Nové usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania (kritériá pre vypracovanie dokumentácie, významnosť transakcií) – ČASŤ 1

Domov > Články a aktivity > Nové usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania (kritériá pre vypracovanie dokumentácie, významnosť transakcií) – ČASŤ 1

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktoré upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Túto zmenu je možné z administratívneho hľadiska vnímať pozitívne, avšak k významnému uvoľneniu povinností pre daňové subjekty obchodujúce so spriaznenými osobami nedošlo. 

Najzásadnejšími zmenami vo vyhotovovaní transferovej dokumentácie sú:

 • zmeny v kritériách daňovníkov a transakcií pre povinnosť vypracovať niektorú z dokumentácií;
 • povinnosť pripravovať dokumentáciu len pre významné transakcie;
 • možnosť oslobodenia od dokumentačnej povinnosti;
 • významné rozšírenie rozsahu úplnej dokumentácie;
 • vytvorenie štruktúrovaného vzoru skrátenej dokumentácie; a
 • niektoré všeobecné zásady (práva správcu dane, transakcie, ktoré nemajú vplyv na základ dane, úprava skupinovej dokumentácie a i.)


Zmeny v kritériách daňovníkov pre povinnosť vypracovať niektorú z transferových dokumentácií


Skrátená transferová dokumentácia


Skrátená transferová dokumentácia sa v zmysle nového usmernenia pripravuje len pri významných kontrolovaných transakciách týchto daňovníkov:

 • Auditovaní daňovníci – nové usmernenie zvyšuje veľkostnú hranicu osoby pre povinnosť vypracovania skrátenej transferovej dokumentácie a to z mikro účtovnej jednotky na daňovníka, na ktorého sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom;
 • Stále prevádzkarne – povinnosť transferovej dokumentácie sa nezmenila pri transakciách so stálou prevádzkarňou na území SR;
 • Fyzické osoby – pri fyzických osobách sa nič nezmenilo, pretože ministerstvo metodicky už v minulosti usmernilo, že pravidlá transferového oceňovania a úprava základu dane pre fyzické osoby platí len v prípade, ak tieto osoby pri určení základu dane postupujú v zmysle § 17 až 29 zákona o dani z príjmov; a
 • Subjekty verejnej správy – rovnako ako v zmysle predchádzajúceho usmernenia, skrátenú transferovú dokumentáciu pripravujú subjekty verejnej správy pre transakcie s inými subjektmi verejnej správy.

Jedinú výnimku z významnosti majú daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani. Títo daňovníci majú povinnosť skrátenej transferovej dokumentácie pre všetky kontrolované transakcie, okrem tých kontrolovaných transakcií, kde majú povinnosť vypracovať základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu.

Základná transferová dokumentácia

Túto dokumentáciu pripravujú daňovníci, ktorí majú celkové ročné výnosy nad 8 mil. Eur a týka sa to ich významných a cezhraničných kontrolovaných transakcií.

Základnú transferovú dokumentáciu pripravuje tiež:

 • daňovník pre cezhraničnú kontrolovanú transakciu (alebo skupinu kontrolovaných transakcií) nad 1 mil. Eur;
 • daňovník uplatňujúci úľavu na dani pri tuzemských významných kontrolovaných transakciách; a
 • daňovník pri nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi tzv. nezmluvného štátu.


Úplná transferová dokumentácia


Čo sa týka úplnej transferovej dokumentácie, tu je potrebné povinnosť vnímať v kontexte viacerých kritérií:

 • podľa subjektu povinnosť platí len pre významné cezhraničné kontrolované transakcie a to pre (i) daňovníka, ktorý má povinnosť účtovať podľa IFRS a (ii) daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani;
 • podľa transakcie povinnosť platí pri (i) kontrolovanej transakcii (alebo skupine transakcií) nad 10 mil. Eur (ii) pri významnej transakcii so závislou osobou z tzv. nezmluvného štátu; a
 • v prípade žiadostí ide o nasledujúce žiadosti (i) žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia (ii) žiadosť o úpravu základu dane pri cezhraničnej transakcii (iii) žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

V novom usmernení sa povinnosť vyhotovenia úplnej transferovej dokumentácie vypustila v prípade daňovníkov umorujúcich daňovú stratu v akomkoľvek rozsahu.

Významnosť transakcie

V novom usmernení sa vo všeobecnosti upustilo tiež od pravidla, že ak daňovník mal povinnosť pripravovať pre významné transakcie základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, pre všetky ostatné kontrolované transakcie bol povinný pripraviť skrátenú transferovú dokumentáciu.

Čo je významná transakcia si určuje daňovník sám predovšetkým v kontexte zákona o účtovníctve. Avšak všeobecne by sa dalo povedať, že významnou transakciou je transakcia, ktorá má hodnotu viac ako jedno percento z ročného obratu daňovníka. V zmysle zákona o účtovníctve sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

Autor článku: Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk