Úľava od dokumentačnej povinnosti neznamená úľavu od dodržiavania princípu nezávislého vzťahu

Domov > Články a aktivity > Úľava od dokumentačnej povinnosti neznamená úľavu od dodržiavania princípu nezávislého vzťahu

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Nové usmernenie má číslo MF/019153/2018-724 (ďalej len „nové usmernenie“) a je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 2018 ako príspevok č. 34.


Toto nové usmernenie je potrebné vnímať pozitívne, lebo znižuje administratívne bremeno pre malé a stredné podniky, keďže úplne ruší povinnosť prípravy transferovej dokumentácie alebo znižuje dokumentačnú povinnosť len na skrátenú transferovú dokumentáciu, ktorá má zjednodušenú štruktúrovanú formu. Zároveň toto usmernenie zavádza dokumentačnú povinnosť len pre významné transakcie.

Je však nevyhnutné upozorniť všetkých daňovníkov, ktorí upravujú základ dane v zmysle § 17 až § 29 zákona o dani s príjmov (všetky právnické osoby a niektoré fyzické osoby), že bez ohľadu na dokumentačnú povinnosť, v § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov nenastala žiadna zmena a stále môže správca dane upraviť základ dane daňovníka, ak nie sú ceny za tovar a služby medzi závislými osobami nastavené trhovo (v súlade s princípom nezávislého vzťahu).

To znamená, že ak daňovník nemá dokumentačnú povinnosť, správca dane ho nemôže sankcionovať. Ak však transferovú dokumentáciu daňovník nemá povinnosť správcovi dane predložiť, neznamená to, že správca dane nemôže daňovníka vyzvať preukázať spôsob nastavenia cenotvorby pri kontrolovaných transakciách.

Ak má daňovník dokumentačnú povinnosť, a teda musí vyhotoviť skrátenú, základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, správca dane ho môže vyzvať aj na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu. Aj z toho dôvodu je dôležité mať správne nastavenú politiku transferových cien.

Autor článku: Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk