Peter Varga poskytol pre TREND svoje postrehy k situácií ohľadom Arca Investments

Domov > Články a aktivity > Peter Varga poskytol pre TREND svoje postrehy k situácií ohľadom Arca Investments

O ochranu pred veriteľmi požiadala len Arca Investments, to znamená, že ostatné dcéry aj matka môžu predávať majetok?

Dočasná ochrana pred veriteľmi sa vo všeobecnosti týka iba spoločnosti, ktorá o ochranu požiadala. Iné spoločnosti v skupine tak môžu disponovať s majetkom.

Viaceré ich dcéry majú podľa FinStatu dlhodobo záporné vlastné imanie a sú v strate. Tiež zvyšujú svoje záväzky voči matke a tá im stále požičiava. Je to bežný postup vo financovaní dcér?

Mať záporné imanie nie je nič neobvyklé v obchodnej sfére. Je to typické predovšetkým pri spoločnostiach, ktoré sú v ranom štádiu rozbehu a/alebo podnikajú v kapitálovo náročnom prostredí, kde je horizont návratnosti finančných prostriedkov vzdialený. Vo všeobecnosti tiež platí, že materská spoločnosť môže investovať do dcérskej spoločnosti buď do vlastného imania alebo poskytnutím dlhového financovania. Forma investície tak potom na konci dňa závisí od množstva právnych, daňových, finančných a komerčných ukazovateľov. Každopádne, ak má spoločnosť záporné vlastné imanie, nachádza sa v kríze a v takom prípade sa úvery z právneho hľadiska považujú za plnenia nahradzujúce vlastné zdroje, ktoré nie je jednoduché dostať späť k materskej spoločnosti. Ak dcérske spoločnosti Arca Capital majú dlhodobo záporné imanie, aj keď sa to môže javiť neštandardné, nemusí to tak vôbec byť. Bez toho, aby sme poznali bližšie detaily o skupine Arca Capital, o jednotlivých projektoch, či interných vzťahov, môže byť hodnotenie ich fungovania predčasné.

Arca používa aj takúto finančnú schému: matka požičia dcére 40 miliónov, tá vydá dlhopisy lebo má aktíva. Potom spláca peniaze späť matke. Nie sú to v podstate fiktívne aktíva?

Rozumiem, že tými aktívami ste mysleli finančné investície Arca Investments vo svojich dcérskych spoločnostiach. Takéto aktíva sa štandardne v účtovníctve materskej spoločnosti každý rok oceňujú, aby tak reflektovali reálnu hodnotu takejto investície. Ak dcérska spoločnosť po získaní úverového financovania od materskej spoločnosti okrem finančných prostriedkov nemá žiadne iné aktíva, reálna hodnota takejto dcérskej spoločnosti sa, zjednodušene, účtovne rovná iba výške jej vlastného imania. A toto by malo byť premietnuté do finančného vzhľadu materskej spoločnosti. Čiže nemusí sa jednať o fiktívne aktíva.

Môže sa tak Arca tváriť, že ma veľké pohľadávky a nafukovať aktíva materskej firmy? Je to bežná prax firiem v holdingu? Ako sa bežne oceňujú pohľadávky voči dcéram?

Vo všeobecnosti je možné „nafukovať“ hodnotu pohľadávok a to v situáciách, kedy reálna hodnota pohľadávok je nižšia ako nominálna hodnota, ale v účtovníctve toto nie je zohľadnené. Toto môže nastať v prípadoch, ak materská spoločnosť poskytne úver dcérskej spoločnosti, pričom istina je 100 a dcérske spoločnosť týchto 100 zle investuje a premietne sa jej to do straty. Pokiaľ sa však táto strata nevykompenzuje novým financovaním, šanca na uspokojenie pohľadávky sa znižuje a tým aj reálna hodnota takejto pohľadávky. Hodnotu pohľadávok na súvahe materskej spoločnosti ovplyvňuje aj výška úrokov, ktoré sa účtujú štandardne do výnosov aj keď nie sú uhradené a zvyšujú tak vlastné imanie ako aj aktíva materskej spoločnosti. Na druhej strane umelo zvýšené úroky sú v rozpore s reguláciou transferového oceňovania a zasa zhoršujú finančné ukazovatele dcérskym spoločnostiam ako dlžníkom. Opäť, pokiaľ nepoznáme ekonomický profil dlžníkov materskej spoločnosti, nevieme povedať, či hodnota pohľadávok je umelo navýšená.

Podľa účtovnej závierky z roku 2018 mala Arca Investments záväzky a vlastné imanie 860 miliónov eur. Záväzky splatné do roka boli vo výške 555,4 miliónov eur, z toho zmenkové úvery až 453,8 miliónov eur.  Len úrokové náklady mali za 41,8 miliónov. Vydané dlhopisy boli predvlani v sume 103,9 miliónov eur. Vlastné imanie akcionárov bolo len 66,4 miliónov. Dá da povedať, že firma je predlžená?

K predĺženiu dochádza v prípade, ak účtovná jednotka má záporné vlastné imanie a má minimálne dvoch veriteľov. Z Vašich údajov sa javí, že firma záporné vlastné imanie nemá, a preto nie je ani predlžená.

V účtovnej závierke za rok 2018 sa tiež píše, že Arca Investments mala 540,6 miliónov eur v investíciách, ktoré sú nelikvidné. To znamená, že sa nedajú predať rýchlo. Je to rizikové?

Ak nejaké aktívum označujeme za nelikvidné, znamená to, že nie je jednoduché také aktívum zameniť za finančné prostriedky. Rizikové to samozrejme vie byť najmä v prípadoch, ak cash-flow situácia v spoločnosti je napnutá, a preto aj prípadné jemné odchýlenie sa od plánovanej cesty (napríklad v dôsledku šokov ako je korona kríza) firma nemusí zvládať a prenáša tak tým nákazu ďalej.

Arca Investments mala na konci roku 2018 pomer vlastného kapitálu k záväzkom len vo výške jedného percenta.  Nie je to riziková zadlženosť? Aký pomer je bežný pri takých firmách?

Pri takom pomere sa podľa obchodného zákonníka firma nachádza v kríze, lebo jej hrozí úpadok. Samotný fakt, že sa spoločnosť nachádza v kríze nemusí nič indikovať. Ako príklad uvediem spoločnosť, ktorá má vlastné imanie 100 a dlhové financovanie v sume 10 000. Technicky sa táto spoločnosť nachádza v kríze, ale pokiaľ jej právna situácia umožňuje vrátiť finančné prostriedky 1k1 späť k veriteľovi, stane sa opätovne zdravou spoločnosťou. Problém však nastáva, ak by takéto financovanie bolo spojené s úrokom napríklad 3 % ročne, pričom tieto finančné prostriedky by firma nedokázala efektívne investovať. Na konci roka by to znamenalo takúto finančnú bilanciu: aktíva 100 + 10 000, pasíva: 100 + 10 000 + 300 (záväzok z úrokov) – 300 (strata). Firma by sa tak ľahko vedela dostať do záporného vlastného imania, ktoré na tomto jednoduchom príklade znamená až problémy so solventnosťou. Takže aj preto zákonodarca siahol po ustanoveniach o kríze v obchodnom zákonníku, ktoré majú za cieľ v prípadoch, kedy spoločnosti hrozí úpadok, prispôsobiť ďalšie kroky k tomu, aby sa z toho spoločnosť vedela rýchlo dostať. Ten pomer by mal byť štandardne vyšší ako 8 ku 100.


Zdroj: https://www.trend.sk/trend-archiv/drava-arca-capital-narazila-mantinely-vlastneho-biznis-modelu

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk