Druhy a typy obchodných spoločností na Slovensku

Domov > Články a aktivity > Druhy a typy obchodných spoločností na Slovensku

Obchodné spoločnosti na Slovensku sú základným stavebným kameňom hospodárstva a podnikania. Na Slovensku existuje niekoľko druhov a typov obchodných spoločností, ktoré sú upravené v Obchodnom zákonníku. Tieto spoločnosti sa líšia podľa svojej právnej formy, štruktúry a spôsobu riadenia. Hlavné typy obchodných spoločností zahŕňajú živnostníkov, jednoduchú spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciovú spoločnosť (a.s.) a komanditnú spoločnosť. Voľba vhodného typu spoločnosti závisí od konkrétnych potrieb a očakávaní podnikateľov.

Čo je obchodná spoločnosť

Obchodná spoločnosť je právna forma organizácie, ktorá sa zaoberá komerčnými aktivitami s cieľom dosiahnuť zisk. Môže byť tvorená jednou alebo viacerými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré spolupracujú na dosiahnutí spoločných obchodných cieľov. V rámci obchodnej spoločnosti môže dôjsť k rozdeleniu zodpovednosti, práv a ziskov medzi jej spoločníkov alebo akcionárov, v závislosti od konkrétneho typu spoločnosti.

Druhy obchodných spoločností podľa slovenského a európskeho práva

Obchodné spoločnosti môžeme rozdeliť na osobné a kapitálové. Tieto dve kategórie sa líšia v niekoľkých kľúčových aspektoch, ako sú spôsob riadenia, zodpovednosť spoločníkov a štruktúra vlastníctva.

V Slovenskej republike existuje niekoľko typov a druhov obchodných spoločností. Medzi najbežnejšie patria:

 • Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) je forma obchodnej spoločnosti, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých spoločníkov, ktorí majú neobmedzenú a spoločnú zodpovednosť za záväzky spoločnosti. Tento typ spoločnosti je založený na vzájomnej dôvere medzi spoločníkmi a je často používaný pre menšie spoločnosti alebo rodinné podniky.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je právna forma obchodnej spoločnosti, ktorá je samostatnou právnickou osobou a ktorá sa vyznačuje obmedzenou zodpovednosťou svojich spoločníkov. V tejto forme spoločnosti sú spoločníci zodpovední za dlhy a záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu do základného imania spoločnosti. To znamená, že osobný majetok spoločníkov je chránený pred nárokmi veriteľov spoločnosti.
 • Akciová spoločnosť (a.s.) – typ spoločnosti, ktorá vydáva akcie a umožňuje vlastníkom akcií podiel na zisku a rozhodovanie o riadení spoločnosti. Zodpovednosť vlastníkov akcií je obmedzená na výšku ich vkladu.
 • Komanditná spoločnosť (k.s.) je forma obchodnej spoločnosti, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých spoločníkov, z ktorých aspoň jeden má neobmedzenú zodpovednosť za záväzky spoločnosti (komplementár) a aspoň jeden má obmedzenú zodpovednosť (komanditista). Táto forma spoločnosti kombinuje prvky verejnej obchodnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.
 1. Európska spoločnosť (SE) alebo Societas Europaea je forma akciových spoločností, ktorá je uznávaná v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tento typ spoločnosti umožňuje podnikom pôsobiť v rámci celej EÚ a EHP s jednou právnou štruktúrou, čím zjednodušuje cezhraničné aktivity a znižuje administratívne a právne náklady.
 2. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) je právna forma podnikania, ktorá bola vytvorená Európskou úniou s cieľom zjednodušiť a podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi podnikmi v rámci členských štátov. EZHZ umožňuje spoločnostiam, samostatným podnikateľom a iným subjektom (ako napríklad obciam alebo neziskovým organizáciám) spolupracovať na spoločných projektoch alebo činnostiach s minimálnymi právnymi a administratívnymi prekážkami.

Zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku

Toto sú niektoré základné zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku:

 • Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z.z.) – upravuje právne aspekty založenia, fungovania a ukončenia obchodných spoločností, ako aj ich práva a povinnosti. Tento zákon obsahuje ustanovenia týkajúce sa rôznych foriem obchodných spoločností, ako sú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti.
 • Zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z.z.) – tento zákon upravuje daňové povinnosti a postupy týkajúce sa zdaňovania príjmov obchodných spoločností na Slovensku.
 • Zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z.z.) – zákon stanovuje pravidlá a povinnosti týkajúce sa účtovníctva a finančného výkazníctva obchodných spoločností na Slovensku. Ustanovuje, ako majú spoločnosti viesť účtovníctvo, ako majú zostavovať finančné výkazy a aké sú povinnosti týkajúce sa auditu.
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z.z.) – upravuje postupy a pravidlá týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie obchodných spoločností na Slovensku.
 • Zákon o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z.z.) – týka sa obchodných spoločností, ktoré sa zúčastňujú na verejných obstarávaniach ako dodávatelia, a stanovuje pravidlá a postupy pre verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb.
 • Zákon o kolektívnom vyjednávaní (zákon č. 2/1991 Z.z.) upravuje práva a povinnosti obchodných spoločností a zamestnancov v oblasti kolektívneho vyjednávania a uzatvárania kolektívnych zmlúv.


V závislosti od konkrétnej oblasti podnikania a činnosti obchodnej spoločnosti na Slovensku sa môžu uplatňovať aj ďalšie špecifické zákony a predpisy. Napríklad:

 • Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z.z.) – upravuje pravidlá týkajúce sa hospodárskej súťaže, ako sú zákazy kartelových dohôd, zneužitia dominantného postavenia na trhu a kontrola koncentrácie podnikateľov. Tento zákon sa týka obchodných spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu.
 • Zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.) – stanovuje povinnosti a pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov obchodnými spoločnosťami na Slovensku. Je potrebné tiež zohľadniť pravidlá Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov, predovšetkým Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).
 • Zákon o živnostenskom podnikaní (zákon č. 455/1991 Z.z.) – upravuje podmienky a postupy pre získanie živnostenského oprávnenia, ktoré je potrebné pre vykonávanie určitých činností obchodnými spoločnosťami na Slovensku.
 • Zákon o pracovných vzťahoch (zákon č. 311/2001 Z.z.) – známy aj ako Zákonník práce, upravuje práva a povinnosti obchodných spoločností a zamestnancov v oblasti pracovných vzťahov, ako sú pracovné podmienky, mzdy, pracovný čas, dovolenka, ochrana matiek a otcov, ochrana pred diskrimináciou a ďalšie.
 • Zákon o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom (zákon č. 185/2015 Z.z.) – upravuje práva a povinnosti obchodných spoločností týkajúce sa autorských práv a súvisiacich práv, ako aj ochrany duševného vlastníctva.


Toto sú niektoré základné a špecifické zákony, ktoré sa týkajú obchodných spoločností na Slovensku. Je dôležité poznamenať, že v závislosti od konkrétnej oblasti podnikania a činnosti obchodnej spoločnosti na Slovensku sa môže uplatňovať ešte viac špecifických zákonov a predpisov. Preto je dôležité, aby sa obchodné spoločnosti riadili nielen národnými zákonmi, ale aj príslušnými európskymi právnymi predpismi, ako sú smernice a nariadenia Európskej únie, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na činnosť spoločností v členských štátoch.

V prípade potreby konkrétnej právnej pomoci alebo poradenstva je dôležité konzultovať so špecializovaným právnikom alebo advokátom, ktorý je oboznámený s oblasťou podnikania a relevantnými zákonmi a predpismi. Týmto spôsobom môže obchodná spoločnosť zabezpečiť, že dodržiava všetky povinnosti a pravidlá stanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk