Daňovo-optimalizačné inštitúty na podporu výskumu a vývoja, tzv. vlastného R&D

Domov > Články a aktivity > Daňovo-optimalizačné inštitúty na podporu výskumu a vývoja, tzv. vlastného R&D

Viaceré krajiny Európskej únie sú pod vplyvom rozličných okolností nútené prijímať rôzne opatrenia, ktoré zabezpečia konsolidáciu verejných financií a zároveň aj prílev financií do štátnej pokladnice. Aj skúsenosť zo Slovenska po zavedení zníženej rovnej dane v roku 2004 hovorí, že zvýšiť daňové príjmy štátu sa dá paradoxne aj znížením daňových sadzieb. Po vzore niektorých iných krajín EÚ aj Slovensko prijalo rozhodnutie daňovo zvýhodniť podnikateľov v oblasti inovácií nielen s cieľom prilákať tých zahraničných, ale hlavne podporiť a udržať na trhu tých slovenských. Aj preto boli v posledných rokoch do zákona o dani z príjmov zavedené dva atraktívne inštitúty, tzv. Patent Box a Super odpočet, ktoré prinášajú daňové zvýhodnenie pre vedu, výskum a inovácie (vrátane IT firiem).

Super odpočet


Super odpočet na výskum a vývoj umožňuje daňovníkom realizujúcim projekty zamerané na výskum a inovácie druhýkrát odpočítať od daňového základu výdavky, ktoré na takéto projekty vynaložili. Sem nezaraďujeme len vývojové spoločnosti, ale aj štandardné IT firmy, ktoré sa výskumu a vývoju venujú. 

Ak bude prijatá navrhovaná novela zákona o dani z príjmov, prinesie daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v dodatočnom odpočte až do 200% nákladov na výskum a vývoj zo základu dane pre daňové obdobie roka 2019 (pre daňové obdobie roka 2018 bola hodnota zvýhodnenia na úrovni do 150%). Odpočet sa môže využiť pri projektoch výskumu a vývoja v rámci ktorých vznikajú náklady, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú vhodné na opätovné odpočítanie od základu dane.

Aj napriek tom, že daňová úľava v podobe Super odpočtu mala zatraktívniť podnikateľské prostredie na Slovensku, v prvých rokoch od jej zavedenia vyvolávala medzi podnikateľmi skôr neistotu. Hoci sa v súčasnosti využívanie Super odpočtu medzi podnikateľmi pomaly zvyšuje, je percento uplatňovania resp. využívania tohto daňového inštitútu stále nízke. Hlavnými dôvodmi nízkeho využívania sú najmä vysoká administratívna záťaž, nedostatok informácií o podmienkach kvalifikovania sa na uplatnenie predmetného inštitútu, neznalosť legislatívy a postupov, ako aj strach z prípadných sankcií zo strany finančnej správy. 

Vláda však chce aj naďalej motivovať podnikateľov k využívaniu Super odpočtu na výskum a vývoj, a preto avizovala resp. prisľúbila podnikateľom možnosť, že by úroveň zvýhodnenia pri uplatnení si inštitútu Super odpočtu mohla v nasledujúcom období (pravdepodobne od 1. januára 2020) ešte výraznejšie vzrásť, pričom zvýhodnenie by malo byť až na úrovni do 250 %.

Patent Box


Ďalším významným inštitútom je tzv. Patent Box, ktorý predstavuje špeciálny daňový režim spočívajúci v daňovom oslobodení príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50% takýchto príjmov. Oslobodenie si daňovník môže uplatniť počas zdaňovacích období, počas ktorých odpisuje aktivované náklady na vývoj týchto nehmotných aktív. Tento režim je na Slovensku zavedený od 1. januára 2018.

V prípade, že podnikateľ využije daňové zvýhodnenie vo forme Patent Boxu a súčasne využije aj daňové zvýhodnenie v podobe Super odpočtu, môže si tak výrazne znížiť daňovú povinnosť. Slovenská republika sa v dôsledku toho môže stať atraktívnym podnikateľským prostredím v oblasti výskumu a vývoja bez toho, aby bol podnikateľ nútený presúvať svoje príjmy do zahraničia, t.j. do štátov s nižším daňovým zaťažením.

Problematika a aplikácia inštitútu Super odpočtu a Patent Boxu je pre mnohých podnikateľov stále pomerne komplikovanou a neprebádanou oblasťou. Napriek tomu, že vláda očakávala zo strany podnikateľov vysoké percento využitia uvedených daňových stimulov, v skutočnosti sa tieto očakávania nenaplniliani na polovicu. Podnikatelia zaujali v tejto oblasti skôr veľmi opatrný postoj a čakajú na zverejnenie väčšieho množstva informácií a postupov, ako správne a efektívne uvedené inštitúty aplikovať do svojho podnikania bez toho, aby boli v budúcnosti sankcionovaní zo strany štátu.

Je v súvislosti s uplatnením si inštitútu Super odpočtu a Patent Boxu potrebné poradenstvo odborníka?


Vzhľadom na komplexnosť a relatívnu nejasnosť správneho použitia inštitútov Super odpočtu a Patent Boxu sa na nás naši klienti opakovane obrátili v otázkach kvalifikovani sa na uplatnenie predmetných daňovo-optimalizačných inštitútov. Pre klientov sme v tejto súvislosti okrem iného posúdzovali, či sa v prípade ich podnikateľských aktivít skutočne jedná o výskum a vývoj (tzv. R&D), ktorého výsledkom sú nové, doposiaľ verejnosti neznáme poznatky, ktoré majú reálny význam pre verejnosť. Častokrát podnikateľov oddeľujú od dramatického zníženia ich daňových a odvodových povinností len kozmetickejšie úpravy alebo vyladenia ich obchodnej dokumentácie alebo marketingovej komunikácie. 

V súvislosti s uplatnením spomenutých daňovo-optimalizačných inštitútov musí príslušný daňovník okrem iného správne účtovať o nákladoch, ktoré sú pre dané uplatnenie daňového oslobodenia relevantné, pričom účtovná evidencia musí byť prehľadne evidovaná a preukázateľná pri prípadnej kontrole zo strany finančnej správy. 

Naša kancelária Highgate Group poskytuje pod jednou strechou komplexné právne, účtovné a daňové poradenstvo, pričom sa okrem iného zameriavame aj na problematiku spomenutých daňovo-optimalizačných inštitútov Super odpočtu a Patent Boxu. 

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk