Nová forma skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

Domov > Články a aktivity > Nová forma skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktorá upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Toto usmernenie prinieslo viaceré novinky, ktoré je potrebné poznať v súvislosti s vyhotovovaním transferovej dokumentácie.

V prvej časti nášho “mini-seriálu” o transferovom oceňovaní sme sa venovali kritériám pre vypracovanie dokumentácie a významnosti transakcií. V druhej časti sme si posvietili na zásady dokumentačnej povinnosti a oslobodenie od dokumentačnej povinnosti.

Štruktúrovaná skrátená transferová dokumentácia


Jednou z najvýznamnejších zmien v novom usmernení je zavedenie štruktúrovanej skrátenej dokumentácie. Zmyslom zavedenia skrátenej dokumentácie ako prílohy k transferovej dokumentácii bolo zjednodušenie vypracovania transferovej dokumentácie pre najmenej rizikových daňovníkov, kde daňovník uvedie len transakcie so závislými osobami a hodnotu transakcií.

Ministerstvo financií SR však pozabudlo na to, že daňovník môže mať záujem aj o vypracovanie skrátenej dokumentácie a zároveň v špecifickej dokumentácii k jednotlivým transakciám by rád uviedol aj spôsob stanovenia ceny a preukázal súlad nastavených cien s princípom nezávislého vzťahu.

Štruktúra skrátenej dokumentácie


Ministerstvo financií SR spoločne s usmernením vydalo aj prílohu k usmerneniu č. MF/019153-724 prehľad transakcií so závislými osobami. Prehlaď transakcií sa vypĺňa samostatne za každú závislú osobu. Na prvej strane prehľadu transakcií sa vypĺňajú informácie o daňovníkovi. Na druhej a tretej strane daňovník identifikuje závislú osobu a zároveň vypĺňa jednotlivé kolónky podľa toho, aký druh transakcie má so závislou osobou.

Na jednotlivých riadkoch tabuľky sa uvedie celkový objem transakcií zachytených v účtovníctve v závislosti od toho, či daňovník v príslušnom zdaňovacom období  konkrétny druh transakcie mal. Transakcie sú rozdelené do ôsmych tabuliek podľa druhu transakcií, a to :

  • Tabuľka A ⇒ Transakcie so závislou osobou – nehmotný, hmotný a finančný majetok
  • Tabuľka B ⇒ Transakcie so závislou osobou – zásoby
  • Tabuľka C ⇒ Transakcie so závislou osobou – služby
  • Tabuľka D ⇒ Transakcie so závislou osobou – licenčné poplatky
  • Tabuľka E ⇒ Transakcie so závislou osobou – úroky
  • Tabuľka F ⇒ Transakcie so závislou osobou – dohody o príspevkoch na náklady
  • Tabuľka G ⇒ Transakcie so závislou osobou – doplňujúce informácie
  • Tabuľka H ⇒ Transakcie so závislou osobou – stav dlhodobých pohľadávok a záväzkov

Ak by pre Vás bolo problematické zaradiť určité kontrolované transakcie do jednotlivých tabuliek, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi pomôžeme.

Na záver je potrebné upozorniť, že bez ohľadu na zjednodušenie alebo úplné upustenie od povinnosti prípravy dokumentácie, daňovníci musia aj naďalej pri kontrolovaných transakciách dodržiavať princíp nezávislého vzťahu t.j. mať trhové ceny. Usmernenie určuje len minimálny rozsah transferovej dokumentácie a správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk