Zmenka

Zmenka – v poslednej dobe často skloňované slovo v slovenských médiách, avšak poznáte jeho význam? V tomto článku si vysvetlíme čo je to zmenka, a čo všetko by ste o nej mali vedieť, keď s ňou prídete do kontaktu.

Čo je to zmenka?

Zmenka je písomný sľub vystavovateľa zaplatiť určitú sumu peňazí na požiadanie alebo v dohodnutom termíne. Táto právna forma platobného nástroja je dobre známa a často využívaná v obchodných transakciách, najmä pri dlhodobom financovaní alebo obchodovaní s komoditami.

Zmenka sa podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách zaraďuje medzi cenné papiere. Zmenka je vo všeobecnosti listina – obchodovateľný cenný papier, ktorý slúži ako písomné vyhlásenie jednej osoby (vystavovateľa zmenky) voči druhej osobe (držiteľovi zmenky), že v budúcnosti zaplatí určitú sumu peňazí, a to v čase a na mieste určenom na zmenke. Je to forma písomného sľubu platby.

V právnom zmysle zmenky na Slovensku upravuje zákon č. 191/1950 Zb – Zmenkový a šekový zákon, ktorý vychádza zo ženevských zmenkových a šekových dohôd. Tento zákon rozlišuje cudzie a vlastné zmenky. Zároveň určuje, čo musí zmenka na to, aby bola platná, obsahovať a ďalej definuje pravidlá jej používania, vymáhania a splatnosti.

Druhy zmeniek podľa pôvodu

Podľa dôvodu vzniku sa delia na:

 • obchodné zmenky, ktoré sa medzi podnikateľmi používajú pri platobných operáciách
 • finančné zmenky – úverové alebo pôžičky
 • kaučné zmenky – vymáhanie pohľadávok


Druhy zmeniek 

Vlastná zmenka – na tejto zmenke figurujú dve strany- vystaviteľ zmenky (dlžník), ktorý sa zmenkou zaväzuje, že majiteľovi zmenky (veriteľovi/remitentovi) zaplatí určitú finančnú čiastku v stanovej časovej lehote. 

Cudzia zmenka – zahŕňa tri strany. V tomto prípade vystaviteľ zmenky (dlžník) poveruje tretiu stranu (zmenečníka/trasáta) zaplatením finančnej čiastky majiteľovi zmenky (remitentovi).

Bianko zmenka – takáto zmenka môže byť vystavená bez konkrétnych údajov napr. o sume alebo mieste, no obsahuje prísľub dlžníka majiteľovi, že danú sumu uhradí. Do platnosti vstupuje až po vyplnení všetkých potrebných údajov.

Čo musí zmenka obsahovať, aby bola platná?

Či už sa jedná o vlastnú alebo cudziu zmenku, oba typy musia zahŕňať:

 • Označenie “zmenka” musí byť uvedené v samotnom texte zmenky a to v jazyku, v ktorom je listina napísaná.
 • Bezpodmienečný písomný príkaz zaplatiť určitú sumu peňazí. Táto suma musí byť uvedená v presnom čísle.
 • Meno osoby, ktorá je adresátom príkazu, teda jej majiteľom.
 • Dátum splatnosti, kedy sa má zmenka zaplatiť.
 • Údaj miesta, kde sa má platiť.
 • Dátum a miesto vystavenia zmenky.
 • Podpis osoby, ktorá zmenku vystavuje.

V prípade cudzej zmenky musí v texte figurovať údaj o tom, kto má sumu zaplatiť, teda údaj o tretej strane. 

Splatnosť zmenky a jej platenie

Splatnosť zmenky je dohodnutý dátum, kedy sa zmenka stáva splatnou, čo znamená, že suma na zmenke musí byť zaplatená.

 • Fixné zmenky majú pevne stanovený dátum splatnosti. Patria medzi “najjasnejšie”, pretože sú konkrétne a s dátumom sa nedá manipulovať.
 • Datozmenky sú splatné za určitú dobu od vystavenia. (Napr. “zmenka je splatná 15 dní od jej vystavenia)
 • Vistazmenky majú splatnosť po predložení (videní). Musí byť predložená na platenie do jedného roka od jej vystavenia. Pokiaľ sa tak nestane, jej platnosť sa ruší. Vystaviteľ zmenky (dlžník môže túto lehotu predĺžiť alebo skrátiť.
 • Termínované vistazmenky je nutné splatiť po uplynutí určitej doby po predložení.

Fixné, datozmenky a termínované vistazmenky musí majiteľ zmenky predložiť dlžníkovi na platenie v platobný deň alebo v jeden z dvoch nasledujúcich pracovných dní.

Dlžník môže žiadať o čiastočnú platbu zmenky a o vydanie potvrdenia o čiastočnom platení.  Majiteľ zmenky (veriteľ) by takýto spôsob platby nemal odmietnuť, rovnako ako nie je povinný prijať platbu pred jej splatnosťou. Vtedy platca koná na vlastné riziko a zodpovednosť. 

Pokiaľ veriteľ nepredloží zmenku v stanovenom období, môže dlžník zložiť sumu na kompetentnom súde na náklady majiteľa.

Výhody a využitie zmeniek?

 1. Platobný nástroj: umožňuje majiteľovi zmenky požadovať platbu od dlžníka.
 2. Záruka platby: poskytuje držiteľovi istotu, že v budúcnosti dostane peniaze za poskytnutý tovar alebo služby, keďže jej vystavením sa dlžníkovi vytvára písomný záväzok na jej zaplatenie.
 3. Obchodná flexibilita: dovoľuje stranám dohodnúť si rôzne podmienky platby.
 4. Možnosť prevodu: majiteľ zmenky môže svoje zmenkové práva previesť na ďalšiu osobu prostredníctvom indosamentu, čím ho urobí ďalším zmenkovým veriteľom.

Aké sú riziká zmenky?

 • Riziko nesplatenia: hlavným rizikom zmenky je, že vystavovateľ nemusí byť schopný alebo ochotný splatiť dlh. Ak sa niečo také stane, veriteľ môže podniknúť právne kroky na vymáhanie dlhu.
 • Riziko falšovania: tak ako u akéhokoľvek dokumentu, existuje riziko, že zmenka môže byť falšovaná. Preto je dôležité overiť pravosť zmenky pred jej prijatím.


Najznámejšia zmenková kauza na Slovensku

Marian Kočner je slovenský podnikateľ, ktorý sa stal centrom mnohých kontroverzií a trestnoprávnych vyšetrovaní. Jedným z nich je aj takzvaná „zmenková kauza„. Podľa dostupných publikovaných informácií z médií, jej podstatou je obvinenie Mariana Kočnera a jeho spolupracovníkov z falšovania zmeniek, ktoré mali slúžiť ako zabezpečenie dlhu voči televízii Markíza. Celková hodnota falšovaných zmeniek mala dosahovať desiatky miliónov eur.

Kauza sa začala odvíjať, keď Kočner predložil na súde zmenky, ktoré podľa neho zabezpečovali dlh 70 miliónov eur voči televízii Markíza. Tá však tvrdila, že tieto zmenky sú falzifikáty a nezodpovedajú skutočnej dohode medzi stranami. Následne sa začalo súdne vyšetrovanie, ktoré malo určiť, či boli zmenky falšované a či existuje skutočný dlh, ktorý by mali zabezpečovať.

Marian Kočner a jeho spolupracovníci boli obvinení z falšovania, podvodu a iných trestných činov v súvislosti s touto záležitosťou. Kauza získala veľkú publicitu a vedie sa o nej intenzívna diskusia, pretože sa dotýka aj otázok transparentnosti a integrity slovenského súdneho systému.

Kočner bol v tejto kauze odsúdený na 19 rokov väzenia. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý uložil Marianovi Kočnerovi trest 19 rokov. Definitívne vinný je aj bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister Pavol Rusko.

Najčastejšie otázky o zmenkách

Zmenky sú komplexné finančné nástroje, a tak je pochopiteľné, že môžu vyvolať mnoho otázok. Tu je niekoľko najčastejších otázok, ktoré ľudia môžu mať ohľadom zmeniek:

Čo je zmenka?

Zmenka je písomný dokument, v ktorom sa vystavovateľ zaväzuje zaplatiť určitú sumu peňazí druhej strane (veriteľ) na požiadanie alebo v určenom čase.

Aký je rozdiel medzi zmenkou a šekom?

Hlavný rozdiel je v tom, že zmenka je sľub zaplatiť určitú sumu peňazí, zatiaľ čo šek je pokyn banky zaplatiť určitú sumu peňazí. Zmenka teda vyžaduje, aby vystavovateľ mal dostatočné prostriedky na jej úhradu keď bude treba zmenku zaplatiť, zatiaľ čo šek vyžaduje, aby vystavovateľ mal dostatočné prostriedky na svojom bankovom účte.

Ako funguje zmenka?

Zmenka funguje tak, že vystavovateľ vytvorí dokument, ktorým sa zaväzuje zaplatiť druhej strane určitú sumu peňazí v určitom čase. Táto strana môže potom zmenku predložiť na inkaso alebo ju preniesť na inú osobu.

Aké sú právne dôsledky nezaplatenia zmenky?

Ak zmenka nie je zaplatená, veriteľ môže podniknúť právne kroky na vymáhanie dlhu. To môže zahŕňať podanie žaloby na súde alebo využitie iných prostriedkov na vymáhanie dlhov, ako je exekúcia.

Môže byť zmenka prevedená na inú osobu?

Áno, zmenky sú často prevoditeľné, čo znamená, že ich držiteľ ich môže predať alebo preniesť na inú osobu. Tento proces sa nazýva „endosament“ a umožňuje zmenkám slúžiť ako forma obchodovateľného dlhu.

Ako sa overuje pravosť zmenky?

Overenie pravosti zmenky môže zahŕňať skontrolovanie podpisu vystavovateľa, overenie údajov uvedených na zmenke a porovnanie týchto údajov s údajmi v záznamoch veriteľa. V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné overiť pravosť zmenky prostredníctvom banky alebo iného finančného inštitútu.

Na záver

Zmenky so sebou prinášajú veľa benefitov. Sú užitočným nástrojom pre obchodné transakcie, ktoré poskytujú flexibilitu a istotu. Zároveň treba mať na pamäti, že s ich používaním sú spojené aj určité riziká ako nevrátenie platby, falšovanie a právne komplikácie. Aby ste sa im vyhli, je dobré oboznámiť sa so všetkými legislatívnymi informáciami a úkonmi predtým, ako ich začnete používať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk