Prehľad subjektov transferového oceňovania

Domov > Články a aktivity > Prehľad subjektov transferového oceňovania

Pre účely transferového oceňovania je jednou z najdôležitejších vecí definovanie subjektov/spoločností na základe ich charakterizácie. Subjekty je možné rozdeliť podľa toho, akú činnosť vykonávajú a v rámci tejto činnosti, aké majú funkcie a aké znášajú riziká. Množstvo funkcií a výška rizika subjektu je indikáciou, na základe ktorej by sa malo realizovať odmeňovanie subjektu za vykonávanú činnosť.

Tento materiál poskytuje ten najzákladnejší prehľad o rôznych výrobných spoločnostiach, ako aj o rôznych distribučných / predajných spoločnostiach. Rozdelenie a zadefinovanie spoločností je len informatívne a v reálnom podnikaní existujú prieniky v jednotlivých typoch spoločností. Tieto prieniky by mal brať do úvahy aj správca dane pri posudzovaní jednotlivých spoločností v rámci kontroly transferového oceňovania.

Spoločnosti môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín a to ako výrobcov a distribútorov.

Výrobcovia

Plnoprávny výrobca (Fully-fledged manufacturer)

 • Spoločnosť vlastní nehmotný majetok ako napr. patenty, priemyselné know-how a dizajny
 • Spoločnosť kupuje tovar a polotovary na vlastný účet a drží zásoby surového aj hotového tovaru a znáša s tým spojené riziká
 • Spoločnosť podlieha rizikám súvisiacich s predajom tovaru
 • Spoločnosť investuje do inovácií, strojov a zariadení
 • Spoločnosť má tým pádom nárok na dosahovaný zisk, od ktorého sa odrátava kompenzácia za rutinné funkcie

Zmluvný výrobca

 • Spoločnosť vlastní zariadenia a stroje a zamestnáva pracovnú silu
 • Vyrába tovar pre materskú spoločnosť
 • Spoločnosť nemá riziká súvisiace s držbou hotových výrobkov alebo ich predajom, tieto riziká prechádzajú na principála
 • Spoločnosť znáša riziko spojené s uskladnením výrobkov až do doby, kým nie sú prevzaté principálom
 • Spoločnosť má nárok na kompenzáciu zisku
 • Principál garantuje nákup všetkého vyrobeného tovaru, ak nie mal by mať povinnosť odškodnenia takto vzniknutej škody

Výrobca „práca vo mzde“

 • Právny titul k materiálu má principál počas celého výrobného procesu
 • Principál kupuje materiál a tovar, aj keď tento materiál a tovar ide fyzicky priamo do spoločnosti
 • Principál znáša všetky riziká spojené so skladovaním a predajom tovarov
 • Spoločnosť má nárok na kompenzáciu za vykonanú činnosť


Distribútori

Plnohodnotný distribútor

 • Plnohodnotný distribútor predáva výrobky veľkoobchodne alebo maloobchodne
 • Tieto výrobky nakupuje, má ich v držbe ako zásoby a následne ich predáva zákazníkom
 • S týmito činnosťami môžu byť spojene aj marketingové aktivity a propagácia, resp. iné služby ako doprava, servis, inžiniering a podobne
 • Plnohodnotný distribútor nesie riziká spojené s nákupom, držbou a predajom tovaru
 • K ďalším rizikám patria riziká spojené so skladovaním a nepredaním tovaru, záručné riziká, riziká likvidity, prevádzkové a konkurenčné riziko, trhové riziko a iné
 • Plnohodnotní distribútori tiež môžu vlastniť marketingové nehmotné aktíva ako napr. obchodné značky

Komisionár

 • Zastupuje principála
 • Uzatvára zmluvy vo vlastnom mene a vystavuje faktúry zákazníkom
 • Právny titul k tovaru prechádza z principála na zákazníka
 • Komisionár má nárok na percentá z predaja alebo percentá zo svojich nákladov ako zisk
 • Komisionár koná vo vlastnom mene ako zástupca principála, ale riziko vzniká na strane principála
 • Tovar ostáva vo vlastníctve principála aj do momentu prevzatia zákazníkom
 • Funkcie a riziká spojené s nákupom a skladovaním tovaru a kreditné riziko z predaja tovaru je na strane principála

Distribútor s obmedzeným rizikom

 • Na základe zmluvy medzi distribútorom a principálom, principál kompenzuje určité náklady distribútora
 • Hlavné funkcie a riziká sú na strane principála
 • Riziká súvisiace s tovarom sú refundované principálom

Agent

 • Dohaduje obchod so zákazníkmi / sprostredkuje príležitosť
 • Zmluvné podmienky sú už následne dohodnuté bez jeho zásahu a to medzi principálom a zákazníkom
 • Nepreberá právny titul k tovaru
 • Má nárok na rutinnú kompenzáciu

Autor článku: Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk