Otcovská dovolenka v roku 2023

Domov > Články a aktivity > Otcovská dovolenka v roku 2023

Otcovská dovolenka je od 1. novembra 2022 zákonný nárok, ktorý umožňuje otcovi dieťaťa na Slovensku byť 2 týždne na materskej dovolenke spolu s dieťaťom. V tomto článku si prejdeme detaily otcovskej dovolenky a postup, ako ju môžete získať.

Čo je otcovské?

Otcovské je nový typ materskej dávky, ktorá sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Je to nárok otcov na “voľno”, ktoré otcovia môžu stráviť so svojím novonarodeným dieťaťom. 

Koľko trvá otcovská dovolenka?

Doba trvania otcovskej dovolenky je 14 kalendárnych dní (10 pracovných). Ak sú obaja rodičia zamestnaní, môže si jeden z rodičov uplatniť materskú dovolenku a druhý otcovskú dovolenku. Otcovia môžu otcovskú dovolenku uplatniť v priebehu 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Kto má nárok na otcovskú dovolenku? 

Nárok na otcovské má otec dieťaťa ak je:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote


Ochranná lehota

Ochranná lehota je doba, počas ktorej niektoré právne akty alebo právne úkony nemôžu byť napadnuté alebo zrušené. Táto lehota poskytuje ochranu právam a záujmom strán, ktoré vykonali daný právny úkon alebo akty, a umožňuje im robiť rozhodnutia s väčšou istotou a bez obáv z toho, že ich rozhodnutia budú neskôr napadnuté.

V súvislosti s materskou dovolenkou sa ochranná lehota vzťahuje na právo matky na materskú dávku a jej právo vrátiť sa po skončení materskej dovolenky do zamestnania. Ochranná lehota pri materskej dovolenke poskytuje matke istotu, že po návrate do práce nebude prepustená zo zamestnania z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky a že bude mať právo na plný pracovný plat a ostatné pracovné výhody.

Podmienky pre otcovské

Nárok na „otcovské“ môže vzniknúť nielen zamestnancovi, ale aj SZČO.

Musia byť ale splnené nasledovné podmienky:

 • poskytovať dieťaťu starostlivosť
 • mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie „otcovského“
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie „otcovského“, byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení tohto poistenia.


Kvôli podmienke 270 dňového nemocenského poistenia, SZČO, ktorí nie sú povinne ani dobrovoľne sociálne poistení, nemajú nárok na „otcovské“. 

Ako požiadať o otcovské?

O otcovské môže otec dieťaťa požiadať prostredníctvom “Žiadosti iného poistenca o materské”, ktorá je od 1. novembra 2022 k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. 

Vyplnené a podpísané tlačivo, zamestnávateľom potvrdené (ak je otec dieťaťa zamestnancom) doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak otec dieťaťa žiada o predĺženie 6 týždňového podporného obdobia o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky (mimo štandardnej popôrodnej starostlivosti), ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (čiže otcovské chce z uvedeného dôvodu vyplatiť aj po uplynutí 6 týždňov po pôrode), k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o období hospitalizácie dieťaťa, resp. matky s dieťaťom (napr. lekárska správa alebo lekárske potvrdenie).

Otcovská dovolenka vs. materské

Na zjednodušenie, otcovské je nová forma dávky, ktorú môže otec dieťaťa získať. Je to nemocenská dávka zo sociálneho poistenia, ktorú otcovi dieťaťa vyplatí Sociálna poisťovňa, no netreba zabúdať na to, že touto otcovskou dovolenkou si už čerpáte materskú dovolenku pre otca (ak máte na materskú nárok). 

Teda tých 14 dní voľna nie je navyše, ale o to sa vám skráti (o 2 týždne) čerpanie “materskej”, ktorá je pre otca 28 týždňov. Ak teda využijete otcovskú dovolenku, tak materská pre otca nebude 28 týždňov, ale 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa).

Materská pre otca trvá maximálne 28 týždňov, pre osamelých mužov 31 týždňov a pre otcov, ktorí sa starajú o dve alebo viac detí (dvojičky, trojičky, atď.), trvá 37 týždňov. 

Počas otcovskej dovolenky môže matka dieťaťa aj naďalej poberať materskú alebo rodičovskú dávku, takže v priebehu 14 dní otcovskej dovolenky dostávajú sociálne dávky obaja rodičia. Ak by sa však otec rozhodol čerpať materskú dávku, matka by už nemohla čerpať materskú dávku a ani rodičovský príspevok od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška otcovského

Výška otcovského je v zmysle § 53 ZoSP 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Obdobne ako aj pri “materskej” platí, že vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo znamená, že:

 • v roku 2022 nesmie presiahnuť 75 % z 74,4987 eur, t. j. 55,8741 eur
 • v roku 2023 nesmie presiahnuť 75 % z 79,6274 eur, t. j. 59,7206 eur.

V roku 2023 tak otec dieťaťa môže získať počas 14 dní otcovskej dovolenky maximálne 836,10 €.

Psychologicko-sociálne výhody otcovskej dovolenky

Otcovská dovolenka má mnoho sociálnych výhod pre otcov aj dieťa. 

Tu je niekoľko z nich:

 • Otcovia môžu tráviť čas so svojim dieťaťom a pomôcť matkám pri starostlivosti o neho.
 • Pomáha to posilniť väzbu medzi otcom a dieťaťom.
 • Otcovia môžu získať cenné skúsenosti so starostlivosťou o dieťa a pochopiť, čo všetko patrí do starostlivosti o novonarodené dieťa.
 • Zlepšuje sa rovnováha medzi pracovným a súkromným životom otca.


Záver

Nový zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov prináša zmeny v oblasti otcovskej dovolenky a materskej dávky. Od 1. novembra 2022 sa predĺži doba trvania otcovskej dovolenky na 14 dní a zvýši sa výška príjmu, ktorý bude otcovi vyplatený. Na druhej strane netreba zabúdať na to, že sa nejedná o “dávku navyše”, ale o čerpanie materskej pre otca (ak na ňu má nárok) a o 2 týždne sa mu skráti materská dovolenka pre otca.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk