Kedy môže otec poberať materské?

Domov > Kedy môže otec poberať materské?

Materské je jedna zo štyroch dávok, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa zo systému nemocenského poistenia. A hoci by jej pomenovanie naznačovalo, že sa poskytuje iba ženám – matkám, nie je tomu tak. Zákon o sociálnom poistení totiž dovoľuje, aby na materskú dovolenku nastúpil aj iný poistenec – otec dieťaťa.

Aké podmienky musí splniť otec, aby mohol nastúpiť na materskú?

 • V deň nástupu na materské je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota u poistenca je 7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia.
 • V období dvoch rokov pred nástupom na materské bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa nezapočítava iba doba aktuálneho nemocenského poistenia ale aj obdobia poistenia z už ukončených nemocenských poistení.
 • Na tlačive Sociálnej poisťovne  prehlási, že sa s matkou dieťaťa dohodli na tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti. Uvedené tlačivo si je možné vyžiadať na ktorejkoľvek pobočke sociálnej poisťovne. V tlačive uvedú presný dátum od ktorého preberá otec dieťa do starostlivosti.
 • Ani jeden z rodičov nesmie poberať rodičovský príspevok, ktorý vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre Sociálnu poisťovňu je potrebné túto skutočnosť zdokladovať potvrdením z ÚPSVaR.
 • Matka dieťaťa nesmie poberať materské ani na to isté dieťa ani na mladšie.
 • Podmienkou vzniku nároku na materské pre otca dieťaťa nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa. Rodičia dokonca ani nemusia preukazovať existenciu spoločnej domácnosti.
 • Ak máte otec súčasne viacero nemocenských poistení, v prípade ak je súčasne SZČO aj zamestnanec, nárok na materské sa posudzuje osobitne z každého poistenia.
 • Ak je otec SZČO, nesmie mať nedoplatky na nemocenskom poistení vyššie ako 5 eur. V prípade, ak je otec zamestnanec, Sociálna poisťovňa nesleduje, či zamestnávateľ uhradil poistné na nemocenské poistenie.
 • Sociálnej poisťovni musí otec dieťaťa predložiť okrem vyššie spomenutých dokladov aj  „Žiadosť o materské“. V prípade, ak si uplatňuje nárok z viacerých poistení, musí predložiť Žiadosť o materské z každého poistenia osobitne. Keďže o materské žiada otec (iný poistenec) a nie matka, tlačivo mu nevystaví ako v prípade matky dieťaťa ošetrujúci lekár (gynekológ), ale poskytne mu ho príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Tlačivo nie je verejne dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dátum nástupu na materské a doba poberania materského

Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. Ak  matka poberá materské, otec môže nastúpiť na materské potom, čo si materské dočerpá matka. Otec si môže zvoliť ľubovoľný deň začatia čerpania materského, môže to byť aj v čase keď ma dieťa jeden rok, dva roky a podobne. Dĺžka materskej dovolenky otca je najviac 28 týždňov. Osamelý otec ma nárok na materské po dobu 31 týždňov. V prípade starostlivosti o dve alebo viac detí je nárok na materské až po dobu 37 týždňov. Dĺžka poberania materského je limitovaná aj vekom dieťaťa. Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa.

Musí otec na materskej dovolenke prestať pracovať?

Áno, otec na materskej dovolenke môže pracovať, ale nemôže mať príjem zo zamestnania, na základe ktorého nastúpil na materskú dovolenku. Nevylučuje sa však, aby mal príjem z iného pracovného pomeru.

Ak je otec živnostník alebo SZČO, môže byť na materskej dovolenke a súčasne ďalej podnikať. Nárok na materské mu nezanikne.

Ako sa určí výška materského pre otca?

Výšku materského vypočíta Sociálna poisťovňa za kalendárne dni. Otec má nárok na materské vo výške 75 % z denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ na určenie výšky materského je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 je stanovený maximálny limit denného vymeriavacieho základu vo výške 58,0603 EUR.

Rozhodujúce obdobie môže byť rôzne, pričom jeho určenie závisí predovšetkým od skutočnosti, či je otec zamestnanec alebo SZČO.

Maximálna suma materského je od 1.5 2017 vo výške:

 • 1 350,00 EUR v 31-dňovom mesiaci,
 • 1 306,40 EUR v 30-dňovom mesiaci.

Materské sa vypláca mesačne pozadu.

Otec na materskej dovolenke z pohľadu Zákonníka práce

V súlade s § 166 Zákonníka práce má matka nárok na materskú dovolenku aj na rodičovskú dovolenku. Otec má nárok iba na rodičovskú dovolenku. Otec musí písomne oznámiť zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred. Rovnako najmenej jeden mesiac vopred musí oznámiť aj deň ukončenia rodičovskej dovolenky. Pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materské podľa zákona o sociálnom poistení, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie rodičovskej dovolenky.

Zákonník práce nevylučuje, aby  boli obaja rodičia súčasne na rodičovskej dovolenke. . Matka ma teda právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy ak je súčasnej na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na rodičovskú dovolenku sa matka nemusí vrátiť späť do zamestnania.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk