Po verejných konzultáciách zverejnila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) dňa 24. septembra 2020 balík návrhov o digitálnom financovaní. Balík zahŕňa okrem iného aj návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (ďalej len „MiCA“) a návrh nariadenia o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. Cieľom týchto právnych predpisov je priniesť harmonizáciu právneho rámca kryptoaktív v EÚ.  

Pôsobnosť nariadenia MiCA

MiCA prináša reguláciu trhu s kryptoaktívami, avšak samotný pojem „kryptoaktívum“ definuje veľmi všeobecne a pokladá zaň digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií (ďalej len „DLT) alebo podobnej technológie.

Kryptoaktíva delíme do základných skupín, ktorými sú

 • platobné tokeny;
 • investičné tokeny; a
 • úžitkové tokeny.

Platobné tokeny (kryptomeny), ako vyplýva aj z ich názvu, slúžia primárne na uskutočňovanie platieb. Platobné tokeny sú v právnych predpisoch, ktoré upravujú ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu označované ako virtuálne meny. K platobným tokenom radíme najznámejšie kryptoaktíva, ktorými sú napríklad Bitcoin, Litecoin, ako aj tzv. stablecoiny (kryptoaktíva s mechanizmami stabilizujúcimi hodnotu).

Investičné tokeny na seba viažu konkrétne práva, akými sú právo na výplatu dividend, ako aj iných foriem príjmu. K investičným tokenom patria aj finančné nástroje, ktoré sa uchovávajú prostredníctvom DLT. Ak investičný token naplní definičné prvky finančného nástroja, nebude sa naň vzťahovať MiCA, ale MiFID II. Problematickou oblasťou zostávajú tzv. hybridné tokeny, ktoré môžu mať rôzne funkcie, a aj meniť svoju povahu, nakoľko v niektorých členských štátoch môžu byť považované za finančný nástroj, pričom v iných ním nebudú.

Úžitkové tokeny tvoria väčšinu kryptoaktív a ako jediné sú explicitne definované nariadením MiCA. Tento typ kryptoaktíva slúži na poskytovanie digitálneho prístupu k službám alebo tovarom v rámci DLT, pričom ho akceptuje len emitent daného tokenu.

MiCA sa uplatňuje na emitentov a poskytovateľov služieb kryptomien, ktoré nie sú upravené v iných právnych predpisoch EÚ. Vylúčené sú tak kryptoaktíva, ktoré sú finančnými nástrojmi alebo bankovými vkladmi. Z pôsobnosti MiCA sú tiež vylúčené centrálne banky. Preto, ak by v budúcnosti vzniklo digitálne euro, ktoré by sme považovali za kryptoaktívum, nebude sa naň aplikovať MiCA. Na druhej strane, banky a obchodníci s cennými papiermi budú môcť vykonávať činnosti upravené MiCA bez potreby získania dodatočného povolenia.

Verejná ponuka kryptoaktív

Tokeny kryté aktívami a tokeny elektronických peňazí nepodliehajú pravidlám stanoveným MiCA, zato pre iné tokeny MiCA zavádza pravidlá pre verejné ponuky kryptoaktív a pre prijatie kryptoaktív na  obchodnej platforme. Pre zverejnenie ponuky tokenov je potrebné splniť podmienku, a to vypracovanie tzv. whitepaperu zo strany emitenta.

MiCA stanovuje obsah whitepaperu, charakter informácií, ktoré sú v ňom zverejnené,  a ktoré nesmú byť opomenuté, podrobný opis emitenta, projektu, ako aj technológii či možných rizík.  Whitepaper je sprístupnený v strojovo čitateľnom formáte, ďalej obsahuje upozornenie týkajúce sa prípadnej zmeny hodnoty tokenu, vyhlásenie, že za samotné znenie whitepaperu zodpovedá emitent, a vyhlásenie, že nebol schválený ani preskúmaný orgánom dohľadu členského štátu. Obsahom dokumentu je aj stručný, netechnický opis o neverejnej ponuke, alebo o možnosti prijatia kryptoaktív na obchodovanie na určenej platforme.

Povinnosť informovať príslušný orgán dohľadu o whitepaperi a marketingových oznámeniach, majú emitenti úžitkových tokenov ešte pred ich uverejnením. Následne príslušný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať takú právomoc v súlade s vnútroštátnym právom má povinnosť informovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“). Whitepaper je tak prostredníctvom ESMA uverejnený vo verejnom registri poskytovateľov služieb kryptoaktív v EÚ. MiCA taktiež ukladá emitentovi povinnosť uverejniť whitepaper či marketingové oznámenie na svojom verejne dostupnom webovom sídle. Emitenti úžitkových tokenov, však v tejto spojitosti nepodliehajú ďalším požiadavkám na informácie, ak sa jedná o prijatie alebo ponuku kryptoaktív na obchodnú platformu.

Štandardné formuláre a vzory na základe požiadaviek stanovených pre sprístupňovanie whitepaperov budú zavedené technickými predpismi. MiCA vymedzuje taktiež požiadavky pre marketingové oznámenia, pričom jednou z najvýraznejších je potreba ich konzistentnosti s informáciami, ktoré sa nachádzajú vo whitepaperi. Do jedného roka od účinnosti MiCA vypracuje ESMA návrh technického predpisu, na ktorom sa bude spolupodieľať aj Európsky orgán pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“).  

Stablecoin

Stablecoin je kryptoaktívum s mechanizmom na stabilizovanie hodnoty. Hodnota takýchto kryptoaktív sa viaže prevažne na externé aktíva, ktorými môžu byť napr. komodity alebo fiat meny. Stablecoiny delíme do nasledovných kategórii:

 • tokeny elektronických peňazí;
 • tokeny kryté aktívami; a
 • zvyšné tokeny.

MiCA bližšie upravuje a definuje tokeny elektronických peňazí ako typ kryptoaktíva, ktorý sa má používať hlavne ako prostriedok výmeny a ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu fiat meny. Uvedená definícia vytvára širokú množinu, ktorá zachytí všetky typy kryptoaktív, viažucich sa k jednej fiat mene. Rozdielom medzi elektronickými peniazmi definovanými smernicou o elektronických peniazoch (ďalej len „EMD 2“) a tokenmi elektronických peňazí je, že tokeny elektronických peňazí sú kryptoaktíva, ktoré využívajú DLT alebo podobné technológie.

Emitovať tokeny elektronických peňazí môžu výlučne banky a inštitúcie elektronických peňazí. Výnimka z tohto pravidla sa uplatňuje na emitentov, ktorých tokeny držia kvalifikovaní investori, alebo ak ich hodnota nepresiahne päť miliónov eur za jeden rok.

Emitent musí splniť všetky náležitosti súvisiace s whitepaperom a nad jeho rámec musí opísať aj aspekty týkajúce sa rezervných aktív. Taktiež musí splniť všetky povinnosti vyplývajúce z EMD 2, i keď MiCA zavádza aj konkrétne výnimky, kedy sa aplikujú odlišné pravidlá. MiCA taktiež stanovuje povinnosť emitenta na požiadanie vymeniť tokeny elektronických peňazí za fiat menu. Emitent môže investovať finančné prostriedky výlučne do nízko rizikových, bezpečných aktív ktoré sú denominované v rovnakej mene, na ktorú je viazaný aj token.

Významnými tokeny elektronických peňazí sú tokeny, ktoré spĺňajú kritéria významnosti. Emitentom takýchto tokenov vznikajú ďalšie povinnosti a dohľad nad nimi má duálny charakter. EBA dohliada na dodržiavanie dodatočných povinností stanovených pre významné tokeny elektronických peňazí a príslušný orgán dohľadu vykonáva dohľad nad ostatnými povinnosťami.

Druhým typom stablecoinov, ktoré upravuje MiCA, sú tokeny kryté aktívami. Emitentom alebo žiadateľom o prijatie týchto tokenov na obchodnú platformu pre kryptoaktíva, môže byť len subjekt s povolením na takúto činnosť od príslušného orgánu dohľadu. Takémuto povoleniu predchádza podanie žiadosti emitenta, od ktorej má orgán dohľadu lehotu troch mesiacov na vypracovanie návrhu rozhodnutia. Následne, od doručenia návrhu rozhodnutia majú Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“), EBA a ESMA dvojmesačnú lehotu, na  zaslanie svojich nezáväzných stanovísk. Od doručenia týchto stanovísk plynie orgánu dohľadu lehota jedného mesiaca na vydanie konečného rozhodnutia.

Emitent, po získaní povolenia na vydanie tokenov krytými aktívami, môže ponúkať tokeny v celej EÚ (passporting). Takéto povolenie sa nevyžaduje pre banky a emitentov, ktorých tokeny držia kvalifikovaní investori alebo ak hodnota daných tokenov nepresiahne päť miliónov eur za jeden rok. Povinnosti súvisiace s whitepaperom sa uplatňujú aj na takýchto emitentov. Podobne, ako pri tokenoch elektronických peňazí, emitent má povinnosť nad rámec whitepaperu uviesť bližší opis aspektov týkajúcich sa rezervných aktív.

Emitent, okrem iných povinností musí dodržiavať aj kapitálové požiadavky, ktoré sú buď 2% z priemernej sumy rezervných aktív alebo 350 000 eur, podľa toho, ktorá zo súm je vyššia. Táto výška môže byť príslušným orgánom dohľadu buď zvýšená alebo aj znížená, maximálne však o 20 %.

Rovnako, ako platí pri tokenoch elektronických peňazí, ak tokeny kryté aktívami splnia kritéria významnosti, označujú sa ako významné tokeny kryté aktívami. Nad emitentmi významných tokenov krytých aktívami nevykonáva dohľad príslušný orgán dohľadu, ale priamo EBA.

Emitent má aj povinnosti týkajúce sa správy rezervných aktív. Rezervné aktíva môžu byť investované výlučne do bezpečných a vysoko likvidných finančných nástrojov, a je povinnosťou emitenta rezervné aktíva oddeliť od svojho majetku. Poskytovatelia služieb kryptoaktív ani emitenti nesmú poskytovať úroky za držbu tokenov krytých aktívami. 

Poskytovatelia služieb kryptoaktív

Na vykonávanie niektorej z nasledovných služieb je potrebné získať povolenie od príslušného orgánu dohľadu a mať sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie:

 • úschova a správa kryptoaktív v mene tretích strán;
 • prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán;
 • poskytovanie poradenstva o kryptoaktívach;
 • prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva;
 • výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
 • vykonávanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán;
 • umiestňovanie kryptoaktív;
 • výmena kryptoaktív za fiat menu, ktorá je zákonným platidlom.

Proces získnia povolenia na niektorú alebo viacero z vyššie uvedených služieb začína zaslaním žiadosti o udelenie povolenia. Príslušný orgán dohľadu musí do troch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti rozhodnúť. Ak orgán dohľadu udelí povolenie, je povinný o tom informovať ESMA, ktorá vedie verejný register poskytovateľov služieb kryptoaktív v Európskej únii.

Po obdržaní povolenia, môže príslušný poskytovateľ služieb poskytovať svoje služby v rámci celej EÚ, a to na základe slobody poskytovať služby alebo práva usadiť sa. Orgán dohľadu musí byť informovaný o všetkých členských štátoch, kde plánuje subjekt poskytovať svoje služby. Príslušný orgán dohľadu oznamuje tieto informácie ESMA, EBA a ostatným dotknutým orgánom dohľadu.

Nariadenie MiCA stanovuje podmienky, za ktorých môže orgán dohľadu odňať udelené povolenie. Informácia o odňatí povolenia sa nahlasuje ESMA, ktorá ju následne zverejní v registri poskytovateľov služieb kryptoaktív.

Všetci poskytovatelia služieb kryptoaktív musia konať čestne, spravodlivo, profesionálne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a potencionálnych klientov a majú povinnosť upozorniť klientov na možné riziká spojené s nákupom kryptoaktív. Poskytovatelia služieb kryptoaktív musia dodržiavať nasledovné kapitálové požiadavky (pričom povinné kapitálové požiadavky predstavuje vyššia z dvoch nižšie uvedených hodnôt):

 • štvrtina fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok; alebo
 • minimálne kapitálové požiadavky podľa nasledovnej tabuľky:
 Trieda 1Trieda 2Trieda 3
Služby kryptoaktív, na ktoré má poskytovateľ služieb kryptoaktív udelené povolenieprijímanie a postupovanie pokynov v mene tretích strán poskytovanie poradenstva o kryptoaktívach vykonávanie pokynov v mene tretích strán umiestňovanie kryptoaktívúschova a správa kryptoaktív v mene tretích stránvýmena kryptoaktív za fiat menu, ktorá je zákonným platidlomvýmena kryptoaktív za iné kryptoaktívaprevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva
Minimálne kapitálové požiadavky50 000 Eur125 000 Eur150 000 Eur

Poskytovateľ služieb kryptoaktív, ktorý nevykonáva činnosť ani jeden rok si vypočíta fixné režijne náklady z prognózy predpokladaných fixných režijných nákladov na prvý rok, ktorú predložil spolu so žiadosťou o udelenie povolenia.

Poskytovateľ služieb kryptoaktív môže kapitálové požiadavky splniť prostredníctvom:

 • vlastných zdrojov, ktoré pozostávajú z položiek vlastného kapitálu, stanoveného ako pre banky; alebo
 • poistnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na územia Únie, kde sa aktívne poskytujú služby kryptoaktív alebo obdobnej záruky.

Členovia riadiaceho orgánu poskytovateľov služieb kryptoaktív musia byť bezúhonní a odborne spôsobilí. Takéto osoby musia preukázať, že sú schopné venovať dostatok času a úsilia na vykonávanie svojich funkcií. Dôkaz o svojej bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti musia preukázať osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia viac ako 20% základného imania, hlasovacích práv alebo inak vykonávajú kontrolu nad poskytovateľom. 

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, musia zabezpečiť mechanizmus vnútornej kontroly a viesť záznamy o všetkých službách a transakciách ktoré vykonávajú. Poskytovatelia služieb kryptoaktív môžu poskytovať platobné služby prostredníctvom tretej osoby alebo samostatne iba za predpokladu, že sú platobnou inštitúciou.

Povinnosti vznikajúce pri poskytovaní osobitných služieb

Správa a úschova kryptoaktív v mene tretích strán

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorý majú udelené povolenie na úschovu a správu kryptoaktív v mene tretích strán, vedú register pozícií otvorený v mene každého klienta. Takíto poskytovatelia služieb kryptoaktív majú povinnosť oddeliť svoje podiely od podielov držaných v mene svojich klientov v DLT a musia mať zriadenú oddelenú evidenciu klientskeho majetku. Pri strate kryptoaktív v dôsledku hackerského útoku alebo nefunkčnosti, sú poskytovatelia služieb kryptoaktív zodpovední až do výšky trhovej hodnoty stratených kryptoaktív.   

Vykonávanie pokynov na kryptoaktívach v mene tretích strán

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na vykonávanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán, robia všetky nevyhnutné kroky, potrebné k dosiahnutiu najlepšieho výsledku pre svojich klientov. Pre výkon je potrebné zohľadniť jednotlivé faktory, ktorými sú cena, rýchlosť, veľkosť, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnania, prípadne akékoľvek kritérium ktoré súvisí v výkonom pokynu, pokiaľ nie je stanovené že poskytovateľ služieb kryptoaktív koná na základe presných inštrukcii od klienta.

Prijímanie a postupovanie pokynov v mene tretích strán

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na poskytovanie služby prijímania a postupovania pokynov v mene tretích strán, zavádzajú a implementujú postupy a opatrenia, ktoré zabezpečujú rýchle a riadne postúpenie pokynov klienta na vykonanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva alebo inému poskytovateľovi služieb kryptoaktív. Takíto poskytovatelia služieb kryptoaktív nesmú dostať žiadnu odmenu, zľavu či inú nepeňažnú výhodu za presmerovanie pokynov od klienta na konkrétnu obchodnú platformu pre kryptoaktíva alebo na iného poskytovateľa služieb kryptoaktív, nesmú zneužiť informácie týkajúce sa nevybavených pokynov klientov a zabraňujú zneužitiu takýchto informácií.

Prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na prevádzkovanie obchodnej platformy, stanovia pravidlá pre danú platformu. Prevádzkové pravidlá zabraňujú prijímania kryptoaktív s anonymizačnou funkciou, ktorej účelom je zabrániť držiteľom zistiť ich transakčnú históriu. Z uvedeného vyplývajú aj ďalšie podmienky. Pred prijatím kryptoaktíva, musia poskytovatelia služieb kryptoaktív posúdiť jeho kvalitu a zabezpečiť aby spĺňalo prevádzkové pravidlá. Poskytovatelia služieb kryptoaktív majú tiež povinnosť zverejniť cenu, objem a čas vykonaných transakcií v súvislosti s kryptoaktívami obchodovanými na ich platformách, a zároveň majú zákaz obchodovať na vlastný účet.       

Výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva alebo fiat menu

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na výmenu kryptoaktív za iné kryptoaktíva alebo fiat menu, uverejňujú metódu stanovenia ceny alebo pevnú cenu kryptoaktíva, ktoré navrhujú na výmenu. Poskytovateľom služieb kryptoaktív vyvstáva aj povinnosť uverejniť podrobné údaje akými sú cena či objekt transakcii, ktoré uzatvorili.

Poradenstvo o kryptoaktívach

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na poskytovanie poradenstva, hodnotia súlad kryptoaktív s potrebami klientov a odporúčajú ich len vtedy, keď je to v záujme klientov. Na uvedené účely žiadajú od klienta informácie o jeho cieľoch, finančnej situácii vrátane schopnosti znášať straty ako aj o jeho znalostiach a skúsenostiach s nákupom kryptoaktív. Ak klient neposkytne tieto informácie alebo ich poskytne, ale poskytovateľ služieb kryptoaktív usúdi, že pre klienta môžu byť kryptoaktíva alebo služby kryptoaktív nevhodné, zároveň ho upovedomí o rizikách spojených s kryptoaktívami. Klient musí výslovne potvrdiť, že takéto upozornenie vydané príslušným poskytovateľom služieb kryptoaktív dostal a pochopil ho. Poskytovateľ služieb kryptoaktív zabezpečuje, aby osoby ktoré poskytujú poradenstvo mali dostatočné skúsenosti a znalosti.

Umiestňovanie kryptoaktív

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, s povolením na umiestňovanie kryptoaktív, oznámia emitentovi či akejkoľvek inej osobe konajúcej v ich mene skôr, než s nimi uzatvoria zmluvu, nasledovné informácie:

 • typ plánovaného umiestnenia vrátane toho, či je zaručená minimálna suma nákupu alebo nie;
 • údaj o výške transakčných poplatkov spojených so službou za navrhovanú operáciu;
 • predpokladané načasovanie, postup a cenu navrhovanej operácie;
 • informácie o cieľovej skupine nákupcov.

Možnosti predchádzania zneužívania trhu s kryptoaktívami (market abuse)

Zneužívaním trhu dochádza k zamedzeniu transparentnosti, ktorá je potrebná pri obchodovaní s kryptoaktívami. MiCA upravuje nasledujúce typy zneužívania:

 • neoprávnené zverejnenie dôverných informácií – poskytnutie dôverných informácií iným osobám je dovolené len v prípade ak k takémuto zverejneniu dôjde v rámci bežného výkonu povinnosti alebo povolania. V ostatných prípadoch nie je povolené;
 • obchodovanie s využitím dôverných informácií – pre účely nadobudnutia alebo zbavenia sa kryptoaktív nie je povolené využitie dôverných informácií o týchto kryptoaktívach;
 • manipulovanie s trhom – za manipulovanie sa považuje:
  • využitie médií za účelom šírenia informácií o kryptoaktíve a následnom využití dosahu týchto informácii (v súvislosti predovšetkým s cenou kryptoaktíva) bez odhalenia konfliktu záujmov;
  • zadávanie pokynov pre obchodnú platformu, ktoré spôsobia narušenie jej fungovania, destabilizáciu platformy, vytváranie zavádzajúceho alebo nesprávneho signálu o cene, dopyte alebo ponuke kryptoaktíva;
  • zabezpečenie dominantného postavenia nad ponukou alebo dopytom po kryptoaktíve, ktorého dôsledkom bude priame či nepriame stanovenie ceny kryptoaktíva.

Emitent je povinný informovať verejnosť v čo najkratšom čase o dôverných informáciách, ktoré sa jej týkajú, a takým spôsobom, ktorý zaručí verejnosti jednoduchý prístup.

Dohľad v oblasti kryptoaktív

Príslušné orgány dohľadu

V súlade s MiCA, si členské štáty určia zodpovedný orgán dohľadu. Ak by došlo k určeniu viacerých orgánov dohľadu, je nevyhnutné jeden z nich zadefinovať ako jednotné kontaktné miesto pre cezhraničnú administratívnu spoluprácu. Následne po určení orgánu dohľadu, prípadne viacerých orgánov dohľadu, členské štáty o svojej voľbe informujú Európske orgány dohľadu, ktorými sú EBA a ESMA. ESMA na základe týchto informácií uverejní na svojom webovom sídle zoznam príslušných orgánov dohľadu.

Právomoci ktorými príslušné orgány dohľadu disponujú sú napríklad: orgány dohľadu môžu požadovať informácie a dokumenty, zverejniť podstatné informácie, pozastaviť poskytovanie služieb alebo nariadiť ukončenie činnosti, vykonávať kontroly a pod. Nad rámec týchto právomoci, by mali mať orgány dohľadu možnosť vyžiadať informácie od každej osoby, ktorá vykonáva príslušné operácie, možnosť vstúpiť do priestorov fyzických či právnických osôb, dať podnet na začatie vyšetrovania trestného činu, uložiť dočasný zákaz vykonávania činnosti alebo žiadať zmrazenie či konfiškáciu aktív.   

Príslušné orgány dohľadu musia navzájom spolupracovať a vymieňať si informácie. Na základe uvedeného, orgány dohľadu vykonávajú svoje právomoci priamo ale aj v spolupráci s inými orgánmi dohľadu, delegovaním alebo podaním návrhu súdnym orgánom. Príslušný orgán dohľadu môže požiadať o pomoc orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý vykoná kontrolu na mieste.  Príslušné orgány dohľadu si taktiež vymieňajú informácie s ESMA a EBA, ktoré v spolupráci vypracujú návrh technických predpisov, ktorých cieľom je upresniť informácie, ako aj postupy pre spoluprácu a výmenu informácii.

Príslušné orgány dohľadu uzatvárajú aj dohody o spolupráci a výmene informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín.

Správne opatrenia a sankcie 

Pri porušení vymedzených ustanovení MiCA, prináleží príslušným orgánom dohľadu právomoc rozhodovať o správnych sankciách. Možnými sankciami sú peňažné sankcie, ako aj príkaz k upusteniu od konania alebo verejné vyhlásenie. Sankcie sa však nemusia uplatniť, ak v zmysle vnútroštátneho práva určité konanie podlieha trestným sankciám.

Pri určovaní druhu a úrovne správnej sankcie zohľadňujú príslušné orgány rozsah, v ktorom bolo porušenie nedbanlivostné alebo úmyselné, s prihliadnutím aj na:

 • dĺžku trvania porušenia a jej závažnosť;
 • finančnú silu osoby zodpovednej za porušenie, a to podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby a pri fyzických osobách z ročného príjmu a čistého majetku fyzickej osoby;
 • straty tretích strán, pokiaľ ich možno vyčísliť;
 • úroveň spolupráce zodpovednej osoby s príslušným orgánom;
 • predchádzajúce porušenia;
 • vplyv porušenia na záujmy spotrebiteľov alebo investorov.

Rozhodnutie o uložení správnej sankcie musí byť riadne odôvodnené, musí sa naň vzťahovať právo na odvolanie na súde a musí byť zverejnené na webovom sídle príslušného orgánu dohľadu po dobu minimálne piatich rokov po jeho uverejnení.

Príslušné orgány dohľadu poskytujú orgánom EBA a ESMA súhrnne informácie o všetkých uložených správnych sankciách a opatreniach. ESMA tieto súhrnné informácie uverejňuje vo výročnej správe a zároveň  vedie centrálnu databázu sankcií a opatrení, pre účely výmeny informácii medzi orgánmi dohľadu.  

Dohľad nad emitentmi významných tokenov

EBA vykonáva dohľad nad emitentmi významných tokenov krytých aktívami. Ak emitent neemituje len významné tokeny, ale aj iné tokeny, prípadne vykonáva iné služby kryptoaktív, tak nad týmito ostatnými kraptoaktívami vykonáva dohľad domovský orgán.

Po rozhodnutí označiť token za významný token krytý aktívami alebo významný token elektronických peňazí, má EBA 30 kalendárnych dní na zriadenie poradného kolégia orgánov dohľadu, ktorému predsedá EBA. Kolégium vydáva nezáväzné stanoviská, ktoré zabezpečujú výmenu informácií medzi jednotlivými členmi kolégia. Ak by príslušný orgán dohľadu alebo EBA nesúhlasila so stanoviskom kolégia, ich rozhodnutie musí obsahovať dôvody a vysvetlenia akýchkoľvek odchýlení od stanoviska alebo odporúčaní kolégia.

EBA je oprávnená vyšetrovať emitentov významných tokenov krytých aktívami a tokenov elektronických peňazí, vykonávať dohľad na mieste a požadovať informácie od subjektov. Príslušné orgány dohľadu a EBA si poskytujú informácie nevyhnutné na plnenie povinností a spolupracujú pri plnení týchto úloh.

Ak emitent významných tokenov vykonáva iné činnosti než tie, na ktoré sa vzťahuje MiCA, EBA spolupracuje s orgánmi zodpovednými za dohľad alebo dozor nad takýmito činnosťami.

Ak sa emitent významných tokenov krytých aktívami dopustil jedného z porušení uvedených v prílohe V nariadenia MiCA, môže EBA takémuto subjektu uložiť pokutu či pravidelné platby penále, žiadať dodatočné informácie, pozastaviť verejnú ponuku na 10 dní alebo úplne zakázať verejnú ponuku, pozastaviť obchodovanie na 10 dní alebo úplne zakázať obchodovanie s významnými tokenmi krytými aktívami na obchodnej platforme, vydať upozornenie, že emitent nedodržuje svoje povinnosti alebo mu odňať povolenie. Maximálna výška pokuty sa môže vyšplhať až na 15% ročného obratu v predchádzajúcom roku alebo dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli alebo strát, ktorým sa v dôsledku porušenia podarilo zabrániť, a je možné ich vyčísliť.

Ak sa emitent významných tokenov elektronických peňazí dopustil jedného z porušení uvedených v prílohe VI nariadenia MiCA, môže EBA emitentovi uložiť pokutu či pravidelné platby penále a upozorniť ho na to, že porušuje svoje povinnosti. Maximálna výška pokuty sa môže vyšplhať na 5% ročného obratu v predchádzajúcom roku alebo dvojnásobku ziskov, ktoré sa dosiahli alebo strát, ktorým sa v dôsledku porušenia podarilo zabrániť, a je možné ich vyčísliť. Výška pravidelných platieb penále je určená na 3% priemerného denného obratu v predchádzajúcom roku, a pri fyzických osobách je určená na 2% priemerného denného príjmu v predchádzajúcom roku. Tieto platby penále sú ukladané za každý deň omeškania, počítajú sa od dátumu uvedeného v rozhodnutí a je možné ich ukladať najviac na šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia. Po uplynutí obdobia EBA opatrenie preskúma.

EBA môže vymenovať nezávislého vyšetrovacieho úradníka, ak zistí významné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno alebo väčší počet  porušení uvedených v prílohách V alebo VI  nariadenia MiCA. Vyšetrovací úradník po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu orgánu EBA umožní osobám, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, aby boli vypočuté v predmetných veciach. Po vypočutí osôb EBA rozhodne či sa emitent dopustil jedného alebo viacerých porušení, a v takomto prípade prijme opatrenie dohľadu alebo uloží pokutu. Ak by boli zistené závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať trestné činy, postúpi túto vec príslušným vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní. Súdny dvor EÚ má právomoc preskúmavať rozhodnutia, ktoré EBA ukladá.

EBA účtuje emitentom významných tokenov poplatky za dohľad. Týmito poplatkami sa pokrývajú výdavky EBA, náklady vznikajúce príslušným orgánom dohľadu pri vykonávaní ich úloh podľa MiCA a najmä v dôsledku delegovania úloh. Výška poplatku je úmerná veľkosti rezervných aktív emitenta a pokrýva všetky náklady, ktoré vznikajú EBA pri výkone úloh v oblasti dohľadu. Výška poplatku účtovaného individuálnemu emitentovi významných tokenov elektronických peňazí je  úmerná objemu elektronických peňazí vydaných výmenou za finančné prostriedky a pokrýva všetky náklady, ktoré vznikajú EBA pri výkone úloh v oblasti dohľadu. Predmet, druhy poplatkov, spôsoby ich úhrady a aj výpočet maximálnej výšky bude spresnený delegovaným aktom, ktorý prijme Komisia. 

Účinnosť a vykonávacie predpisy

Ustanovenia MiCA o tokenoch krytých aktívami a tokenoch elektronických peňazí nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a ostatné ustanovenia MiCA až po 18 mesiacoch od tohto dátumu. Komisia je oprávnená na prijímanie delegovaných aktov, prostredníctvom ktorých sa špecifikujú všeobecné ustanovenia uvedené v nariadení MiCA. Tieto delegované právne akty reflektujú technologický aj trhový vývoj a sú prijímané do 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti  nariadenia MiCA.

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorí poskytovali svoje služby v súlade s národnou právnou úpravou pred účinnosťou nariadenia MiCA, môžu pokračovať vo svojej činnosti do 18 mesiacov po tom, čo sa príslušné ustanovenia MiCA začnú uplatňovať alebo dovtedy, dokým im nebude udelené príslušné povolenie, podľa toho, čo nastane skôr. Členské štáty môžu v tejto lehote uplatniť zjednodušený postup pre žiadateľov o udelenie povolenia o poskytovanie služieb kryptoaktív, ak sú nimi poskytovatelia, ktorí majú povolenie na základe národnej právnej úpravy.

Povinnosti orgánu dohľadu voči emitentom významných tokenov začne vykonávať EBA odo dňa nadobudnutia účinnosti delegovaných právnych aktov, ktoré špecifikujú kritéria významnosti.

Komisia musí do 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia MiCA predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Náš krátky ebook o MiCA si môžete stiahnuť tu.