o povolenie na vykonávanie činnosti CASP, zastupujeme ho už od úvodnej konzultácie jeho podnikateľského plánu s Národnou bankou Slovenska a následne pri príprave žiadosti o udelenie povolenia, vrátane jednotlivých príloh, a to v spolupráci priamo s klientom a prípadne jeho ďalšími poradcami, napríklad v oblasti IT bezpečnosti. Po podaní žiadosti o udelenie povolenia zastupujeme klienta pred Národnou bankou Slovenska v samotnom licenčnom konaní, v ktorom Národná banka Slovenska bude žiadosť so všetkými jej prílohami komplexne posudzovať.

Aj keď nariadenie MiCA je pomerne nová regulácia a CASP sa stanú úplne novým regulovaným subjektom, téme regulácie kryptoaktív sa už komplexne dlhodobo venujeme, či už v rámci zdaňovania, v oblasti tokenizovaných finančných nástrojov, alebo aj priamo prednášaním na konferencii NBS o nariadení MiCA. Klientom sme v minulosti poskytovali právne a daňové poradenstvo napríklad pri:

 • Vytvorení platformy na obchodovanie s kryptomenami, vrátane právneho štruktúrovania stakingových stratégií,
 • Primárnej emisii hybridných tokenov a ako aj ich umiestnením na decentralizovanej burze v rámci sekundárneho predaja,
 • Primárnej emisii tokenov (ICO) a security tokenov (STO),
 • Založení a spravovaní alternatívnych investičných fondov nachádzajúcich sa v offshore jurisdikciách a investujúcich do kryptoaktív,
 • Štruktúrovaní biznis modelu v súvislosti s vytvorením služieb správy a manažovania kryptomenových portfólií,
 • Posudzovaní súladu biznis modelu s kryptomenami s reguláciou platobných služieb a elektronických peňazí,
 • Vytváraní investičných produktov investujúcich do krypto aktív pre zákazníkov klienta,
 • Vytváraní štúdie pre klienta zameranej na vytvorenie právneho a daňového rámca pre fungovanie jeho internej tokenovej sústavy.

Zároveň, tým, že sa dlhodobo venujeme finančnej regulácii, a teda zastupujeme klientov v povoľovacích, registračných, ako aj sankčných konaniach pred Národnou bankou Slovenska, toto naše know how je elementárnym predpokladom pre kvalifikované zastupovanie klienta v licenčnom konaní na činnosť CASP pred Národnou bankou Slovenska. Demonštráciou našich rozsiahlych skúseností v oblasti finančnej regulácie sú úspešné konferencie (jedni z najväčších svojho druhu na Slovensku), ktoré sme organizovali, či už ohľadom financovania real estate alebo ohľadom zakladania a prevádzkovania investičných fondov.

Our courses and training

For those who want to educate themselves

For those who want to educate themselves

CONSULTATIONS

Personal 1:1 consultation with

/

CONTACT

Need help or advice? Reach out to us.

Law & Tax
Tomas Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk