BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Domov > BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
BSM

Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je právny režim v mnohých právnych systémoch, ktorý sa týka majetkových vzťahov medzi manželmi. Podľa tohto režimu sa majetok, ktorý nadobudli manželia počas trvania manželstva, považuje za spoločný majetok obidvoch manželov bez ohľadu na to, kto majetok získal alebo kto za neho zaplatil.

V Slovenskej republike je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov upravené v Občianskom zákonníku. Tento režim znamená, že všetok majetok získaný manželmi počas manželstva spadá do spoločného majetku, pokiaľ nie je výslovne vylúčený (napríklad darovaním alebo dedením). Zahrnutý je teda príjem z práce, podnikania, ale aj veci získané výmenou za spoločný majetok.

Bezpodielové spoluvlastníctvo znamená, že obaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti voči spoločnému majetku a obaja musia súhlasiť s jeho významnejšími právnymi dispozíciami, napríklad predajom nehnuteľnosti alebo iným rozpoložením s majetkom nad určitú hodnotu. Po rozvode sa spoločný majetok zvyčajne delí rovným dielom medzi obidvoch manželov.

V čom je podstata bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podstata bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) spočíva v spoločnom vlastníctve majetku nadobudnutého počas trvania manželstva oboma manželmi. To znamená, že obaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti voči tomuto majetku, bez ohľadu na to, kto ho reálne nadobudol alebo z akých zdrojov.

Hlavné princípy BSM:

 • Rovnosť: obaja manželia majú rovnaký podiel na spoločnom majetku, t.j. 1/2.
 • Solidarita: za dlhy vzniknuté počas trvania manželstva zodpovedajú obaja manželia spoločne a nerozdielne.
 • Spravodlivé rozdelenie: pri zániku BSM sa majetok rozdelí spravidla na dve rovnaké časti. Manželia sa však vedia dohodnúť aj na inom pomere delenia.
 • Ochrana rodiny: BSM slúži aj na ochranu rodiny a detí, aby mali zabezpečené materiálne podmienky pre život.

Podstata BSM sa odlišuje od bežného podielového spoluvlastníctva v nasledovných aspektoch:

 • Automatický vznik: BSM vzniká automaticky uzavretím manželstva, na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, ktoré si musia strany vytvoriť dohodou.
 • Zákonný režim: BSM je upravené zákonom a odchýlky od neho sú možné len v obmedzenom rozsahu, zatiaľ čo podielové spoluvlastníctvo sa riadi zmluvnou voľnosťou strán.
 • Univerzálny charakter: do BSM patrí všetok majetok nadobudnutý počas trvania manželstva s výnimkami, zatiaľ čo do podielového spoluvlastníctva patrí len majetok, ktorý doň strany výslovne zahrnuli.

BSM je komplexný právny inštitút s rôznymi aspektami. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom BSM, odporúčam vám obrátiť sa na právnika, ktorý vám poskytne odbornú radu s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu.

Dá sa meniť BSM?

Áno, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) možno meniť alebo úplne vylúčiť na základe dohody medzi manželmi. Táto dohoda sa nazýva manželská zmluva alebo predmanželská zmluva, v prípade, že je uzavretá pred sobášom. Manželská zmluva umožňuje manželom upraviť si majetkové práva a povinnosti podľa svojich potrieb a želaní.

Manželská zmluva môže stanoviť, že isté majetky, ktoré by inak spadali pod bezpodielové spoluvlastníctvo, budú vylúčené a považované za osobný majetok jedného z manželov. Rovnako môže určiť aj iné majetkové režimy, ako napríklad podielové spoluvlastníctvo alebo úplné oddelenie majetku.

Zmena majetkového režimu prostredníctvom manželskej zmluvy musí byť v súlade s právnymi predpismi a zvyčajne vyžaduje notársku formu, aby bola platná a mala právne účinky. Je dôležité, aby si manželia pred uzavretím takéhoto dohovoru poradili s právnikom, ktorý sa špecializuje na rodinné právo, aby zabezpečili, že ich dohoda bude právne korektná a zohľadňuje všetky aspekty ich situácie.

Príklad na rozšírenie rozsahu BSM:

Situácia:
Manželia Peter a Zuzana sa berú a chcú do BSM zahrnúť aj byt, ktorý Peter zdedil po babičke pred manželstvom.

Riešenie:
Peter a Zuzana nemôžu byt automaticky zahrnúť do BSM, pretože ide o majetok, ktorý Peter nadobudol pred manželstvom. Existujú však dva spôsoby, ako tento byt do BSM zahrnúť:

1. Dohoda o rozšírení BSM:

 • Peter a Zuzana uzavrú písomnú dohodu o rozšírení BSM, v ktorej uvedú, že byt, ktorý Peter zdedil po babičke, sa stáva súčasťou BSM.
 • Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť osvedčená notárom.
 • Po osvedčení notárom sa dohoda stáva záväznou pre oboch manželov a byt sa stáva súčasťou BSM.

2. Vloženie bytu do BSM po jeho nadobudnutí:

 • Peter a Zuzana počkajú, kým Peter byt prepíše na katastri nehnuteľností na svoje meno.
 • Po prepísaní bytu na Petra, Peter a Zuzana uzavrú písomnú dohodu o vložení bytu do BSM.
 • Dohoda musí mať písomnú formu a nemusí byť osvedčená notárom.
 • Po podpise dohody sa byt stáva súčasťou BSM.

Príklad na zúženie rozsahu BSM:

Situácia:
Manželia Ján a Mária sú v manželstve už 10 rokov. Počas manželstva si kúpili rodinný dom z BSM. Ján má zdedenú chatu, ktorú chce z BSM vyňať.

Riešenie:
Ján a Mária nemôžu chatu vyňať z BSM jednostranne, pretože ide o majetok, ktorý patrí do BSM. Existuje však jeden spôsob, ako to urobiť:

1. Dohoda o zúžení BSM:

 • Ján a Mária uzavrú písomnú dohodu o zúžení BSM, v ktorej uvedú, že chata, ktorú Ján zdedil, sa vylučuje z BSM.
 • Dohoda musí mať písomnú formu a musí byť osvedčená notárom.
 • Po osvedčení notárom sa dohoda stáva záväznou pre oboch manželov a chata sa stáva výlučným vlastníctvom Jána.

Dohoda o zúžení BSM môže byť uzavretá len počas trvania manželstva. Dohoda o zúžení BSM nesmie porušovať práva druhého manžela. To znamená, že Ján a Mária sa musia v dohode dohodnúť na spravodlivom vyrovnaní ohľadom rodinného domu, ktorý je stále v BSM. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné obrátiť sa na právnika, ktorý vám poradí s právnymi aspektmi zúženia BSM.

Okrem chaty sa z BSM dá takto vyňať aj iný majetok. Vždy je však nutné dodržať vyššie uvedené postupy a rešpektovať princípy spravodlivosti a ochrany práv oboch manželov.

Čo (ne)patrí do BSM?

Čo patrí do BSM?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetok majetok, ktorý manželia nadobudli spoločne alebo jeden z nich počas trvania manželstva, s výnimkami:

Veci, ktoré nepatria do BSM:

 • Veci nadobudnuté dedičstvom alebo darom jedným z manželov.
 • Veci slúžiace podľa povahy veci osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov.
 • Veci vydané v rámci reštitúcie majetku jednému z manželov.
 • Majetok získaný pred manželstvom, ak ho manželia písomne nevložili do BSM.
 • Výnosy z predaja majetku, ktorý bol výlučným vlastníctvom jedného z manželov pred manželstvom.
 • Do BSM nepatrí majetok, ktorý jeden z manželov nadobudol z trestnej činnosti.

Príklady vecí, ktoré patria do BSM:

 • Platy a mzdy oboch manželov
 • Úspory na bežných účtoch a vkladných knižkách
 • Spoločne nadobudnuté nehnuteľnosti (dom, byt)
 • Spoločne nadobudnuté auto
 • Spoločne nadobudnuté zariadenie domácnosti
 • Výnosy z investícií, ktoré boli spoločne nadobudnuté počas manželstva

Čo sa stane s BSM pri zániku manželstva?

Pri zániku manželstva sa BSM vysporiada. To znamená, že sa majetok, ktorý doň patrí, rozdelí medzi manželov. Spravidla sa delí na dve rovnaké časti, avšak manželia sa vedia dohodnúť aj na inom pomere delenia. V prípade sporu súd majetok rozdelí podľa zásad spravodlivosti. Pri vyporiadaní BSM sa zohľadňuje aj dĺžka trvania manželstva, prínos oboch manželov do spoločnej domácnosti a starostlivosť o deti. Manželia si vedia BSM upraviť manželskou zmluvou, avšak nie je možné ho úplne vylúčiť.

Patrí mzda do BSM?

Áno, mzda jedného z manželov patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). To znamená, že je súčasťou spoločného majetku manželov, s ktorým nakladajú spoločne. Do BSM nepatrí mzda, ktorú jeden z manželov použil na osobné potreby, napríklad na kúpu oblečenia alebo darčekov pre seba. Aj keď mzda patrí do BSM, manžel, ktorý ju poberá, s ňou môže nakladať samostatne, pokiaľ to nerobí na úkor druhého manžela alebo spoločnej rodiny. V praxi to znamená, že manžel môže so svojou mzdou napríklad platiť bežné výdavky domácnosti, investovať do spoločného majetku, alebo si z nej niečo kúpiť pre seba. Ak by však manžel minul celú svoju mzdu na hazardné hry alebo na nákup luxusného auta pre seba, druhý manžel by sa mohol domáhať svojho podielu na tejto mzde. Okrem mzdy patrí do BSM aj iný príjem z práce, ako napríklad honoráre, odmeny, dôchodky a materská dovolenka.

Dedičstvo a BSM

Dedičstvo a jeho vzťah k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov (BSM) je dôležitý aspekt, ktorý treba zohľadniť pri správe majetku v manželstve. Podľa právnych predpisov na Slovensku a v mnohých iných jurisdikciách, dedičstvo patrí do osobného majetku toho manžela, ktorý ho prijal, a nie je automaticky zaradené do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

V praxi je pre manželov dôležité mať jasno v tom, ako je majetok zaradený a aké majú očakávania a plány týkajúce sa jeho budúceho využitia alebo rozdelenia, najmä ak ide o významné hodnoty ako dedičstvo. 

Patrí auto do BSM?

Áno, auto môže patriť do BSM, ale za určitých okolností aj nemusí.

Kedy auto patrí do BSM

 • Spoločné nadobudnutie počas manželstva: ak ste si auto kúpili spoločne s manželom/manželkou počas trvania manželstva z financií, ktoré patria do BSM (mzdy, úspory), potom auto bude patriť do BSM.
 • Predmanželské auto financované z BSM: ak ste mali auto ešte pred manželstvom, no počas manželstva ste na jeho opravu alebo vylepšenie použili peniaze z BSM, aj takéto auto by mohlo byť považované za súčasť BSM (aspoň s časťou zodpovedajúcou vloženým financiám z BSM).

Kedy auto nepatrí do BSM

 • Predmanželské auto financované z vlastných prostriedkov: ak ste mali auto ešte pred manželstvom a financovali ste ho sami zo svojich peňazí, ktoré ste mali pred vstupom do manželstva (mzda, úspory), potom auto nebude patriť do BSM.
 • Dedičstvo alebo dar: ak ste auto získali ako dedičstvo alebo dar od niekoho iného počas manželstva, auto nebude patriť do BSM.
 • Manželská zmluva: ak máte s manželom/manželkou uzatvorenú manželskú zmluvu, ktorá vylučuje určité typy majetku z BSM, a auto je súčasťou tejto zmluvy, potom nebude patriť do BSM.

Patria dary do BSM?

Nie, dary zvyčajne nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dary sú všeobecne považované za majetok toho manžela, ktorému boli darované.

Platia však určité výnimky:

 • Úmysel darcu: ak darca (ten, kto daruje vec) jasne preukáže, že daroval vec obom manželom spoločne, môže byť dar považovaný za súčasť BSM. Dôkazom takéhoto úmyslu môže byť darovací list alebo iné písomné potvrdenie.
 • Spoločné použitie daru: ak bol dar (napríklad peniaze) použitý na spoločné potreby rodiny alebo na investíciu do spoločného majetku (napríklad rekonštrukcia bytu v BSM), môže sa druhý manžel domáhať náhrady za vynaložené prostriedky z daru.

Kedy dar patrí a nepatrí do BSM

Nehnuteľnosť ako dar
Ak rodičia darujú byt synovi, tento byt nebude súčasťou BSM syna a jeho manželky. Ak však rodičia v darovacej zmluve uvedú, že byt darujú synovi a jeho manželke spoločne, potom bude byt súčasťou BSM.

Peniaze ako dar
Ak babička daruje peniaze vnučke, tieto peniaze nebudú súčasťou BSM vnučky a jej manžela. Ak však babička v darovacej zmluve uvedie, že peniaze daruje vnučke a jej manželovi na rekonštrukciu domu, ktorý je v BSM, potom by sa v prípade rozvodu mohlo zohľadniť, že do BSM sa vložili finančné prostriedky z daru.

Patrí výhra do BSM?

Či výhra v lotérii alebo inej hazardnej hre patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, závisí od viacerých faktorov. Ak však jeden z manželov hrá hazardné hry sám a vyhrá, výhra patrí výlučne jemu, aj keď peniaze na hru použil z BSM. Dôvodom je, že hazardné hry sa nepovažujú za spoločný záujem manželov. Výhry v lotériách a hazardných hrách sú oslobodené od dane z príjmu, takže s nimi nie sú spojené žiadne daňové povinnosti.

Ako zrušiť BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) sa dá zrušiť za trvania manželstva len z dvoch zákonných dôvodov:

1. Získanie oprávnenia na podnikanie jedným z manželov
Ak jeden z manželov získa oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, výpis z obchodného registra), BSM sa môže zrušiť od okamihu nadobudnutia oprávnenia. Dôvodom je snaha chrániť majetok druhého manžela pred rizikami podnikania. Po zrušení BSM sa majetok, ktorý dovtedy patril do BSM, rozdelí medzi manželov podľa dohody, prípadne súdnym rozhodnutím.

2. Ďalšia existencia manželstva by odporovala dobrým mravom
BSM sa dá zrušiť aj vtedy, ak súd zistí, že ďalšia existencia BSM by odporovala dobrým mravom. Ide o veľmi vážny dôvod, ktorý sa posudzuje individuálne v každom prípade. Súd môže prihliadať na rôzne faktory, ako napríklad:

 • Trvalé rozvrátenie manželstva
 • Zneužívanie BSM jedným z manželov na nekalé účely
 • Alkoholizmus alebo drogová závislosť jedného z manželov
 • Domáce násilie

Dôkazné bremeno je na tom manželovi, ktorý sa domáha zrušenia BSM z tohto dôvodu.

Postup pri zrušení BSM

 1. Ak chcete zrušiť BSM, musíte podať návrh na súd.
 2. Návrh musí obsahovať informácie o manželoch, dôvod zrušenia BSM a návrh na vyporiadanie BSM.
 3. K návrhu je potrebné priložiť doklady preukazujúce dôvod zrušenia BSM (napríklad živnostenský list, rozsudok o rozvode).
 4. Súd následne preskúma váš návrh a rozhodne o zrušení BSM a o vyporiadaní BSM.

Zrušenie BSM je závažný právny krok s ďalekosiahlymi následkami. Pred podaním návrhu na súd je vhodné poradiť sa s právnikom, ktorý vám pomôže s celým procesom a ochráni vaše záujmy. Zrušenie BSM nemá vplyv na vzájomné vyživovacie povinnosti manželov.

Prečo zrušiť BSM

Existuje viacero dôvodov, prečo by ste sa mohli rozhodnúť pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

Ochrana majetku

Ak jeden z manželov podniká, zrušenie BSM môže chrániť majetok druhého manžela pred rizikami podnikania. V prípade krachu alebo zadlženia podnikateľa by druhý manžel nemusel prísť o svoj majetok, ktorý by patril do BSM. Zrušenie BSM môže byť užitočné aj v prípade, ak jeden z manželov má sklony k hazardným hrám, míňaniu peňazí alebo iným nezodpovedným finančným správaním.

Väčšia kontrola nad financiami

Po zrušení BSM má každý z manželov väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. Manželia si sami spravujú svoje vlastné príjmy a výdavky a nemusia sa so všetkým vzájomne informovať.

Jednoduchšie delenie majetku v prípade rozvodu

Ak sa manželia rozvedú, zrušenie BSM im môže uľahčiť delenie majetku. Majetok, ktorý patril do BSM, sa už nebude musieť deliť na dve rovnaké časti, ale manželia sa oň môžu dohodnúť podľa vlastných predstáv. To môže viesť k menším konfliktom a sporom pri rozvode.

Daňové výhody

V niektorých prípadoch môže zrušenie BSM priniesť daňové výhody. Napríklad, ak jeden z manželov podniká, môže po zrušení BSM odpočítať daňové výdavky z celého svojho príjmu a nielen z polovice ako v prípade BSM. Zrušenie BSM nie je vhodné pre každého. Predtým, ako sa rozhodnete pre tento krok, je dôležité zvážiť všetky pre a proti a poradiť sa s právnikom. 

Zrušenie BSM a hypotéky

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a hypotéka sú dve samostatné témy, ktoré je nutné posudzovať oddelene.

Vplyv zrušenia BSM na hypotéku

 • Spoludlžníci: ak ste si hypotéku brali s manželom/manželkou ako spoludlžníci, zrušenie BSM na ňu nemá priamy vplyv. Obaja zostávate naďalej zodpovední za splácanie hypotéky voči banke. V prípade nesplácania hypotéky banka môže vymáhať pohľadávku od oboch z vás, aj keď ste BSM zrušili.
 • Vlastníctvo nehnuteľnosti: zrušenie BSM nemá vplyv na vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorá je financovaná hypotékou. Ak je nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností zapísaná na oboch manželov ako spoluvlastníkov, aj po zrušení BSM zostane v ich spoluvlastníctve v nezmenenom pomere.
 • Zmena splácania hypotéky: ak chcete po zrušení BSM zmeniť spôsob splácania hypotéky (napríklad jeden z vás sa stane jediným dlžníkom alebo sa zmení výška splácaných splátok), je nutné kontaktovať banku a požiadať o jej súhlas. Banka posúdi vašu žiadosť a zohľadní rôzne faktory, ako napríklad vašu bonitu a schopnosť splácať hypotéku.

Má výhodu zrušené BSM, keď žiadate hypotéku?

Zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže mať určité výhody pri žiadaní o hypotéku, ale aj nevýhody.

Výhody

 • Lepšia bonitné posudzovanie: ak je hypotéka braná len na jedného z manželov, banka bude posudzovať jeho individuálnu bonitu. To znamená, že do úvahy sa vezme len jeho príjem, výdavky a úverové záväzky. V prípade, že jeden z manželov má nižšie úverové zaťaženie alebo stabilnejší príjem, zrušenie BSM mu môže pomôcť k schváleniu hypotéky s lepšou úrokovou sadzbou.
 • Väčšia flexibilita pri nakladaní s nehnuteľnosťou: ak je nehnuteľnosť financovaná hypotékou v katastri nehnuteľností zapísaná len na jedného z manželov, ten môže s ňou voľnejšie nakladať. Môže ju napríklad predať, darovať alebo zaťažiť záložným právom bez súhlasu druhého manžela.
 • Jednoduchšie delenie majetku v prípade rozvodu: ak sa manželia rozvedú po zrušení BSM, delenie nehnuteľnosti financovanej hypotékou bude jednoduchšie. Nehnuteľnosť bude patriť len tomu manželovi, ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný ako jej vlastník.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk