Esenciálne obchody a služby na Slovensku: Neoddeliteľná súčasť fungovania spoločnosti

Domov > Články a aktivity > Esenciálne obchody a služby na Slovensku: Neoddeliteľná súčasť fungovania spoločnosti

V každej spoločnosti existuje niekoľko obchodov a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre jej bežné fungovanie. Na Slovensku nájdete mnoho takých esenciálnych obchodov a služieb, ktoré poskytujú základné potreby obyvateľstva. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z nich a ich dôležitosť pre slovenskú spoločnosť.

Kritická infraštruktúra štátu zahŕňa systémy a aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné fungovanie a bezpečnosť krajiny. Ak sú tieto systémy narušené alebo zničené, môže to mať vážne dôsledky pre spoločnosť, ekonomiku a bezpečnosť štátu. 

Kritická infraštruktúra zvyčajne zahŕňa nasledujúce sektory:

 1. Energetika: zabezpečuje dodávky elektrickej energie, plynu a iných energetických zdrojov pre domácnosti, podniky a štátne inštitúcie.
 2. Vodárenstvo: zabezpečuje prístup k pitnej vode a odstraňovanie a čistenie odpadových vôd, čím sa chráni verejné zdravie a životné prostredie.
 3. Informačné a komunikačné technológie (IKT): tento sektor zabezpečuje telekomunikácie, internet, rádiokomunikáciu a dátové služby, ktoré sú kľúčové pre komunikáciu, obchod a riadenie štátu.
 4. Doprava: zabezpečuje mobilitu ľudí a tovaru prostredníctvom cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy.
 5. Zdravotníctvo: poskytuje základné zdravotnícke služby a zdravotnú starostlivosť, vrátane nemocníc, kliník a ambulancií.
 6. Finančné služby: zabezpečuje fungovanie finančného systému, vrátane bánk, poisťovní a burzy.
 7. Poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť: zabezpečuje dostatok potravín pre obyvateľstvo a zachováva kapacity pre výrobu potravín.
 8. Bezpečnostné služby: zabezpečuje ochranu obyvateľstva a štátu prostredníctvom policajných, hasičských, vojenských a iných bezpečnostných zložiek.
 9. Výroba a distribúcia základných tovarov: zabezpečuje výrobu a distribúciu základných tovarov a služieb potrebných pre fungovanie spoločnosti.
 10. Vládne a verejné služby: zabezpečuje riadenie štátu a poskytovanie základných verejných služieb, vrátane školstva.


Pojmy

Kritická infraštruktúra je definovaná aj ako výrobné a nevýrobné systémy, ktorých nefunkčnosť by mala vážne dopady na bezpečnosť, ekonomiku, zachovanie nevyhnutného rozsahu ďalších základných funkcií štátu pri krízových situáciách a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva.

 • Ochrana kritickej infraštruktúry je proces, ktorý pri zohľadnení všetkých rizík a hrozieb smeruje k zaisteniu fungovania subjektov kritickej infraštruktúry a väzieb medzi nimi.
 • Subjekty kritickej infraštruktúry predstavujú vlastníci a prevádzkovatelia výrobných a nevýrobných systémov vytvárajúci produkty alebo poskytujúci služby kritickej infraštruktúry.
 • Objekty kritickej infraštruktúry sú vybrané stavby a zariadenia verejnej infraštruktúry a ďalšie prvky, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú subjekty kritickej infraštruktúry.


Esenciálne obchody a služby na Slovensku

Potravinové obchody a supermarkety

Esenciálnym obchodom na Slovensku sú potravinové obchody a supermarkety, kde obyvatelia nakupujú potraviny a výrobky dennej potreby. V prípade nepredvídateľných situácií, ako sú pandémie alebo prírodné katastrofy, tieto obchody zabezpečujú zásobovanie potravinami a základnými potrebami pre obyvateľstvo.

Lekárne

Lekárne sú ďalším z esenciálnych obchodov, ktoré zabezpečujú zdravotnícke potreby obyvateľom. Ponúkajú lieky na predpis aj voľne dostupné lieky, ako aj zdravotnícke pomôcky a iné potreby. V čase krízy sú lekárne kľúčovým zdrojom pre zdravotnícke potreby a informácie.

Zdravotnícke zariadenia a služby

Zdravotnícke zariadenia, ako sú nemocnice, ambulantné strediská a zdravotné kliniky, poskytujú esenciálne služby na Slovensku. Tieto zariadenia zabezpečujú liečbu a starostlivosť pre pacientov s rôznymi zdravotnými problémami a sú kľúčovým prvkom v boji proti pandémiám a iným verejným zdravotným krízam.

Policajné a hasičské zložky

Policajné a hasičské zložky zabezpečujú bezpečnosť a ochranu obyvateľstva.

Vodárenské a energetické služby

Vodárenské a energetické služby sú považované za kritickú infraštruktúru štátu, pretože sú nevyhnutné pre zabezpečenie základných potrieb obyvateľov a fungovanie hospodárstva. Vodárenské služby poskytujú pitnú vodu a zabezpečujú odvod odpadových vôd, zatiaľ čo energetické služby zaisťujú elektrickú energiu a zemný plyn pre domácnosti, priemysel a iné inštitúcie.

Výpadok týchto služieb môže mať vážne následky pre verejné zdravie, hospodárstvo a verejnú bezpečnosť. Nedostatok pitnej vody môže spôsobiť vznik chorôb a ohroziť verejné zdravie, zatiaľ čo nedostatok elektrickej energie môže viesť k prerušeniu kritických systémov a služieb, ako sú zdravotnícke zariadenia, bezpečnostné systémy a verejné služby.

Banky

Banky sú považované za kritickú infraštruktúru štátu, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie ekonomiky a finančného systému. Banky poskytujú služby ako ukladanie peňazí, úvery, prevody peňazí, menové zmenárne a investičné služby, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie podnikov a uspokojenie potrieb občanov.

Výpadok bankových služieb môže mať vážne dôsledky pre celú spoločnosť, ako napríklad neschopnosť uskutočňovať platby, stratu úspor občanov, zlyhanie obchodných transakcií a destabilizáciu finančného trhu. Z tohto dôvodu je kritická infraštruktúra bankového systému chránená proti rôznym hrozbám, vrátane kybernetických útokov, teroristických útokov a prírodných katastrof.

Väčšina krajín má prísne bezpečnostné štandardy pre bankový systém a prevádzkovanie bánk je pod kontrolou a dohľadom centrálnej banky a ďalších regulačných orgánov. Tieto orgány zabezpečia, že banky majú dostatočnú kapitálovú výbavu, aby mohli prekonať neočakávané straty, a že sú zavedené opatrenia na ochranu proti rôznym rizikám a hrozbám.

Komunálne služby

Komunálne služby sú považované za kritickú infraštruktúru štátu, pretože poskytujú základné potreby obyvateľstva a sú nevyhnutné pre udržanie verejného zdravia a bezpečnosti. Komunálne služby zahŕňajú dodávky pitnej vody, kanalizáciu, zber a likvidáciu odpadu, verejné osvetlenie, verejnú dopravu a ďalšie služby, ktoré zabezpečujú základný komfort a bezpečnosť obyvateľstva.

Výpadok týchto služieb môže mať závažné dôsledky pre verejné zdravie a životné prostredie, ako aj pre celkovú kvalitu života obyvateľov. Napríklad, nedostatočné zásobovanie pitnou vodou môže spôsobiť vznik chorôb, zber a likvidácia odpadu môže spôsobiť znečistenie a šírenie chorôb, nedostatok verejnej dopravy môže obmedziť prístup k práci a vzdelaniu.

Čerpacie stanice

V mimoriadnej situácii má na Slovensku špeciálne postavenie spoločnosť Slovnaft, sieť jeho čerpacích staníc je predmetom kritickej infraštruktúry štátu. To znamená, že zabezpečuje palivá pre záchranné a bezpečnostné zložky.

Telekomunikácie a internet

Kritická infraštruktúra elektronických komunikácií pozostáva z hmotných zariadení elektronických komunikácií a informačných technológií, sietí a majetku, ktoré ak sú zničené alebo znefunkčnené, majú vždy dopad nielen na infraštruktúru elektronických komunikácií ako takú, ale aj na ostatnú kritickú infraštruktúru štátu.

Výpadok internetu a telekomunikácií môže mať závažné dôsledky pre hospodárstvo, komunikáciu, zdravotníctvo a verejnú bezpečnosť. Napríklad, môže spôsobiť prerušenie kritických systémov a služieb, ako sú finančné transakcie, zdravotnícke služby, bezpečnostné systémy a verejné služby. V prípade krízových situácií môžu byť internet a telekomunikácie rozhodujúcim faktorom pre poskytovanie informácií a koordináciu rýchlych a efektívnych opatrení.

Esenciálne obchody legislatíva

Označenie „esenciálna prevádzka“ alebo esenciálne obchody a služby boli často skloňované počas pandémie ochorenia Covid-19. V zákone nájdeme pojem “kritická infraštruktúra štátu” a konkrétne to upravuje: Zákon č. 45/2011 Z. z. – Zákon o kritickej infraštruktúre.

Dôležitosť esenciálnych obchodov a služieb na Slovensku

Esenciálne obchody a služby sú nevyhnutné pre každodenný život a fungovanie spoločnosti. Poskytujú základné potreby, ako sú potraviny, lieky a zdravotnícke služby, a zabezpečujú bezpečnosť a pohodlie obyvateľov. Ich dôležitosť bola ešte viac zdôraznená v čase pandémie COVID-19, keď bolo potrebné zabezpečiť pokračovanie týchto služieb a prístup k esenciálnym tovarom napriek obmedzeniam a uzávierkam.

Záver

Esenciálne obchody a služby na Slovensku sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov a zabezpečujú úspešné fungovanie spoločnosti. Ako občania Slovenskej republiky by sme mali byť vďační za ich prítomnosť a neustále sa zlepšujúce služby, ktoré nám poskytujú. Je dôležité si uvedomiť hodnotu esenciálnych obchodov a služieb a podporovať ich v našich komunitách, aby sme si zachovali kvalitu života, na ktorú sme zvyknutí.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk