Highgate Law & Tax

Advokátska kancelária Highgate Law & Tax so sídlom v Bratislave poskytuje na trhu unikátnu kombináciu právno-daňových služieb pre domácich aj zahraničných klientov. Kancelária bola založená právnikmi, ktorí pôsobili v medzinárodných advokátskych kanceláriách Allen & Overy a大成 Dentons, kde získali skúsenosti na významných domácich a medzinárodných transakciách. Našim primárnym zameraním sú obchodné transakcie a projekty, daňové optimalizácie a regulácia investovania. Pre našich klientov poskytujeme flexibilné, zrozumiteľné a na mieru šité poradenstvo.

Spolu s daňovo-účtovnou spoločnosťou CARPATHIAN Tax & Accounting poskytuje Highgate Law & Tax právnedaňové a účtovné poradenstvo pod jednou strechou.

Toto na trhu butikových poradenských spoločností bezprecedentné prepojenie je kumulované predovšetkým v osobe Petra Vargu, partnera oboch spoločností, ktorý ako advokát a daňový expert kombinuje právne, daňové a účtovné vstupy celého tímu.

Tento prístup šetrí klientom peniaze a zároveň im poskytuje vyšší kvalitatívny štandard. Pre klienta je totiž efektívne vedieť na jednom mieste napríklad nielen o právnej stránke veci, ale aj aké daňové a účtovné konsekvencie má zamýšľaná transakcia. Ak transakcia vedie k významnému zdaneniu/nezdaneniu, na tom istom stretnutí/v tom istom stanovisku je možné viesť diskusiu ako je možné túto daňovú výhodu/nevýhodu právne štrukturovať, prípadne komunikovať protistrane. Prirodzene, ak má toto klient riešiť na dvoch, prípadne troch miestach (t.j. advokátdaňový poradca a prípadne aj účtovník) a tieto vstupy musieť prepájať a konfrontovať, je to neefektívne.

U nás platí, že nielen komplikovanejšie operácie a obchodné situácie ako sú zlúčenia, predaje podnikov/firiem, vstupy investorov, zahraničné expanzie, či uplatnenia patent boxu a superodpočtu si vyžadujú kombinovaný právny, daňový a účtovný vstup.

Ale aj množstvo malých klientov, ktorým vedieme u nás (v CARPATHIAN) účtovníctvo ocení, ak sa na spontánne daňové alebo právne otázky vedia opýtať na jednom mieste a možno v cene jedného účtovného paušálu.

Náš tím a špecializácie

Venture kapitál, start-up právo

Naši právnici majú rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti venture kapitálu a rýchlo rastúcich spoločností (startupov). Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú predovšetkým poradenstvo pri právnom a daňovom nastavení podnikania, úprave vzťahov medzi zakladateľmi a investormi (akcionárske dohody) a štruktúrovaní dlhových a equity investícií do spoločností. Našim klientom tiež pomáhame s vytváraním odmeňovacích plánov pre zamestnancov v podobe zamestnaneckých akcií a akciových opčných plánov. Rovnako sa špecializujeme na poradenstvo v oblasti regulácie a investícií do segmentu kryptomien a blockchain technológií.

Fondy a kolektívne investovanie

Ako jedni z mála právnych a daňových poradcov na Slovensku sa už dlhodobo venujeme právnej, daňovej a účtovnej regulácii kolektívneho investovania. Poskytujeme komplexné daňovo-právne poradenstvo pri nastavení a zakladaní tuzemských aj cezhraničných fondových štruktúr (EuVECA, SICAV) so zameraním na ošetrenie regulačných, daňových ako aj účtovných rizík prevádzkovania fondov.

Obchodné právo a transakcie (M&A)

Naši právnici a daňoví poradcovia poskytujú komplexné právno-daňové poradenstvo slovenským aj zahraničným podnikateľom v rámci širokého spektra obchodných transakcií, od nastavenia financovania a daňovo efektívnej štruktúry transakcie, vykonania právneho auditu (due diligence), nastavenia akcionárskych vzťahov a prípravy transakčnej dokumentácie potrebnej pre predaj a kúpu majetkových účastí v spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

Daňové kontroly

Našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo pri prevencii a riešení daňových kontrol. Naše prevenčné poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri nastavení podnikania s cieľom ochrany majetku, zabezpečenia kontinuity podnikania v prípade daňovej kontroly a ošetreniu správnych a trestnoprávnych rizík spojených s daňovými kontrolami. Pri daňových kontrolách zastupujeme klientov vo všetkých fázach konania pred správcom dane aj súdmi.

Daňové štruktúry a optimalizácia

Naše daňové služby v oblasti daňovej optimalizácie zahŕňajú vypracovanie analýz podnikania našich klientov s cieľom nastaviť ho tak, aby bolo daňovo a odvodov efektívnejšie. V rámci nášho daňového poradenstva vytvárame vnútroštátne aj cezhraničné daňové štruktúry na kľúč, od analýzy nastavenia podnikania, vypracovanie transferovej dokumentácie až po zakladanie a správu spoločností v zahraničných jurisdikciách (offshore spoločnosti).

Právo duševného vlastníctva a IT právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo v oblasti nastavenia ochrany a prevodov práv duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, know-how). V oblasti IT práva poskytujeme právne a daňové poradenstvo pri príprave zmluvnej dokumentácie súvisiacej s vývojom, servisovaním a licencovaním softvéru. Naši právnici a daňoví poradcovia majú rovnako početné skúsenosti s nastavovaním daňových štruktúr určených k optimalizácii príjmov z vývoja a licencovania softvéru.

Zamestnanecké akcie a podiely (ESOP)

Naši advokáti a daňoví poradcovia poskytujú balík právnych a daňových služieb týkajúcich sa nastavenia a implementácie zamestnaneckých opčných plánov (ESOP) v začínajúcich, ale aj etablovaných firmách. Naše poradenské služby zahŕňajú komplexné právne a daňové poradenstvo týkajúce sa prípravy právnej dokumentácie pre rozličné typy zamestnaneckých podielov (akcie, opcie na akcie, tieňové podiely) v spojení s analýzou a možnou limitáciou daňových dopadov vyplývajúcich z vydania zamestnaneckých akcií.

Peter Varga
Advokát

peter.varga@highgate.sk

Roman Baranec
Advokát

roman.baranec@highgate.sk

Lukáš Makara
Spolupracujúci advokát

lukas.makara@highgate.sk

Tomáš Demo
Advokát

tomas.demo@highgate.sk

Tatiana Jochymová
Právny asistent (Paralegal)

tatiana.jochymova@highgate.sk

Monika Husenicová
Poradca pre dane a účtovníctvo

monika.husenicova@highgate.sk

Referencie

Kontakt