Valorizácia dôchodkov 2024

Domov > Valorizácia dôchodkov 2024
Valorizacia dochodkov

Valorizácia dôchodkov v roku 2024 prebehla v dvoch krokoch:

1. Valorizácia od 1. januára 2024

 • Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa zvýšili o 3,6 %. Toto percento valorizácie bolo určené podľa vzorca zohľadňujúceho medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok roka 2023, ktorý dosiahol 14,5 %.
 • Dôchodky priznané v roku 2024 sa zvýšili o 14,5 %. Toto percento valorizácie zodpovedá medziročnému rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok roka 2023.

2. Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 1. júla 2024

 • Vláda schválila aj mimoriadne zvýšenie dôchodkov o 5,22 % s účinnosťou od 1. júla 2024. Toto mimoriadne zvýšenie sa týka všetkých dôchodcov, bez ohľadu na to, kedy im bol dôchodok priznaný.

Čo je valorizácia dôchodkov

Valorizácia dôchodkov je proces pravidelného upravovania výšky dôchodkových dávok, s cieľom zachovať ich reálnu hodnotu v čase. Dôchodky sa valorizujú v reakcii na rast cien tovarov a služieb, aby si penzisti udržali aspoň čiastočnú kúpnu silu, ktorú mali v čase aktívneho života.

Ako sa valorizujú dôchodky na Slovensku

 • Zákon o sociálnom poistení stanovuje vzorec valorizácie, ktorý zohľadňuje rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
 • Valorizácia sa vykonáva dvakrát ročne, zvyčajne 1. januára a 1. júla.
 • Výška valorizácie sa vypočíta ako súčet priemernej inflácie za predošlý rok a jednorazovej valorizácie.
 • Jednorazová valorizácia sa určuje individuálne pre každý rok a môže zohľadňovať rôzne faktory, ako napríklad vývoj hospodárstva, stav verejných financií a demografický vývoj.

Dôsledky valorizácie dôchodkov:

 • Valorizácia dôchodkov má pozitívny vplyv na životnú úroveň penzistov, nakoľko im umožňuje pokryť rastúce životné náklady.
 • Výška valorizácie však nemôže vždy plne kompenzovať infláciu, a preto sa reálna hodnota dôchodkov môže v čase mierne znižovať.
 • Valorizácia dôchodkov je dôležitým nástrojom sociálnej politiky, ktorým štát zabezpečuje dôstojný život pre seniorov.

Okrem valorizácie existujú aj iné mechanizmy, ktoré ovplyvňujú výšku dôchodkov, ako napríklad dĺžka trvania dôchodkového poistenia a výška vymeriavacích základov.

Prečo sa dôchodky valorizujú

Dôchodky sa valorizujú z dvoch hlavných dôvodov:

1. Zachovanie reálnej hodnoty dôchodkov:

Cieľom valorizácie je vykompenzovať rast cien tovarov a služieb, aby si penzisti udržali aspoň čiastočnú kúpnu silu, ktorú mali v čase aktívneho života. Bez valorizácie by dôchodky strácali svoju hodnotu a penzisti by sa museli vyrovnať s klesajúcou životnou úrovňou.

2. Spravodlivosť voči pracujúcim:

Valorizácia dôchodkov je dôležitá aj z hľadiska spravodlivosti voči pracujúcim. Ak by sa dôchodky nevalorizovali, dochádzalo by k neprimeranému rozdielu medzi životnou úrovňou pracujúcich a penzistov. Pracujúci by museli financovať rastúce životné náklady, zatiaľ čo penzisti by mali k dispozícii stagnujúce príjmy.

Valorizácia dôchodkov je teda dôležitým nástrojom sociálnej politiky, ktorým štát zabezpečuje dôstojný život pre seniorov a zároveň zachováva spravodlivosť v spoločnosti.

Okrem týchto dvoch hlavných dôvodov existujú aj ďalšie argumenty pre valorizáciu dôchodkov

 • Podpora domácej ekonomiky: valorizované dôchodky zvyšujú príjmy penzistov, čím stimulujú spotrebu a podporujú domácu ekonomiku.
 • Zníženie rizika chudoby: valorizácia dôchodkov pomáha znižovať riziko chudoby medzi staršími ľuďmi a zabezpečuje im dôstojné životné podmienky.
 • Demografický vývoj: vplyvom starnutia populácie rastie počet penzistov, a preto je valorizácia dôchodkov dôležitá pre udržanie stability dôchodkového systému.

Je však dôležité poznamenať, že valorizácia dôchodkov nie je bezproblémová. Niekedy sa stáva, že tempo valorizácie nestíha s rastom cien, a preto sa reálna hodnota dôchodkov môže mierne znižovať. Okrem toho financovanie valorizácie predstavuje záťaž pre štátny rozpočet.

Valorizácia dôchodkov je teda komplexná problematika s rôznymi aspektmi, ktoré je potrebné zohľadňovať. Napriek tomu je dôležité, aby sa dôchodky valorizovali, aby si penzisti mohli udržať dôstojný život a spravodlivý podiel na bohatstve spoločnosti.

Kto rozhoduje o valorizácii dôchodkov

Na Slovensku rozhoduje o valorizácii dôchodkov viacero subjektov, avšak konečnú zodpovednosť má vláda Slovenskej republiky.

Proces valorizácie prebieha nasledovne:

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zhromažďuje podklady pre valorizáciu, ako napríklad údaje o raste cien tovarov a služieb za domácnosti dôchodcov.
 • Sociálna poisťovňa SR vypočíta návrh valorizácie na základe zákonom stanoveného vzorca.
 • Návrh valorizácie sa predkladá na pripomienkovanie Sociálnej rade SR, ktorá je zložená zo zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a štátu.
 • Vláda SR na základe pripomienok Sociálnej rady SR schváli valorizáciu dôchodkov formou nariadenia.
 • Nariadenie vlády SR o valorizácii dôchodkov sa verejne vyhlási v Zbierke zákonov SR a nadobúda účinnosť od 1. januára alebo 1. júla príslušného roka.
 • Okrem spomínaných subjektov sa do procesu valorizácie dôchodkov môžu zapojiť aj iné inštitúcie, ako napríklad Národná banka Slovenska a Inštitút ekonomických a sociálnych analýz. Tieto inštitúcie poskytujú vláde SR a Sociálnej rade SR odborné stanoviská k navrhovanej valorizácii.

Je dôležité poznamenať, že valorizácia dôchodkov je politický proces, v ktorom sa zohľadňujú rôzne faktory, ako napríklad ekonomická situácia krajiny, fiškálne možnosti štátu a sociálne požiadavky dôchodcov.

Cieľom valorizácie je nájsť spravodlivú rovnováhu medzi zachovaním reálnej hodnoty dôchodkov a udržateľnosťou dôchodkového systému.

Najčastejšie otázky o valorizácii

O koľko sa zvýšia dôchodky v roku 2024?

Dôchodky sa v roku 2024 celkovo zvýšia o 18,1 %. Toto percento zohľadňuje infláciu a rast priemerných miezd z predchádzajúceho roka.

Kedy sa zvýšenie dôchodkov prejaví?

Zvýšenie dôchodkov sa prejaví od januára 2024. Nová výška dôchodkov bude aplikovaná automaticky v mesačných platbách dôchodkov.

Musím o valorizáciu žiadať?

Nie, o valorizáciu nie je potrebné žiadať. Zvýšenie dôchodkov sa uplatní automaticky pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok.

Aké dôchodky budú valorizované?

Valorizované budú všetky typy dôchodkových dávok, vrátane starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku.

Ako sa počíta valorizácia dôchodku?

Valorizácia dôchodku sa počíta na základe percenta, ktoré je priemerom inflácie a rastu priemerných miezd v predchádzajúcom roku. 

Ako zistím svoju novú výšku dôchodku?

Sociálna poisťovňa zasiela všetkým poberateľom dôchodkových dávok informačné listy s detailmi o zvýšení dôchodku a konkrétnou výškou dôchodku od januára 2024. Môžete tiež kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne alebo navštíviť jej webovú stránku.

Bude sa valorizácia týkať aj minimálneho dôchodku?

Áno, valorizácia sa týka aj minimálneho dôchodku. Minimálny dôchodok sa tiež zvýši podľa stanoveného percenta valorizácie, čím sa zabezpečí, že aj poberatelia minimálneho dôchodku budú mať zvýšené dávky.

Ako sa valorizácia prejaví pri invalidných dôchodkoch?

Invalidné dôchodky budú valorizované rovnakým percentom ako ostatné dôchodky. Zvýšenie sa prejaví v mesačných platbách od januára 2024.

Môže sa valorizácia v priebehu roka 2024 ešte zmeniť?

Percento valorizácie je stanovené na celý rok 2024 a zvyčajne sa počas roka nemení. Výnimkou by boli nečakané legislatívne zmeny, ktoré by musela schváliť vláda alebo parlament.

Na záver

Valorizácia dôchodkov pre rok 2024 prináša významné zvýšenie, ktoré zohľadňuje aktuálnu ekonomickú situáciu a rast životných nákladov. Toto zvýšenie je dôležité pre udržanie životného štandardu dôchodcov a zabezpečenie ich finančnej stability. Akékoľvek ďalšie informácie a detaily budú pravidelne aktualizované a poskytované Sociálnou poisťovňou.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk