OECD vydalo nové Usmernenie pre správcov dane o uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku – TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Domov > Články a aktivity > OECD vydalo nové Usmernenie pre správcov dane o uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku – TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

OECD vydalo ďalšie zo sérií svojich usmernení, ktoré má za cieľ priniesť väčšiu právnu istotu do regulácie transferového oceňovania a pomôcť tak daňovým subjektom pri príprave transferovej dokumentácie. Transferovému oceňovaniu sa venujeme veľmi intenzívne a identifikovali sme, že práve právna istota je jeden z najväčších bolehlavov podnikateľov. Tí častokrát nevedia ako správne pristúpiť k niektorým kontrolovaným transakciám a kvôli vágnosti celej regulácie transferového oceňovania sú tak vystavení svojvoľnosti daňových úradov. Preto oceňujeme každú ďalšiu snahu OECD priniesť do tejto problematiky viac svetla.

Cieľom Usmernenia pre správcov dane o uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku zverejneného 21.6.2018 (ďalej len „Usmernenie“) je zlepšiť konzistentnosť a znížiť riziko dvojitého ekonomického zdanenia tým, že usmernenie prezentuje zásady, ktoré by mali byť základom uplatňovania prístupu k oceňovaniu ťažko oceniteľného nehmotného majetku zo strany daňových orgánov. Prístup Usmernenia vo všeobecnosti odkazuje na posúdenie informácií, ktoré sa stanú dostupnými po uskutočnení transakcie (ex-post) ako predpokladaný dôkaz  vhodnosti stanovovania cien ex ante pre ťažko oceniteľný nehmotný majetok. Navyše sa revidované Usmernenie zaoberá interakciou medzi prístupom k ťažko oceniteľnému majetku a prístupom k procedúre vzájomnej dohody podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Prístup k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku, ktorý si zvolilo OECD a ktorý bol zapracovaný do časti D.4 Smernice OECD o transferom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní, mal za cieľ chrániť daňové orgány pred negatívnymi účinkami asymetrických informácií, ktoré majú k dispozícii a súvisia s ťažko oceniteľným nehmotným majetkom. Konkrétne Usmernenie umožňuje daňovým správam upraviť transakciu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku, keď sa predpokladané príjmy alebo peňažné toky použité pri pôvodnom ocenení výrazne líšia od skutočných príjmov alebo peňažných tokov, ale len za predpokladu splnenia určitých podmienok. Tieto podmienky vo všeobecnosti súvisia s nedostatkom náležitej úvahy daňovníka o tom, čo bolo možné v čase transakcie odôvodnene predvídať.

Usmernenie má poskytnúť návod, čo sa má robiť pri uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému majetku s ohľadom na fakty a okolnosti jednotlivých prípadov. Toto Usmernenie stanovuje, že by malo byť nesprávne zakladať revidované ocenenie na skutočných výsledkoch bez zohľadnenia pravdepodobnosti skutočného príjmu alebo peňažných tokov v čase realizácie transakcie.

Usmernenie je vo finálnom znení pomerne široké a neponúka normatívny prístup k vykonávaným úpravám. Skôr sa objavujú všeobecné zásady, ktoré sa majú dodržiavať, či už konzistencia uplatňovania alebo upustenie od automatického nahrádzania skutočných výsledkov. Usmernenie zároveň ponúka 2 príklady.

Usmernenie tiež odporúča, aby daňové orgány uplatňovali postupy auditu k identifikovaniu transakcií s ťažko oceniteľným nehmotným majetkom a zhodnotili predpoklady daňovníka pri oceňovaní nehmotného majetku. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu a zvýšila sa daňová istota pri transakciách s ťažko oceniteľným nehmotným majetkom, OECD poskytla určité objasnenia týkajúce sa rozhodnutí o odsúhlasení metód ocenenia (ang. Advance Pricing Arrangements) a riešenia sporov. V prípadoch, keď sa na prevod nehmotného majetku vzťahuje dvojstranné alebo viacstranné rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, prístup v zmysle Usmernenia sa neuplatní. V prípade, že prístup v zmysle Usmernenia vedie k dvojitému zdaneniu, spor by sa mal vyriešiť prostredníctvom procedúry vzájomnej dohody podľa príslušnej zmluvy.

Celé znenie nového Usmernenia nájdete na http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-beps-action-8.htm

K téme transferového oceňovania sa detailnejšie rozpísal aj náš CEO Peter Varga, v Právne Noviny

AUTOR: Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk