Účtovanie kryptomien

Poskytujeme na slovenskom trhu unikátne účtovné poradenstvo pre rozličné typy krypto projektov a transakcií (emisie tokenov, obchodovanie s kryptom, staking, liquidity mining, airdrops, mzdy v krypte).

Účtovanie kryptomien

O základných režimoch účtovania kryptomien síce Ministerstvo financií SR vydalo metodický pokyn, ekonomická a funkčná rozmanitosť krypto aktív však kráča míľovými krokmi. A preto sa v praxi stretávame s viacerými otázkami a nezrovnalosťami, ktoré sú adresované nielen od klientov, ale aj účtovníkov a daňových poradcov.

Téme účtovania krypto aktív je venovaná v našej kancelárií veľká pozornosti. V apríli 2022 sme vydali prvý slovenský  (a zatiaľ posledný) e-book k účtovaniu kryptoaktív. Prednášame o účtovaní krypto aktív na rôznych fórach a píšeme množstvo článkov. Snažíme sa porozumieť businessu klientov a aj z toho dôvodu sme sa v rámci účtovania u našich klientov stretli s veľkým množstvom zaujímavých účtovných situácií (ako napríklad):

 • Emisie úžitkových alebo finančných tokenov;
 • Emisie hybridných tokenov;
 • Obchodovanie s krypto aktívami;
 • Staking, liquidity mining alebo yield farming;
 • Účtovanie o tzv. Airdropoch;
 • Účtovanie poskytovateľov služieb v oblasti krypto aktív (tzv. brokeri);
 • Vyplácanie zamestnancov a kontraktorov v krypto aktívach;

Keďže slovenské účtovné predpisy na viacero tém nedávajú odpovede, pri účtovaní si musíme pomáhať štandardami IFRS a inšpiráciami zo zahraničia.

AML, reporting a krypto aktíva

V tejto oblasti pre klientov nastavujeme nevyhnutnú administratívu či už v oblasti AML, ale aj očakávaného reportingu. Našou snahou je však pôsobiť aj ako podnikateľský poradca, takže nie je našim účelom tieto prvky compliance nevyhnutne komplikovať. Keďže klientom v oblasti krypta poskytujeme aj celú radu iných poradenských služieb, je aj v našom záujme, aby predmetný projekt bol funkčný a efektívny.

Oblasť AML je oblasťou, ktorá lemuje životy compliance oddelení už niekoľko rokov. Práve fenomén krypta odkrýva postupne nové regulačné výzvy v tejto oblasti. Okrem výziev čisto exekutívnych a interpretačných, sú to aj legislatívne výzvy s presahom aj do iných odvetví práva a daní. Niekoľko krát sme tieto problematické body prezentovali v rámci našich prednášok na úrovni ministerstva financií alebo Slovenskej komory daňových poradcov. Často o týchto témach prednášame a jeden veľký priestor sme tomu venovali na našej právnej a daňovej konferencii, venovanej technologickým spoločnostiam. K tejto téme sa vyjadrujeme v médiách, píšeme články a prednášame alebo organizujeme školenia a webináre.

V oblasti reportingu prevažuje v súčasnosti najmä téma daňového reportingu iniciovaná smernicou DAC 8. Európska komisia prijala v roku 2020 nový daňový balík : „Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy“ (ďalej len „akčný plán“), ktorý posilňuje boj proti zneužívaniu daní. Cieľom akčného plánu je najmä aktualizácia smernice DAC (smernica, ktorá má za cieľ efektívnejší boj s daňovými podvodmi a nelegitímnou daňovou optimalizáciou) s cieľom rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti a posilniť rámec administratívnej spolupráce. V dôsledku toho sa iniciatíva DAC 8 a súvisiaca verejná konzultácia, ktorú Európska komisia začala, snažia zabezpečiť primeranú daňovú transparentnosť a riadne zdaňovanie príjmov z investícií alebo platieb do kryptoaktív a elektronických peňazí. Touto iniciatívou by sa zabezpečil súlad s prebiehajúcou prácou na úrovni EÚ v tejto oblasti, ako je napríklad budúci legislatívny návrh o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Viac si o týchto témach môžete prečítať na našej stránke venovanej právnym a daňovým témam ku kryptu.

DPH v krypte

V spoločnosti sa spopularizoval názor (aj medzi niektorými poradcami), že DPH sa na krypto aktíva vôbec nevzťahuje. To však nie je pravda. Predmetný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z roku 2015 síce rozhodol, že spoločnosť, ktorá nakupuje jednotky virtuálnej meny od tretích strán a ďalej ich predáva prostredníctvom svojej burzy, vykonáva činnosti oslobodené od DPH. Avšak, toto rozhodnutie súdu uvádza iba BTC ako platobné tokeny (virtuálnu menu). Vzťahuje sa teda na typ kryptoaktív, ktoré sa snažia pôsobiť ako zákonné platidlo. A preto ani krypto aktíva s odlišnými vlastnosťami (NFT, bezpečnostné tokeny alebo úžitkové tokeny), ani pomocné služby (hoci sú označené ako finančné služby) nemožno považovať bez všetkého za oslobodené od DPH.

Téme DPH pri krypte sa intenzívne venujeme. Prednášali sme o nej napríklad na metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov a zároveň sme pomáhali štátu uchopiť túto tému pre účely vydania metodických pokynov. Téma je totiž veľmi zložitá a ako napríklad hovoríme v tomto rozhovore pre TA3, nie je ešte stále uchopená komplexne. To v praxi vytvára množstvo problémov, ktoré v súčasnosti prax, z prirodzených dôvodov, ignoruje.

Ak Vás téma DPH a krypta zaujíma, prečítajte si naše články na našej platforme venovanej právnym a daňovým témam v oblasti krypta. K tejto téme sa ďalej vyjadrujeme v médiách, píšeme články a prednášame alebo organizujeme školenia a webináre.

Finančná regulácia pri krypte

Nosná časť právneho poradenstva pri krypto aktívach sa sústreďuje okolo finančnej regulácie. Tým, že sa v praxi veľmi intenzívne, aj mimo krypta, venujeme fondovej regulácií, cenným papierom alebo platobným službám, je prirodzené, že pri nastavovaní krypto projektov sa do veľkej miery, okrem daňovo-účtovných elementov, zaoberáme práve finančnou reguláciou a to vrátane aj nariadenia MiCA. Okrem toho v tejto oblasti sme relatívne aktívni v poradenstve štátu.

Regulácia krypto aktív je dnes komplikovanejšia ako sa môže na prvý pohľad zdať. Napriek tomu, že NBS vo viacerých vyjadreniach indikovala nedostatočnú vecnú pôsobnosť existujúcej finančnej regulácie na transakcie a projekty v oblasti krypto aktív, v praxi tomu nemusí byť úplne tak. Ako príklad môžu slúžiť rôzne sprostredkovateľské podnikateľské modely zahrňujúce napríklad aj správu a manažment krypto aktív, ktoré môžu zasahovať do existujúcej regulácie platobných služieb. Problematické sa môže zdať napríklad aj vydávanie niektorých typov „asset referenced tokenov“ alebo „security tokenov“ z hľadiska regulácie kolektívneho investovania alebo cenných papierov a to napriek tomu, že vo všeobecnosti krypto aktíva nie sú považované za cenné papiere a vo veľkej časti ani za finančné nástroje.

Problematickým je aj regulácia poskytovania investičných služieb pri ktorých v niektorých situáciách slovenskí poskytovatelia služieb v oblasti krypto aktív napĺňajú znaky poskytovania regulovaných investičných služieb. Tým sa tak vystavujú aj riziku trestnoprávneho stíhania z trestných činov neoprávneného podnikania a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Okrem týchto oblastí pri „krypto projektoch“ netreba zabúdať na AML, reguláciu elektronických peňazí alebo bankovú reguláciu (hlavne pri DeFi). V súčasnosti tak nie je možné bez hlbšej analýzy konkrétneho „krypto projektu“ odpovedať jednoznačne na jeho súlad s finančnou reguláciou a súvisiace praktické riziká (hlavne zmrazenie aktív alebo trestné stíhanie). Otázna je tiež angažovanosť NBS v oblasti výkonu dohľadu.

Viac si o týchto témach môžete prečítať na našej stránke venovanej právnym a daňovým témam ku kryptu: www.cryptotaxlaw.sk.

Zdaňovanie príjmov z krypto aktív a zahraničné štruktúrovanie

Zdaňovanie príjmov z krypto aktív je jedna z najskloňovanejších regulačných tém v oblasti krypta. Otázky ako napríklad (i) aké sú možnosti daňovej optimalizácie, (ii) prečo sa musia platiť aj zdravotné odvody alebo (iii) aká je šanca, že to bude správca dane skúmať sú otázkami, ktoré sú kladené vo veľmi vysokej frekvencii. Našou úlohou je tak radiť v tejto oblasti klientom sa kvalifikovane rozhodnúť. Okrem toho pôsobíme aj ako poradca štátu pre tvorbu legislatívy v tejto oblasti, a preto je našou snahou aspoň malými krokmi zlepšiť legislatívne prostredie.

Jedným z našich významných a relevantných legislatívnych návrhov bol návrh na zdaňovanie stakingu alebo snaha o vyriešenie problému dvojitého zdanenia pri prijímaní platieb za dodané tovary alebo služby v krypte. Výška zdanenia (a zdravotných odvodov) nie je, žiaľ, jediný hlavný problém neefektívnej daňovej legislatívy na Slovensku. Týmto problémom je aj hrozba dvojitého zdanenia pri prijímaní odplát za poskytnutie tovarov a služieb v krypte. Zákon o dani z príjmov sa pri mechanickom výklade zdá byť jednoznačný a iný ako mechanický výklad sa javí byť ťažko aplikovateľný.

V súvislosti so zdaňovaním príjmov z krypta a prípadným zahraničným štrukturovaním klientom radíme v oblastiach:

 • Daňovej optimalizácií pri príjmov z krypto aktív (hodler, ale aj trader);
 • Zahraničné štrukturovanie (t.j. zmeny rezidencií, využívanie zahraničných spoločností);
 • Zdaňovanie špecifických príjmov zo stakingu, liquidity mining alebo yield farming;
 • Nastavenie ESOP štruktúry pri Airdropoch z pohľadu daní;
 • Kedy pri optimalizácií zdanenia pri krypte pácham daňový trestný čin a aká je prax?

K týmto témam sa ďalej vyjadrujeme v médiách, píšeme články a prednášame alebo organizujeme školenia a webináre. Dokonca sme o tom organizovali aj niekoľko konferencií, kde krypto aktíva a daňové otázky boli nevyhnutnou súčasťou obsahu.

Our courses and training

For those who want to educate themselves

For those who want to educate themselves

CONSULTATIONS

Personal 1:1 consultation with

/

CONTACT

Need help or advice? Reach out to us.

Law & Tax
Tomas Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk