Rozšírenie rozsahu úplnej dokumentácie v novom usmernení transferovej dokumentácie

Domov > Články a aktivity > Rozšírenie rozsahu úplnej dokumentácie v novom usmernení transferovej dokumentácie

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zjednotiť rozsah úplnej dokumentácie s rozsahom vyžadovaným a stanoveným smernicou OECD o transferovom oceňovaní. Tento krok značne zvýšil rozsah vyžadovaných údajov vo všeobecnej skupinovej dokumentácii (master file), ale aj v špecifickej dokumentácii (local file).

Na druhej strane však zúžil rozsah osôb a transakcií pri ktorých sa pripravuje úplná transferová dokumentácia. V prvom rade sa úplná transferová dokumentácia vedie pre významné transakcie a limit významnosti sa zvýšil z jedného milióna Eur na desať miliónov Eur.  Zároveň u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani sa úplná transferová dokumentácia týka len cezhraničných transakcií a zrušila sa povinnosť úplnej transferovej dokumentácie pri umorovaní daňovej straty.

V zmysle usmernenia všeobecná transferová dokumentácia obsahuje nasledujúce informácie:

 • identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej len „Skupina“), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie Skupiny;
 • hlavné faktory ziskovosti Skupiny;
 • popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších (v prípade, že je ich menej ako päť, všetkých) kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny,
 • popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, ktoré predstavujú viac ako 5% obratu Skupiny;
 • zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v rámci Skupiny okrem služieb výskumu a vývoja a spôsobu ocenenia týchto služieb;
 • stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis významných zmien v štruktúre Skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí Skupiny;
 • popis celkovej stratégie Skupiny v oblasti vytvárania, držby a využitia nehmotných aktív, vrátane lokality hlavných zariadení výskumu a vývoja v rámci Skupiny a lokalít, z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené;
 • zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív Skupiny s uvedením ich vlastníka;
 • zoznam významných dohôd medzi členmi Skupiny, ktoré sa týkajú nehmotných aktív, vrátane dohôd o príspevkoch na náklady, licenčných dohôd a dohôd o službách v oblasti výskumu a vývoja;
 • všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií týkajúcich sa nehmotných aktív v rámci Skupiny;
 • všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív medzi závislými osobami v rámci zdaňovacieho obdobia, vrátane identifikácie príslušných členov Skupiny a odplaty za tieto zmeny;
 • všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny, vrátane významných dohôd o financovaní nezávislými stranami;
 • identifikácia členov Skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania Skupiny;
 • všeobecný popis spôsobu tvorby ceny pri finančných transakciách medzi členmi Skupiny;
 • konsolidované finančné výkazy Skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie;
 • zoznam a stručný popis existujúcich opatrení predchádzajúcich oceneniu a záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa rozdelenia ziskov medzi jednotlivými členmi Skupiny; a
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická transferová dokumentácia obsahuje nasledujúce informácie:
 • identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti alebo presunov nehmotných aktív v rámci príslušného alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím;
 • za jednotlivú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií:
 1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje;
 2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb;
 3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe;
 4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou;
 5. metóda, ktorá sa použila pre ocenenie kontrolovanej transakcie a zdôvodnenie jej použitia, vrátane predpokladov, z ktorých použitie metódy vychádza;
 6. výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti vrátane zdôvodnenia výberu, ak sú relevantné;
 7. interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie);
 8. popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané;
 9. zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu;
 10. zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a popis ich väzby na údaje účtovnej závierky daňovníka;
 11. kópia opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré sa týkajú predmetnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, napríklad odsúhlasenie metódy ocenenia, ak toto opatrenie nebolo vydané v Slovenskej republike;
 • iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.


Autor článku:
 Mgr. Andrej Choma, špecialista na transferové oceňovanie

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk