Nová éra v zdaňovaní kryptomien na Slovensku: novela zákona o dani z príjmov

Domov > Články a aktivity > Nová éra v zdaňovaní kryptomien na Slovensku: novela zákona o dani z príjmov

Zmeny v zdaňovaní krypta, ktoré sú účinné od začiatku tohto roka približujú Slovensko k statusu „krypto raj“. Na druhej strane však ani tieto zmeny plnohodnotne neeliminujú všetky daňové riziká pri ktorých Slovákov môže daňový úrad dostať aj do bankrotu. Zároveň najmä vďaka poddimenzovaným legislatívnym procesom sa v tejto novele objavili nové nejasnosti, ktoré opäť neprispievajú k právnej istote pre ľudí pohybujúci sa v akejkoľvek miere v krypto prostredí.

Viac o tom hovoril Peter Varga v podcaste: https://highgate.sk/zdanovanie-krypta-na-slovensku-po-novele/

Novela zákona ale priniesla niekoľko zásadných zmien, ktoré majú určite významný (a pozitívny) vplyv na používanie a investovanie do kryptomien v krajine. Zmenil sa daňový režim kryptomien, čo má potenciál ovplyvniť investície do kryptomien a zároveň zlepšiť spravodlivú správu daní v tejto oblasti. Avšak tieto zmeny sa týkajú iba virtuálnych mien. Neaplikujú sa na iné podoby krypto aktív.

V tomto článku sa pozrieme bližšie na hlavné daňovo-odvodové zmeny a ich potenciálne dôsledky na verejné financie. Viac o tejto téme sledujte Linkedin Petra Vargu alebo si pozrite vyššie spomenutý podcast.

Doterajšie zaťaženie príjmov z predaja

Doterajšie daňovo-odvodové zaťaženie príjmov z predaja kryptomeny u FO patrilo medzi jedno z najvyšších v EÚ. V porovnaní s väčšinou iných finančných aktív vrátane akcií bolo aj menej výhodné. Zisky z predaja virtuálnych mien pri fyzických osobách (nepodnikateľoch) boli zdaňované sadzbou vo výške 19 % alebo 25 %, a to v závislosti od výšky ročného príjmu. Navyše sa k tomu platilo aj zdravotné poistné.

Extrémne vysoké daňové a odvodové povinnosti viedli nielen k odlivu majiteľov kryptomien do krajín, kde je daňová záťaž nižšia, ale aj vyššiemu riziku, že dochádzalo k neplateniu daní. Naopak, krajiny ako Malta, Nemecko a Portugalsko ponúkajú nulovú daň z príjmov z kryptomien, čo prilákalo mnoho investorov. Je preto možné tvrdiť, že neplatila priama úmera: čím vyššia sadzba dane, tým vyššie aj príjmy do verejných rozpočtov.

Nová situácia s nižšími daňovými sadzbami, vo výške 7 percent, ktorú novela priniesla je bez pochyby oveľa priaznivejšia. Nižšia daňová záťaž by dokonca mohla mať aj pozitívny dopad na príjmy verejných rozpočtov. Mohla by totiž motivovať investorov, aby zostali na Slovensku a poriadnejšie si plnili svoje daňové povinnosti. Okrem toho, vyplývajúc aj z našich skúseností, to môže podnietiť mladých ľudí zo zahraničia presťahovať sa na Slovensko.

Zmeny v základných pojmoch

Novela zákona okrem úpravy niektorých procesov priniesla aj nové definície a pojmy. Tie sú kľúčové pre pochopenie nového daňového režimu kryptomien a jeho aplikáciu v praxi. Tu sú niektoré z kľúčových zmien novelizovaného zákona:

Virtuálna mena

Podľa novely zákona o dani z príjmov je virtuálna mena definovaná ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá:

  • nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou, ani orgánom verejnej moci,
  • nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo,
  • nemá právny status meny alebo peňazí,
  • je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný prostriedok,
  • možno ho prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Táto definícia jasne rozlišuje virtuálne meny od tradičných zákonných platidiel a umožňuje ich identifikáciu a klasifikáciu pre daňové účely. Zároveň však jasne odlišuje od iných typov krypto aktív, čím tie podrobuje odlišnej daňovej úprave.

Stablecoin

Stablecoinom sa rozumie akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu.

Staking

Stakingom sa označuje prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti. To znamená, že držitelia virtuálnej meny môžu zarobiť odmenu za svoju účasť v udržiavaní a zabezpečovaní siete. Staking sa stal dôležitou súčasťou kryptomenových ekosystémov a je jedným z mechanizmov, ktorým sa dosahuje bezpečnosť a dôveryhodnosť týchto sietí.

K definičnej zmene došlo i v prípade pojmu “predaj virtuálnej meny“. Pôvodne sa za predaj virtuálnej meny považovala výmena virtuálnej meny za majetok, inú virtuálnu menu, za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod. Dnes už predajom virtuálnej meny nie je jej výmena za inú virtuálnu menu. Avšak výmena za stablecoin už predajom je.


Obstarávacia cena

V doterajšej úprave bola absencia jasného pravidla pre určenie obstarávacej virtuálnej meny v niektorých, v ekonomike často vyskytujúcich sa, prípadoch. Takáto vágna/nedostatočná úprava predstavovala riziko, dvojitého zdanenia. S novelou sa táto technická neistota stala minulosťou, a to aspoň pri nákupe tovarov a služieb. Právna úprava dnes explicitne stanovuje, ako sa má určiť obstarávacia cena virtuálnej meny pri obchodovaní alebo poskytovaní služieb. Toto opatrenie značí dôležitý krok smerom k jasnejšiemu a presnejšiemu zdaneniu kryptomien, čo by malo uľahčiť život krypto držiteľom a zvýšiť právnu istotu v tomto ohľade.

Časový test, ako podpora dlhodobých investícií?

Jedným z hlavných bodov tejto novely je zavedenie tzv. časového testu. Investori, ktorí držia kryptomenu viac ako jeden rok pred predajom (a tá nebola súčasťou obchodného majetku), budú mať možnosť zahrnúť tento príjem do osobitného základu dane s výhodnou sadzbou 7 percent. Tento krok má za cieľ motivovať dlhodobé investície, stabilizovať trh a priblížiť sa krajinám, ktoré sú označované, ako krypto raje. Ak fyzická osoba predá svoje kryptomeny po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia (a neboli súčasťou obchodného majetku), bude zahŕňať tento príjem do osobitného základu dane, ktorý bude podliehať zníženej sadzbe dane vo výške 7 percent.

Ak by sa osoba rozhodla, že bude kryptomenu predávať skôr, ako po roku, takýto príjem sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) spolu s ostatnými príjmami a uplatní sa rovnaký spôsob zdanenia, ako funguje dnes, t.j. 19 % alebo 25 %, a to podľa výšky celkových zdaniteľných príjmov.

Skutočnosť, ako dlho bola kryptomena vo vlastníctve (držbe) daňovníka, je tzv. dôkazným bremenom daňovníka. t.j. je na daňovníkovi, aby túto skutočnosť vedel preukázať. V konkrétnej situácii potom závisí od spôsobu, akým nadobudol a uchovával kryptomenu. Napr. ak využíva úschovné služby (custody), potom, ako doklad môže slúžiť výpis od poskytovateľa služby. Pri úschove vo vlastnej peňaženke (self-hosted address) by mala byť postačujúca identifikácia peňaženky a zápis na blockchaine. Dokladom môže byť aj doklad k platbe za kryptomenu, aj keď sám o sebe bude dostatočný len v niektorých situáciách.

Zdravotné odvody pri kryptomenách

Ďalšou príjemnou zmenou je, že sa už nebude platiť zdravotné poistné. Platí to na všetky príjmy z predaj kryptomeny, ak kryptomena nebola súčasťou obchodného majetku, a to bez ohľadu na časový test. Toto oslobodenie platí pre všetky príjmy z predaja kryptomien po 1. januári 2024, ale neplatí na iné druhy krypto aktív. Táto zmena bude mať veľký vplyv na krátkodobých investorov a obchodníkov s kryptomenami, ktorí už nebudú zaťažení zdravotnými odvodmi. Uvedená výnimka sa tiež nebude týkať právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré disponujú virtuálnymi menami vo svojom obchodnom majetku.

Ďalšie zmeny v zákone

Podľa novej legislatívy bude príjem z predaja kryptomien, ktorý osoba nadobudla ťažbou alebo stakingom, zahrnutý do základu dane (čiastkový základ dane) až v zdaňovacom období, kedy došlo k realizácii predaja  virtuálnej meny. Týmto spôsobom sa umožní započítať plusové výsledky s prípadnými stratami z iných operácií.

Pri výmene virtuálnej meny za inú, však dochádza k zjavnému rozporu s tým, čo bolo avizované ako účel novely. Novelou sa malo dosiahnuť, aby výmena nebola zdaňovaná, avšak v súvislosti s neštandardným legislatívnym procesom, došlo k vytvoreniu vágneho ustanovenia, ktoré ponecháva do istej miery status quo.

Novela zákona doplnila i spôsob oceňovania, ak bola virtuálna mena nadobudnutá predajom tovaru alebo služieb. Vstupnou cenou od 1. januára 2024 bude reálna hodnota virtuálnej meny. Príjem z predaja virtuálnej meny je súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k jej predaju (napr. k výmene virtuálnej meny za majetok, a pod.) pri použití ocenenia vymieňanej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny.

Platby Kryptomenami do výšky 2 400 EUR ročne

Novela zákona prichádza s oslobodením od dane, ktorá sa týka platieb kryptomenami. Podľa novej legislatívy sa platby kryptomenami do výšky 2 400 eur ročne nebudú zdaňovať. Toto je pozitívny signál pre tých, ktorí využívajú kryptomeny na bežné platby a drobné transakcie. Odpadá tak potreba sledovať a evidovať tieto menšie platby v rámci daňového priznania. V prípade, ak by daňovník získal v zdaňovacom období z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo služby príjem, ktorý presahuje sumu 2 400 eur, zdaní sa len rozdiel príjmov a výdavkov nad túto sumu. To znamená, že daň sa bude platiť len z čistého príjmu nad týmto limitom, čo uľahčí drobné platby kryptomenami a zvýši ich využitie v bežných transakciách.

Štandardizácia a technické výzvy

Vďaka prijímaniu rôznych legislatívnych počinov, najmä na úrovni EÚ dochádza k určitej štandardizácii, avšak v oblasti priamych daní si každá krajina určuje svoju politiku. Touto novelou zákona o dani z príjmov môžeme vidieť, že sa Slovensko rozhodlo urobiť svoj prvý krok a posunúť zdaňovanie na vyššiu úroveň. Celkovo možno konštatovať, že prijímanie nových legislatívnych opatrení v oblasti zdanenia kryptomien na Slovensku je dôležitým krokom smerom k štandardizácii a zlepšeniu právneho rámca. Hoci novela zákona o dani z príjmov priniesla pozitívne zmeny a ukazuje ochotu k adaptácii, je potrebné mať na pamäti, že existujú aj riziká spojené s nedostatočným legislatívnym procesom a dlhodobými nedostatkami v oblasti zdaňovania kryptomien.

V budúcnosti je nevyhnutné, aby sa pokračovalo najmä v technických úpravách, ktoré boli teraz prehliadnuté a ktoré zohľadnia potreby kryptomien a zabezpečia spravodlivé a efektívne zdanenie. Zatraktívnenie a prilákanie nových krypto-nadšencov je prvým krokom, avšak dlhodobým cieľom by malo byť vytvorenie jasných a jednotných pravidiel, ktoré zabezpečia efektívne zdanenie a minimalizujú právnu neistotu.  

Videopodcast na tému „Zdaňovanie krypta na Slovensku po novele“ si môžete pozrieť pod článkom. 

Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk