Účtovanie obchodovania s kryptomenami v obchodnej spoločnosti

Domov > Články a aktivity > Účtovanie obchodovania s kryptomenami v obchodnej spoločnosti

Čoraz viac obchodných spoločností sa dnes stretáva s kryptomenami. Niektorí ich kupujú na spoločnosť, lebo je to z daňového hľadiska v niektorých prípadoch výhodnejšie, iní zasa v kryptomenách napríklad prijímajú odplatu za dodané tovary alebo služby. Tak či onak, kryptomeny alebo virtuálne meny, ako sa dnes terminologicky (a nesprávne) označujú v legislatíve, predstavujú relatívne náročnú úlohu pre účtovníkov. O základných režimoch účtovania kryptomien síce Ministerstvo financií SR vydalo metodický pokyn, ekonomická a funkčná rozmanitosť kryptomien však kráča míľovými krokmi. A preto sa v praxi stretávame s viacerými otázkami a nezrovnalosťami, ktoré sú adresované nielen od klientov, ale aj účtovníkov a daňových poradcov. Je to prirodzené, lebo téma kryptomien je nesmierne komplexná a dynamická. Píšeme o daňovo-účtovných témach najmä na našej kryptostránke, prednášame na konferenciách, webinároch alebo pre Združenie účtovníkov Slovenska a Slovenskú komoru daňových poradcov a snažíme sa byť aktívni aj pri tvorbe legislatívy (pozri náš návrh na zdaňovanie staking). Vo svetle vyššie uvedeného sme nižšie pripravili relatívne komplexnú praktickú pomôcku pri účtovaní o nákupe, predaji a darovaní kryptomien v obchodnej spoločnosti.

Účtovanie o virtuálnych menách v legislatíve a základné pojmy


Vychádzame z nasledovných zdrojov:

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoU“)
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“)
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

Pojem kryptomeny virtuálne meny (skrátene tiež „VM“) považujeme pre účely tejto publikácie za totožné pojmy.

Pojem účtovná jednotka znamená obchodná spoločnosť, prípadne iný subjekt účtujúci podľa postupov účtovania.


Mikro účtovná jednotka je účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Postupy účtovania o účtovaní obchodovania s virtuálnymi menami

Vykazovanie v účtovníctve pri obchodované s virtuálnymi menami

Odplatne nadobudnutá virtuálna mena a virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu je krátkodobým finančným majetkom.
Prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny sa účtuje napríklad na účte 258 –Virtuálne meny, prípadne na inom účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si účtovná jednotka vytvorí vo svojom účtovom rozvrhu.
Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien.

V súvahe malej a veľkej účtovnej jednotky sa vykazuje virtuálna mena na riadku 68 a v súvahe mikro účtovnej jednotky na riadku 23.

Oceňovanie pri nákupe

Virtuálna mena sa oceňuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu reálnou hodnotou.
Reálnou hodnotou sa oceňuje (§ 25 ods. 1 písm. h ZoU):

  • odplatne nadobudnutá virtuálna mena,
  • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,
  • služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
  • virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Virtuálna mena sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítava na eurá (§ 24 ods. 10 ZoU). Reálna hodnota virtuálnej meny vyjadrená v cudzej mene sa prepočítava na eurá kurzom ECB / NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (§ 27 ods. 13 ZoU).

Virtuálnu menu oceňuje reálnou hodnotou aj mikro účtovná jednotka.

Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň uskutočnenia účtovného prípadu (napr. deň nákupu alebo predaja virtuálnej meny) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou.
V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

Vzhľadom na to, že virtuálna mena sa ku dňu obstarania prepočítava na reálnu hodnotu, tak vzniknuté hodnotové rozdiely sa z dôvodu ocenenia účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady (ak je cena, za ktorú sa virtuálna mena obstarala vyššia ako reálna hodnota) alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy (ak je cena, za ktorú sa virtuálna mena obstarala nižšia ako reálna hodnota).

V prípade nákupu na burze by však tieto precenenia na reálnu hodnotu vznikať nemali, keďže nákup na burze je už v reálnej hodnote. Toto precenenie sa skôr týkasituácie, keď sa virtuálna mena obstaráva kúpou v individuálnom obchode (tzv. P2P obchody).

Poplatky… (viac v e-booku, ktorý sme pripravili)

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk