Zamestnanecké akcie a podiely. Benefit, ktorý nemusí mať trpkú príchuť.

Domov > Články a aktivity > Zamestnanecké akcie a podiely. Benefit, ktorý nemusí mať trpkú príchuť.

V poslednej dobe sa v našej kancelárii stretávame s rastúcim dopytom začínajúcich startupov, ale aj etablovaných firiem po odmeňovaní zamestnancov podielmi na firme. Benefit vo forme firemných akcií, alebo práva (opcie) na ich získanie pomáha firmám nielen získať najlepších ľudí na trhu, ale tiež týchto ľudí motivovať k lojalite a dlhodobej práci. Dá sa povedať, že aj v slovenských firmách sa zamestnanecké akcie a podiely stávajú štandardom. Nie je výnimkou, že rovnako investori vstupujúci do rastúcich firiem požadujú vyčleniť časť firemných akcií pre jej kľúčových zamestnancov, s cieľom udržať si tak cenné ľudské know-how a konkurenčnú výhodu.

Slovenské právo aktuálne upravuje otázku vydávania zamestnaneckých akcií iba pri jednoduchej akciovej spoločnosti. Aj to však iba rámcovo, čím dáva firmám pomerne veľkú mieru flexibility pri nastavení ich plánov zamestnaneckých akcií. Aj keď obchodnoprávna úprava pri sro-čkách vydanie podielov pre zamestnancov výslovne neupravuje, vydávanie zamestnaneckých podielov je na Slovensku nielen právne možné, ale tiež bežné. Z našej skúsenosti štatisticky dokonca zamestnanecké podiely v sro-čkách prevládajú. Vydávanie firemných akcií rovnako nie je obmedzené iba pre zamestnancov firmy. Množstvo rastúcich startupov, hlavne v IT sektore, funguje „na faktúru“ a svojich kľúčových dodávateľov rovnako môže motivovať podielom na firme a jej ziskoch.

Slovenské firmy majú v zásade tri možnosti (aj keď existujú ich rôzne funkčné deriváty), akú formu podielu na firme svojim kľúčovým zamestnancom a dodávateľom ponúknuť. Prvou z nich je priamy prevod obchodného podielu, alebo akcií firmy. V praxi tak firma za symbolický vklad prevedie na zamestnanca alebo dodávateľa časť podielov na firme. Z našej praxe však túto možnosť vnímame skôr ako výnimku.

Druhou možnosťou je udelenie práva (opcie) na nadobudnutie firemných akcií v budúcnosti, za vopred stanovenú, väčšinou nižšiu ako trhovú cenu. V tomto prípade sa tak zamestnanec či dodávateľ môže v budúcnosti rozhodnúť, či toto právo využije, a požiada firmu o prevod dohodnutého počtu akcií.

Treťou možnosťou je vydanie tieňových akcií alebo podielov na firme. Na rozdiel od prvých dvoch možností sa zamestnanec alebo dodávateľ v tomto prípade nestáva zapísaným akcionárom, alebo spoločníkom firmy. Na základe zmluvy s firmou získa zamestnanec alebo dodávateľ „tieňový“ podiel na podnikaní firmy, ktorý mu zaručuje de facto rovnaký rozsah majetkových práv a benefitov ako štandardným akcionárom a spoločníkom. V niektorých aspektoch sa tieňové akcie podobajú tichému spoločenstvu, čo môže mať daňové benefity. Podmienky ich vydania sú však značne flexibilnejšie. Z našej skúsenosti sú dnes práve tieňové akcie najrozšírenejšou formou odmeňovania zamestnancov v slovenských firmách a to najmä pre malé startupy. V praxi býva nadobudnutie zamestnaneckých akcií, opcií alebo tieňových akcií naviazané na splnenie dohodnutých podmienok. Najčastejšie k ním patrí zotrvanie vo firme po dohodnutú dobu, alebo dosiahnutie plánovaných tržieb, či splnenie konkrétnych zadaní zamestnancom.

Bez ohľadu na to, ktorú z troch možností firma zvolí, je kľúčové, aby už pri plánovaní vydávania zamestnaneckých akcií sedel v zasadačke nielen právnik, ale aj daňový poradca. Ideálne v jednej osobe. Vydanie zamestnaneckých akcií nemusí byť najmä pri tretej možnosti obzvlášť zložité. Ich vydanie však so sebou prináša viacero daňových a odvodových bremien na strane zamestnanca alebo dodávateľa, ale aj firmy, ktoré môžu tomuto benefitu dodať dosť trpkú príchuť.

V nejednom prípade, ktorý nám v kancelárii pristál na stole, sa majitelia nad daňovým bremenom zamestnaneckých akcií príliš nezamýšľali. Alebo toto premýšľanie nechali na štandardného daňového poradcu, ktorý sa nezamyslel nad alternatívnymi možnosťami, ktoré právo ponúka a ktoré môžu viesť k vyhnutiu sa vysokým daniam a odvodom. Totiž aj právne precízne nastavený plán vydania zamestnaneckých akcií je bez daňovej analýzy časovanou bombou. Vo všeobecnosti daňový poradca prirodzene nevie právne zhodnotiť, či navrhované alternatívne riešenia sú právne v poriadku. Ono je to logické. Daňový poradca predsa nemusí poznať aj iné právne možnosti nastavenia zamestnaneckých akcií a opčných plánov a ak ich aj pozná alebo spozná, štandardne nevie zhodnotiť, či sa jedná o legitímnu alebo nelegitímnu daňovú optimalizáciu. A právnik zasa prirodzene nepozná daňové aspekty takýchto alternatívnych riešení.

U nás v Highgate Group máme pod jednou strechou nielen právnikov s početnými skúsenosťami s právnym nastavením zamestnaneckých akcií, ale tiež daňových právnikov, daňového poradcu a účtovníkov, s ktorými vieme navrhnutú štruktúru prispôsobiť tak, aby firmám a zamestnancom nespôsobili nadmerné daňové a odvodové zaťaženie. Otázky súvisiace s vydávaním zamestnaneckých akcií preto vieme obsiahnuť nielen po právnej, ale tiež daňovej a účtovnej stránke pod jednou strechou, čo je pre klienta výhodnejšie ako tieto dva komplementy riešiť v lepšom prípade cez dve rôzne adresy (právnik a daniar), v horšom prípade vôbec. Sme preto schopní analyzovať a vytvárať právne a daňovo komplexné štruktúry, ktoré našim klientom zaručia, aby ich zamestnanecké akcie zostali naozaj benefitom.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk