Bianko šek

Domov > Články a aktivity > Bianko šek

Už ste sa s týmto výrazom stretli, ale stále vám nie je úplne jasné, čo to vlastne je bianko šek? Wikipedia.com definuje význam pojmu bianko šek ako  “šek, ktorý je už podpísaný, ale neuvádza sa na ňom suma, ani žiadny ďalší detail o príjemcovi platby”.

Čo je bianko šek? 

Bianko šek je teda prázdny šek, ktorý obsahuje predtlačené informácie ako sú názov banky a číslo účtu, ale neuvádza sa na ňom dátum, čiastka alebo príjemca platby. 

Pre lepšie pochopenie si to uveďme na príklade. Povedzme, že sa jedná o firmu, v ktorej jediná autorizovaná osoba, ktorá môže vydávať a podpisovať takéto šeky je majiteľ firmy. Ten sa rozhodne ísť na niekoľko dní mimo mesta. Počas neprítomnosti poverí vedením firmy svojho podriadeného, ktorému vystaví tri šeky podpísané svojim (majiteľovým) menom v prípade nevyhnutných alebo neočakávaných výdajov. Majiteľ musí mať absolútnu dôveru vo svojho zamestnanca, že sa nepokúsi zneužiť čistý šek na vlastné účely, prípadne že ho nestratí, a že ho použije výhradne na relevantné výdaje spojené s firmou a podnikaním.

Čo je šek?

Šek je dokument, ktorý vystavuje jedna strana (vystavovateľ), aby poverila banku alebo inú finančnú inštitúciu, aby zaplatila určitú sumu peňazí osobe alebo entite uvedenej na šeku (príjemca). Šeky sa používajú na prenos peňazí z účtu vystavovateľa na účet príjemcu.

Šek musí obsahovať niektoré kľúčové informácie, aby bol platný:

 • Meno a adresu vystavovateľa.
 • Číslo účtu vystavovateľa.
 • Meno banky alebo finančnej inštitúcie, kde vystavovateľ drží svoj účet.
 • Meno príjemcu, ktorému sú peniaze platobné.
 • Presnú sumu peňazí, ktoré majú byť zaplatené, napísanú slovami a číslicami.
 • Dátum vystavenia.
 • Podpis vystavovateľa.

Význam a využitie šekov sa líši v rôznych krajinách a v súčasnej dobe ich používanie v mnohých oblastiach nahradilo elektronické bankovníctvo a iné formy digitálnych platieb. Ale v niektorých situáciách, ako sú napríklad platby medzi veľkými korporáciami alebo medzinárodné transakcie, sa šeky stále používajú.

Slovenský zákon ktorý definuje šeky

Na Slovensku je vystavovanie a používanie šekov regulované „Zákon zmenkový a šekový

“ (Zákon č. 191/1950 Zb.). Tento zákon definuje čo je šek, ako sa vydáva a aké práva a povinnosti majú osoby, ktoré sa podieľajú na transakcii pomocou šeku.

Je dôležité poznamenať, že kým šeky sú v niektorých krajinách bežnou formou platby, na Slovensku sa používajú relatívne zriedka a mnohé obchodné subjekty ich neprijímajú.

Pokiaľ máte konkrétne otázky týkajúce sa používania šekov na Slovensku alebo potrebujete právne poradenstvo, odporúča sa obrátiť sa na kvalifikovaného právnika alebo odborníka na finančné služby. Dohodnúť si môžete priamo konzultáciu našimi odborníkmi

Kedy sa používa bianko šek?

Tento koncept sa rozširuje mimo finančných transakcií na akúkoľvek situáciu, kedy je jednotlivcovi alebo skupine daná voľná ruka na určenie vlastného postupu alebo rozhodovania.

Ako to funguje?

Fungovanie bianko šeku je teda založené na princípe dôvery medzi dvoma stranami. Keď niekto vystaví takýto šek a druhá strana ho prijme, príjemca šeku má automaticky nárok na to, aby vyplnil údaje o sume a podpísal sa ako príjemca platby.

Šek musí byť vyplnený všetkými potrebnými informáciami ako je suma, meno príjemcu, dátum a podpis. Príjemca následne predloží šek banke, ktorá skontroluje jeho platnosť, či obsahuje správne číslo účtu a či má vystavovateľ šeku dostatok prostriedkov na pokrytie sumy uvedenej na šeku. Ak všetko prebehne v poriadku, banka inkasuje sumu zo šeku a prevedie ju na účet príjemcu.

Treba mať na pamäti, že platnosť šeku môže byť obmedzená na určitý časový interval, napríklad 3 mesiace od dátumu vystavenia, preto je dôležité, aby boli obe strany oboznámené s týmito podmienkami a uistili sa, že šek bude použitý v stanovenom časovom rámci.

Výhody bianko šekov v podnikateľskom prostredí:

 • Flexibilita platby: umožňuje podnikateľom prispôsobiť platbu konkrétnej transakcii a potrebám obchodného partnera. Môžu vyplniť šek na presnú čiastku, ktorú chcú poslať a neskôr špecifikovať príjemcu.
 • Jednoduchosť použitia: vyplnenie šeku je nenáročné . Podnikatelia ho môžu vypísať sami bez nutnosti zabezpečovania externých služieb
 • Menová flexibilita: vzhľadom na to, že čiastka nie je vopred určená, podnikatelia môžu operovať s rôznymi menami, čo je výrazný benefit pri medzinárodných obchodných dohodách, kde je potrebné prevádzať rôzne meny.
 • Univerzálnosť: bianko šek je uznávaným platobným dokladom vo väčšine krajín.


Možné riziká spojené s ich používaním

Samozrejme s  faktom, že bianko šek nezahŕňa všetky potrebné údaje sa spája aj nebezpečenstvo zneužitia. V prípade, že sa dostane do nesprávnych rúk, podvodník môže vypísať väčšiu sumu alebo uviesť meno ľubovoľného príjemcu.  

Ak je šek úplne prázdny, teda na ňom nefiguruje ani podpis majiteľa účtu z ktorého suma odíde, dotyčná osoba môže sfalšovať aj jeho podpis. 

Taktiež môže dôjsť k zamietnutiu alebo zlyhaniu platby, pokiaľ odosielateľ bianko šeku nemá na účte dostatočné finančné prostriedky na pokrytie uvedenej sumy.

Najznámejšie zneužitie bianko šeku v histórii

Jedným z najznámejších prípadov zneužitia bianko šeku v histórii je príbeh Franka Abagnala Jr., ktorý bol zpopularizovaný vo filme „Chyť ma, ak to dokážeš“ (Catch Me If You Can) s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe.

Frank Abagnale Jr. bol americký podvodník a zlodej identity, ktorý v 60. rokoch 20. storočia úspešne podviedol mnohé banky tým, že im predložil falošné šeky na milióny dolárov. Abagnale bol známy tým, že sa vydával za rôzne profesie, vrátane pilota leteckej spoločnosti, lekára a právnika.

Jeho najslávnejším trikom bolo vytvorenie falošných šekových knižiek s logami Pan American World Airways, kde sa vydával za pilota. Predložil tieto šeky na vyplatenie na rôznych miestach po celom svete a získal tak stovky tisíc dolárov.

Abagnale bol nakoniec chytený a odsúdený, ale po odpykaní trestu sa stal poradcom pre federálne agentúry a finančné inštitúcie v oblasti prevencie podvodov. Jeho príbeh je príkladom toho, ako môže byť zneužitý bianko šek a poukazuje na dôležitosť overovania identity a dôveryhodnosti ľudí, ktorým dávame prístup k našim financiám.

Bezpečnosť a ochrana pri používaní bianko šekov

 • Držte ich na bezpečnom mieste, kde k ním majú prístup len oprávnené osoby.
 • Je dobré priebežne kontrolovať ich počet a sledovať ich použitie.
 • Ak ste odosielateľ, mali by ste overiť identitu príjemcu a to najmä pri veľkých čiastkach. Overenie totožnosti a podpisov môže znížiť riziko podvodu.
 • Pravidelné monitorovanie platobných účtov a aktívne vedenie účtovníctva vám môže pomôcť odhaliť neoprávnené transakcie peňazí.


Najčastejšie otázky bianko šek

Tu sú niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa konceptu „bianko šeku“. 

Čo je bianko šek?

Bianko šek je šek, ktorý je podpísaný, ale nemá určenú čiastku. Dáva sa tak druhej strane možnosť určiť sumu podľa potreby.

Je bezpečné podpísať bianko šek?

Zvyčajne nie je bezpečné podpísať bianko šek, pretože otvára možnosť zneužitia. Druhá strana môže určiť akúkoľvek sumu, a tým pádom môže dôjsť k neočakávaným stratám.

V akých situáciách je vhodné použiť bianko šek?

Bianko šek sa môže použiť v situáciách, keď nie je možné určiť presnú sumu, ktorá má byť zaplatená, ale je dôležité pripomenúť, že toto by sa malo robiť len vtedy, keď plne dôverujete druhej strane.

Čo znamená poskytnúť niekomu bianko šek v oblasti rozhodovania alebo moci?

Poskytnúť niekomu bianko šek v oblasti rozhodovania znamená dať mu úplnú voľnosť alebo flexibilitu pri rozhodovaní bez potreby súhlasu alebo kontroly ostatných. To sa môže vyskytnúť napríklad v politike alebo v riadení spoločnosti.

Aké sú riziká spojené s poskytnutím bianko šeku v oblasti rozhodovania?

Riziká môžu zahŕňať zneužitie moci, neschopnosť kontrolovať rozhodnutia, nedostatok transparentnosti a potenciál pre nezodpovedné alebo škodlivé rozhodnutia.

Je legálne vystaviť bianko šek?

Legálnosť vydania bianko šeku sa líši v závislosti od právneho systému krajiny. V niektorých jurisdikciách to môže byť legálne, ale aj tak je to často považované za finančne riskantné a neodporúčané. Je vždy najlepšie konzultovať takéto kroky so zástupcom banky alebo právnikom.

Na záver

Bianko šek je platobný nástroj, ktorý ponúka podnikateľom a jednotlivcom výhody vo forme flexibility a rýchlosti pri uskutočňovaní platieb, avšak je dobré používať tento prostriedok s rozvahou a určitou dávkou opatrnosti, aby sa zabránilo prípadnému zneužitiu a odcudzeniu finančných prostriedkov.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk