Osobný bankrot

Domov > Osobný bankrot
Osobný bankrot

Osobný bankrot predstavuje formálny právny postup, ktorý umožňuje jednotlivcovi riešiť svoje finančné problémy v prípade, že nemá prostriedky na splácanie dlhov alebo ich splácanie by bolo preňho nadmernou záťažou. V mnohých krajinách ide o postup chrániaci dlžníka pred neúmerným nátlakom veriteľov a umožňuje mu nový štart. Poďme sa pozrieť na základy, proces a dôsledky osobného bankrotu.

Základné pojmy pri osobnom bankrote

Pri téme osobného bankrotu je dôležité pochopiť základné pojmy, ktoré sa v tejto oblasti často používajú. Nižšie uvádzam prehľad a stručný popis najčastejších pojmov spojených s osobným bankrotom:

 • Osobný bankrot: je právny stav osoby, ktorá je neschopná splácať svoje dlhy a ktorá žiada o vyhlásenie bankrotu za účelom riešenia svojich finančných problémov.
 • Dlžník: osoba, ktorá má finančné záväzky a ktorá je zodpovedná za splácanie dlhov.
 • Veriteľ: osoba alebo organizácia, ktorej dlžník dlhuje peniaze.
 • Konkurz: formálny proces, v rámci ktorého sa majetok dlžníka predáva za účelom uspokojenia nárokov veriteľov. To znamená, že príde (väčšinou) o všetok majetok (ak nejaký má).
 • Splátkový kalendár: dlžník si zachová majetok, ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára.
 • Správca konkurzu (konkurzný správca): osoba alebo organizácia určená na riadenie konkurzného procesu, vrátane predaja majetku dlžníka a distribúciu výnosov veriteľom.
 • Reštrukturalizácia: je proces preorganizovania dlhov a záväzkov dlžníka s cieľom umožniť mu splácať dlhy za upravených podmienok.
 • Oddlženie: je proces, v rámci ktorého sú niektoré alebo všetky dlhy dlžníka odpustené po splnení určitých podmienok.
 • Pasíva: celkové dlhy a záväzky, ktoré dlžník má.
 • Aktíva: všetky hodnoty a majetok, ktoré dlžník vlastní a ktoré môžu byť použité na splácanie dlhov.
 • Zabezpečený veriteľ: veriteľ, ktorému dlžník dlhuje peniaze a ktorý má zaistenie (napr. nehnuteľnosť) v prípade, že dlžník nesplní svoje záväzky.
 • Nezabezpečený veriteľ: veriteľ, ktorý nemá žiadne konkrétne zaistenie za dlh, ktorý dlžník vlastní.
 • Moratórium: je dočasné obdobie zastavenia alebo odkladu. V kontexte financií a osobného bankrotu a práva sa termín najčastejšie používa na označenie obdobia, počas ktorého sú dočasne pozastavené určité činnosti, najmä pokiaľ ide o splácanie dlhov. Moratórium môže byť stanovené právnymi predpismi alebo dohodami medzi zúčastnenými stranami.
 • Likvidácia: proces predaja majetku dlžníka za účelom splácania dlhov.

Tieto pojmy môžu mať v rôznych jurisdikciách mierne odlišné definície alebo nuansie, preto je dôležité konzultovať s odborníkom alebo právnikom v príslušnej oblasti pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa osobného bankrotu.

Dôvody pre vyhlásenie osobného bankrotu

Vyhlásenie osobného bankrotu je vážnym rozhodnutím, ktoré má dlhodobé dôsledky. Osobný bankrot je často vnímaný ako posledný prostriedok pre jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Hoci sa dôvody môžu líšiť v závislosti od individuálnych okolností, je niekoľko bežných dôvodov, prečo ľudia vyhlasujú osobný bankrot:

 • Nadmerné dlhy: mnohí sa dostanú do finančných problémov kvôli nadmerným úverom, ktoré nie sú schopní splácať.
 • Zdravotné výdavky: neočakávané zdravotné problémy a s nimi súvisiace výdavky môžu viesť k finančným problémom.
 • Strata zamestnania: výpadok príjmu v dôsledku nezamestnanosti môže rýchlo viesť k neschopnosti splácať dlhy (hypotéku, úvery, leasing a podobne).
 • Rozvod: koniec manželstva môže priniesť značné finančné záťaže v dôsledku právnych nákladov, delenia majetku alebo povinností na výživné.
 • Zlyhanie podnikania (SZČO): malí podnikatelia, ktorých podnikanie zlyhá, môžu čeliť veľkým dlhom, ktoré nemôžu splácať.
 • Nedostatok finančnej gramotnosti: neschopnosť správne riadiť osobné financie môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam a nárastu dlhov.
 • Nehody alebo nepredvídateľné udalosti: prírodné katastrofy alebo nehody, ktoré spôsobia škody na majetku, môžu spôsobiť významné finančné ťažkosti.
 • Závislosť: problémy s drogami, alkoholom alebo gamblingom môžu viesť k nadmerným výdavkom a finančnej nestabilite.

Vyhlásenie osobného bankrotu by malo byť posledným riešením po preskúmaní všetkých ostatných možností. Má význam konzultovať s finančným poradcom alebo právnikom špecializujúcim sa na bankroty, aby sa posúdili všetky možnosti a dôsledky takéhoto kroku.

Ako prebieha osobný bankrot

Proces osobného bankrotu obvykle prebieha nasledovne:

 • Poradenstvo pred bankrotom: pred vyhlásením bankrotu je nutné absolvovať finančné poradenstvo. Cieľom je poskytnúť jednotlivcovi informácie o bankrote a možných alternatívach.
 • Podanie žiadosti o bankrot: osoba, ktorá chce vyhlásiť bankrot podá, u príslušného súdu žiadosť o vyhlásenie bankrotu. K žiadosti sa často pridávajú dokumenty týkajúce sa príjmov, dlhov, aktív a ďalšie finančné informácie.
 • Správca bankrotu: po podaní žiadosti je často určený správca bankrotu, ktorý dohliada na celý proces bankrotu a má za úlohu spravovať aktíva dlžníka, uspokojiť pohľadávky veriteľov a vykonať ďalšie úkony stanovené zákonom.
 • Zastavenie exekúcií a pohľadávok: väčšinou bankrot poskytuje určitú ochranu pred veriteľmi, čo znamená, že veritelia nemôžu pokračovať v exekúciách alebo iných súdnych konaniach proti dlžníkovi, keď je vyhlásený bankrot.
 • Predaj majetku: aktíva dlžníka môžu byť predané na uspokojenie pohľadávok veriteľov. Existujú určité výnimky, kedy niektoré aktíva (napr. základné bývanie, základné domáce spotrebiče) nie sú zahrnuté do predaja.
 • Uspokojenie veriteľov: z výťažku z predaja majetku dlžníka sa uspokoja pohľadávky veriteľov v poradí stanovenom zákonom.
 • Vymazanie dlhov: po ukončení procesu bankrotu sú väčšinou vymazané zostávajúce nepokryté dlhy. Sú však výnimky, niektoré typy dlhov nemôžu byť vylúčené z vymazania, napríklad pokuty, výživné alebo študentské pôžičky.
 • Ukončenie bankrotu a následky: po ukončení procesu bankrotu môže byť osoba formálne vyhlásená za „oslobodenú“ od svojich dlhov. Avšak vyhlásenie bankrotu môže mať dlhodobé negatívne dôsledky pre kreditnú históriu a schopnosť získavať pôžičky v budúcnosti.

Zákony o osobnom bankrote

Na Slovensku je osobný bankrot spomenutý predovšetkým v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a neskoršími novelizáciami. Tento zákon stanovuje pravidlá pre konkurzné a reštrukturalizačné konania na Slovensku, vrátane konkurzných konaní týkajúcich sa fyzických osôb – nepodnikateľov, teda osobný bankrot.

Týka sa osobný bankrot aj podnikateľov?

Áno, osobný bankrot sa môže týkať aj podnikateľov. Na Slovensku môže fyzická osoba – podnikateľ (t.j. živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba SZČO) v prípade úpadku podať návrh na povolenie oddlženia, teda požiadať o tzv. osobný bankrot.

Oddlženie fyzických osôb – podnikateľov je zložitejšie a môže mať výraznejšie dôsledky na ich podnikateľskú činnosť. Preto je v takýchto prípadoch ešte dôležitejšie konzultovať s odborníkom alebo advokátom špecializujúcim sa na konkurzné právo.

Najčastejšie otázky o osobnom bankrote

Najčastejšie otázky o osobnom bankrote:

Čo je to osobný bankrot?

Osobný bankrot, nazývaný aj konkurz fyzickej osoby, je zákonný proces, ktorým sa dlžník zbavuje svojich dlhov. Dlžník podá návrh na konkurz na súd a súd preskúma jeho finančnú situáciu. Ak súd zistí, že dlžník nie je schopný splatiť svoje dlhy, vyhlási ho za konkurzného.

Kto môže požiadať o osobný bankrot?

O osobný bankrot môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá je neschopná splatiť svoje dlhy. To znamená, že dlžník musí mať viacero dlhov, ktoré nedokáže splatiť včas a v plnej výške. Dlhy musia byť preukázateľné, t.j. musia byť doložené faktúrami, zmluvami alebo inými dokladmi.

Aké sú podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu?

Na vyhlásenie osobného bankrotu musí dlžník spĺňať nasledovné podmienky:

 • Musí mať viacero dlhov.
 • Musí byť neschopný splatiť svoje dlhy včas a v plnej výške.
 • Dlhy musia byť preukázateľné.
 • Dlžník nesmie mať na súde prebiehajúce exekučné konanie o pohľadávke, ktorá je zahrnutá do konkurznej podstaty.
 • Dlžník nesmie mať v predchádzajúcich 10 rokoch schválený konkurz.

Aké sú dôsledky osobného bankrotu?

Dôsledky osobného bankrotu sú nasledovné:

 • Dlhy dlžníka sú odpustené. To znamená, že dlžník už nie je povinný ich splatiť.
 • Dlžník má zakázaný prevod majetku. Dlžník nesmie bez súhlasu správcu konkurznej podstaty previesť svoj majetok na iné osoby.
 • Dlžník má zakázané uzatvárať nové záväzky. Dlžník nesmie bez súhlasu správcu konkurznej podstaty uzatvárať nové zmluvy, z ktorých by mu vznikli nové dlhy.
 • Dlžník je zapísaný v Registri neplatičov. To môže mať negatívny vplyv na jeho kreditnú históriu.
 • Konkurzné konanie môže trvať až 3 roky. Počas tejto doby je dlžník povinný spolupracovať so správcom konkurznej podstaty a poskytovať mu všetky potrebné informácie.

Ktoré známe osobnosti využili osobný bankrot?

Niekoľko známych osobností využilo osobný bankrot, či už kvôli zlým rozhodnutiam v podnikaní, nekontrolovaným výdavkom, súdnym sporom alebo iným dôvodom. Niektoré z týchto celebrít, ktoré sú mediálne známe a prezentovali sa tým, že využili osobný bankrot sú:

 • Mike Tyson: bývalý profesionálny boxer, ktorý v 90. rokoch zarobil stovky miliónov dolárov, podal žiadosť o bankrot v roku 2003, keď mal dlhy približne vo výške 23 miliónov dolárov.
 • Kim Basinger: Americká herečka podala žiadosť o bankrot v roku 1993 po porušení zmluvy a odstúpení od ústnej dohody o účinkovaní vo filme “Boxing Helena”.
 • MC Hammer: raper, ktorý v 90. rokoch získal obrovský majetok, podal žiadosť o bankrot v roku 1996 s dlhmi približne vo výške 13 miliónov dolárov.
 • Gary Coleman: herec zo seriálu „Diff’rent Strokes“ podal žiadosť o bankrot v roku 1999 po sérii finančných a právnych problémov.
 • Nicolas Cage: hoci nešiel cez formálny bankrot, bol známy svojimi finančnými problémami. 

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk