ELTIF 2.0: Európske retailové alternatívne investičné fondy

V slovenskom právnom prostredí sú medzi alternatívnymi investičnými fondami určenými pre retailových (t. j. neprofesionálnych) klientov najpopulárnejšie verejný špeciálny fond nehnuteľností a verejný špeciálny fond cenných papierov. Tieto typy fondov však majú prísne vymedzenú investičnú politiku, ktorá výrazne limituje kreativitu a diverzitu pri zložení ich portfólia. Alternatívou pre retailových klientov z pohľadu väčšej variability portfólia môžu byť špeciálne fondy […]