Čo je dobropis a prečo nenahrádza storno faktúry

Domov > Články a aktivity > Čo je dobropis a prečo nenahrádza storno faktúry

Ak podnikáte, bez ohľadu na to, či ako právnická alebo fyzická osoba (živnostník), musíte pri dodaní tovaru, služby (alebo pri prijatí platby pred dodaním) vystaviť daňový doklad. Jedným z typov daňového dokladu je faktúra. Legislatívu faktúr rieši  § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len skratka „DPH“). 

Dobropis sa viaže k vystavenej faktúre, a je to opravný daňový doklad, v ktorom dodávateľ znižuje sumu faktúry, ktorú už vyúčtoval a odoslal.

Čo je to dobropis?

Dobropis je doklad (faktúra), na základe ktorého sa opravuje pôvodne vystavená faktúra. Dodávateľ znižuje alebo úplne nuluje už skôr vyúčtovanú pohľadávku voči odberateľovi. Napríklad z dôvodu reklamácie či vrátenia tovaru.

Čo je ťarchopis

Ťarchopis je opravná faktúra (daňový doklad), ktorým dodávateľ navyšuje už skôr vyúčtovanú pohľadávku voči odberateľovi. Napríklad z dôvodu nadpráce alebo inej zmeny, kedy je potrebné navýšiť sumu na faktúre. Teda slúži na zvýšenie ceny tovaru alebo služby na faktúre.

Ťarchopis je opakom dobropisu. 

Ťarchopis vystavuje ten daňovník, ktorý vystavil pôvodnú faktúru a len vtedy ak je potrebné opraviť základ dane z dôvodu zvýšenia ceny tovaru alebo služby.

Kedy sa vystavuje dobropis?

Vystavenie dobropisu sa týka iba platiteľov DPH. Neplatci DPH využívajú storno faktúry. Dobropis je pri podnikaní zaužívaný pojem, no v zákone by ste ho darmo hľadali, oficiálne sa podľa legislatívy dobropis označuje ako: “doklad o oprave základu dane”.

Vo všeobecnosti platca DPH vystavuje dobropis v týchto prípadoch:

 • reklamácia služieb alebo výrobkov – znižuje sa celá suma alebo len čiastočná
 • zrušenie dodania služieb alebo výrobkov – napr. pri chybnej objednávke 
 • dodatočné zníženie ceny – ak sa rozhodnete poskytnúť dodatočnú zľavu 

Kto vystavuje dobropis?

Dobropis vystavuje ten daňovník, ktorý vystavil pôvodnú faktúru, pričom dobropis nie je možné vystaviť v iných prípadoch, než vo vyššie uvedených (napr. ak daňovník vystaví faktúru, ktorá obsahovala nesprávne údaje, v tomto prípade je potrebné pôvodnú faktúru opraviť a nevystavovať dobropis).

Zo zákona o “dobropise”

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) sa dobropisom opraví základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu pri:

 • úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby,
 • úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru (napr. z dôvodu reklamácie),
 • znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. z dôvodu dodatočného priznania zliav, či bonusov).

Čo ak odberateľ neuhradil faktúru?

Ak odberateľ neuhradil faktúru, tak dobropis podľa § 25 zákona o DPH sa nevystavuje.

Problém je, že vy ako platca DPH z vystavenej faktúry musíte odviesť DPH. V tom prípade je však možnosť postupovať podľa § 25a ods. 1 zákona o DPH, kedy základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona, znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľnou podľa § 25a ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

Vrátenia DPH z nevymožiteľnej pohľadávky

Od 1.1.2021 dochádza k zmene obsahu kontrolného výkazu, ako aj riadkov daňového priznania. V tejto časti k novele zákona o DPH sa práve budeme zaoberať zmenami, ktoré sa budú týkať opravy základu dane po novom, ako aj novinke opravy dane z nevymožiteľnej pohľadávky.

Dobropis na pohľadávky? 

Dobropisy podnikatelia nesmú vystavovať napríklad za účelom zníženia výnosov alebo DPH z neuhradenej faktúry. Od 1.1.2021 podľa novely zákona o DPH môžu podnikatelia vystaviť dobropis k faktúram na základe ktorých evidujú nevymožiteľné pohľadávky, aby im bola vrátená DPH, ktorú odviedli z vystavenej faktúry.

Aký zákon definuje dobropis?

Dobropis alebo oprava základu dane je obsiahnutý v § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Ako sme už spomenuli vyššie, slovo „dobropis“ alebo „ťarchopis“ by ste v tomto zákone len ťažko hľadali (nenachádza sa tam). Dobropis je len ľudový názov a vyjadruje termín: „oprava základu dane“.

Ako vystaviť dobropis?

Dobropis sa vystavuje rovnako ako faktúra a väčšina účtovných systémov má možnosť priamo generovať dobropis z vystavenej faktúry. 

Čo musí obsahovať dobropis?

Dobropis musí spĺňať tieto náležitosti:

 • v názve musí obsahovať, že ide o opravu dokladu. Musí teda obsahovať slovné označenie dobropis alebo doklad o oprave základu dane;
 • musí obsahovať poradové číslo dobropisu
 • dobropis obsahuje rovnako ako faktúra identifikačné údaje zdaniteľnej osoby a príjemcu tovaru alebo služieb
 • dátum dodania – dátum vystavenia – dátum splatnosti
 • musí obsahovať číslo faktúry, ktorej sa oprava týka;
 • musí obsahovať tovary alebo služby, ktorých sa vrátenie týka
 • čiastky na dobropise sú označené symbolom mínus,
 • musí sa použiť rovnaká sadzba dane, ako na faktúre, ktorej sa dobropis týka

Dobropis, podobne ako faktúra, nemá presne stanovené tlačivo alebo vizuálnu formu, len náležitosti, ktoré musí obsahovať. 

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk