Milan Gedeon poskytol rozsiahly rozhovor Hospodárskym novinám k téme audit a jeho zmyslu

Domov > Články a aktivity > Milan Gedeon poskytol rozsiahly rozhovor Hospodárskym novinám k téme audit a jeho zmyslu

Audit je medzi širšou verejnosťou sprofanovaný ako nevyhnutné zlo. Ono však plní nezastupiteľné funkcie. Audit prispieva k inštitucionalizácii ekonomického vykazovania. Zlepšuje predvídateľnosť finančných ukazovateľov a dodáva do podnikateľských vzťahov viac dôvery, čo má celkovo pozitívny dopad na ekonomický rast. Samozrejme, treba nájsť ten správny balans. Rozhovor Milana Gedeona pre Hospodárske noviny k tejto téme ste si mohli prečítať v Hospodárskych novinách alebo v prepise nižšie.

V zmysle zákona o štatutárnom audite je v správe audítora vyjadrený názor štatutárneho audítora, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledku hospodárenia.

Priblížili by ste, aký je vlastne hlavný zámer audítora?


Cieľom audítora je získať primerané uistenie o tom, že účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby, čo audítorovi umožní vyjadriť stanovisko k tomu, či sú finančné výkazy vo všetkých významných súvislostiach zostavené v súlade s platnými predpismi.

Má audit význam pre verejnosť?

Áno. Keď sa pozrieme na to, čo prináša audit verejnosti, tak prídeme k záveru, že audit zvyšuje dôveryhodnosť a relevantnosť informácií vykázaných v účtovnej závierke a v mnohých prípadoch substituuje priamu kontrolu zo strany štátu. Veď samotným dôvodom vzniku auditu bol vznik kapitálových spoločností, v ktorých dochádza k oddeleniu vlastníctva majetku od jeho riadenia, a preto sa investor dopytuje po názore nezávislého odborníka.

Kto sa má podriadiť auditu?

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom sa vzťahuje na riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku účtovnej jednotky. Okruh subjektov, ktorých sa povinnosť týka, možno rozdeliť do štyroch skupín. V prvej sú obchodné spoločnosti a družstvo, ak prekročia stanovené veľkostné kritériá. V druhej sú obchodné spoločnosti a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Tretia skupina zahŕňa účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. Povinnosť auditu sa vzťahuje napríklad na nadácie, obce, neziskové organizácie, ktoré prekročia ustanovené kritériá. Vo štvrtej skupine sú účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS).

Závisí vykonanie auditu aj od výšky príjmov?

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v zákone o dani z príjmov, ktorých suma prijatého podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie je vyššia ako 35-tisíc eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Okrem individuálnej účtovnej závierky podlieha povinnosti štatutárneho auditu aj konsolidovaná účtovná závierka, a to bez ohľadu na veľkostné alebo iné kritériá.

Kto má predložiť výročnú správu?

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť auditu účtovnej závierky, musí vyhotovovať výročnú správu. Tá musí byť takisto overená audítorom. Audítor posudzuje napríklad to, či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou, či spĺňa všetky povinné náležitosti alebo či neobsahuje významné nesprávnosti.

Čo sa ešte berie do úvahy?

Keďže v posledných rokoch došlo k postupnej zmene veľkostných kritérií, je potrebné zohľadniť pri vyhodnocovaní povinnosti auditu aktuálne kritériá. Posudzuje sa, či v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období boli prekročené aspoň dve z troch ustanovených veľkostných podmienok. Pri posudzovaní povinnosti overenia účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie kalendárny rok 2021 obchodná spoločnosť alebo družstvo posudzuje, či v bežnom účtovnom období, teda za rok 2021, celková suma majetku (brutto hodnota) presiahla sumu 3 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 6 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období bol vyšší ako 40. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, teda za rok 2020, treba posúdiť, či celková suma majetku presiahla sumu 2 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 4 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol vyšší ako 30.

Dokedy je potrebné overiť účtovnú závierku?

Musí byť overená v lehote jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. To znamená, že účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2021 musia byť overené audítorom najneskôr do konca roka 2022.

Kedy sa má závierka schváliť?

Účtovná jednotka musí účtovnú závierku schváliť najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. To znamená, že ak účtovná závierka bola zostavená k 31. decembru 2021, tak schválená musí byť najneskôr do konca roka 2022. Ak účtovná závierka bola schválená ešte pred jej uložením do registra, účtovná jednotka vyznačí túto skutočnosť vo všeobecných náležitostiach, a to na prvej strane účtovnej závierky uvedením dátumu schválenia. Takýmto spôsobom si splní svoju povinnosť a v súvislosti so schválením už nemá žiadne povinnosti.

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk