Prednáška Petra Vargu na metodických dňoch Komory daňových poradcov k téme zdaňovania fondov na Slovensku

Domov > Články a aktivity > Prednáška Petra Vargu na metodických dňoch Komory daňových poradcov k téme zdaňovania fondov na Slovensku

V nadväznosti na našu zatiaľ najväčšiu konferenciu, ktorá sa venovala financovaniu real estate prostredníctvom rôznych regulačných a daňových štruktúr a na ktorej sme sa venovali aj zakladaniu a prevádzkovaniu fondov, sme s Vladimírou Mačuhovou poskytli prednášku na metodických dňoch Komory daňových poradcov. Na tejto prednáške sme sa však zamerali na rôzne daňové aspekty a situácie súvisiace s existenciou nielen domácich, ale aj zahraničných fondov.

Metodické dni SKDP

Pre tých, ktorí sa konferencie nezúčastnili, sme v osobitnom článku priniesli detailnejší prehľad jednotlivých tém, ktorým sme sa na konferencii venovali. Článok nájdete na tomto odkaze.  Zároveň, ak by ste mali záujem pozrieť si celú konferenciu, prípadne len niektoré jej časti, máme pre Vás k dispozícii videozáznamy z konferencie, ktoré nájdete na tomto odkaze.


Zdaňovanie slovenských fondov

Forma a výška zdanenia u slovenských fondov závisí predovšetkým od právnej formy daného fondu. Štandardne existujú formy transparentné a netransparentné, pričom pri podielovom fonde evidujeme akýsi hybrid medzi oboma formami.

Práve analýza daňového nastavenia fondu vie byť kľúčová pre efektívnosť fondovej štruktúry a v konečnom dôsledku aj zisk investora. 

Zdaňovanie zahraničných fondov

V rámci prednášky na konferencii, ako aj počas metodických dní Komory daňových poradcov, sme určitú časť venovali aj rôznym zahraničným fondovým štruktúram a jednotlivým príjmom z pohľadu klasifikácie podľa slovenských daňových, ale aj všeobecne právnych predpisov. Pri niektorých fondových štruktúrach totiž s ohľadom na nekomplexnosť slovenského práva môže dôjsť aj k situácii, že príjmy z fondu, ako aj príjmy samotného fondu, nebudú na žiadnej úrovni zdanené.

Vo všeobecnosti však existuje aj množstvo iných ako daňových dôvodov, pre ktoré manažéri fondov alebo zakladatelia volia zahraničnú štruktúru. Na konferencii sme hovorili o týchto:

Dane sú tak len jeden z dôvodov a pre účely obhájenia daňovej pozície zahraničného fondu by nemali byť tým hlavným motívom.

DPH

V rámci prednášky sme sa detailne venovali téme správcovských poplatkov pri správe fondu. Problém pri výklade nášho zákona o DPH spôsobil slovenský zákonodarca, ktorý pri zavedení právnej formy SICAV pozabudol upraviť zákon o DPH. Dnes tak v princípe môžu fondy na Slovensku čeliť riziku mechanického výkladu, ktorý by bol v rozpore s právom EÚ a mohol významne poškodiť fondovú štruktúru (vrátane investorov).

Akokoľvek, treba si uvedomiť, že nie každá správa fondu je od DPH oslobodená a v praxi sa relatívne často stretávame s tým, že správcovia (aj inštitucionálni) nemajú o tejto téme dostatočné znalosti. Pri nastavovaní fondovej štruktúry je preto nevyhnutné myslieť aj na toto a pokúsiť sa nastaviť štruktúru v zákonných rámcoch čo najviac efektívne.


Ak vás táto téma zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk