Aká je minimálna mzda 2023 a ako ovplyvňuje ekonomiku a zamestnancov?

Domov > Články a aktivity > Aká je minimálna mzda 2023 a ako ovplyvňuje ekonomiku a zamestnancov?

Minimalná mzda je jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti pracovného práva a ekonomiky. Na Slovensku sa táto téma neustále aktualizuje a mení, čo má dôsledky pre zamestnancov a celkovú ekonomiku krajiny. V tomto článku sa detailne pozrieme na minimálnu mzdu na Slovensku, ako sa stanovuje, jej vývoj, výhody a nevýhody a jej vplyv na zamestnancov a ekonomiku krajiny.

Minimálna mzda na Slovensku 2023

Nová suma mesačnej minimálnej mzdy v roku 2023 je od 1.1.2023  700 € v hrubom = 568,97 € v čistom (čo príde zamestnancovi na účet). Táto suma minimálnej mzdy platí pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou. 

Hodinová minimálna mzda v roku 2023 pri 40 hodinovom pracovnom týždni je 4,023 € v hrubom. Vypočítava sa ako 1/174 z mesačnej minimálnej mzdy. Hodinová minimálna mzda sa použije pri zamestnancoch, ktorí sú odmeňovaní hodinovou mzdou.

Čo je minimálna mzda?

Minimálna mzda je najnižšia suma peňazí, ktorú musí zamestnávateľ zákonne zaplatiť  zamestnancovi za prácu vykonanú v určitom časovom období (zvyčajne mesačne). Je to zákonom stanovená minimálna úroveň, ktorá má zabezpečiť minimálny životný štandard pre zamestnancov. Minimálna mzda sa zvyčajne upravuje každý rok na základe inflácie, vývoja ekonomiky a potrieb trhu práce. V niektorých krajinách existujú rôzne úrovne minimálnej mzdy pre rôzne odvetvia, regióny alebo skupiny zamestnancov, ale zvyčajne platí, že minimálna mzda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov starších ako určitý vek (napríklad 18 rokov).

Čo je mzda?

Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Mzdové podmienky sú výsledkom dohody zamestnávateľa s príslušným odborovým orgánom uvedené v kolektívnej zmluve alebo dohody so zamestnancom v pracovnej zmluve, pričom musí byť zachovaná a dodržaná rovnosť pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Zároveň musí byť splnená podmienka, že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Mzdy majú v reálnom ekonomickom prostredí tendenciu prispôsobovať sa aktuálnemu stavu na trhu práce pomaly a nepružne. Nepružnosť miezd predstavuje veľmi zložitý problém trhu práce. Medzi jedno z možných vysvetlení zaraďuje ekonomická teória skutočnosť, že pracovný trh je regulovaným samotným trhom. 

Mzdy sú zväčša administratívne určované zamestnávateľmi na dobu jedného roku. Firmy si stanovujú platové tabuľky, a keď dochádza k úprave mzdy, zvyšuje sa mzda väčšinou vo všetkých stupňoch o rovnaké percento. Nemusí tomu tak ale byť vždy. V tejto súvislosti je významný aj vplyv odborov, ktoré si kladú za cieľ zvyšovanie miezd a zásahy štátu v podobe zavedenia minimálnej mzdy. 

Mzdy na trhu práce s vysokou mierou pôsobnosti odborov sú ešte strnulejšie a nepružnejšie. Mzdy sa môžu určovať na dlhšie obdobie (spravidla 3 roky) a v prípade nerovnováhy na trhu práce sa nemusia nijako upravovať.

Minimálnou mzdou sa rozumie najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ podľa zákona poskytovať zamestnancovi za prácu. Pričom, ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci pri prepočte na odpracovanú hodinu sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu. 

Ako sa stanovuje minimálna mzda na Slovensku?

Určenie minimálnej mzdy zvyčajne závisí od konkrétneho hospodárskeho systému a legislatívy krajiny. Na Slovensku je minimálna mzda stanovená zákonom a je regulovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Všeobecne platí, že minimálna mzda sa určuje na základe rôznych kritérií, ako sú náklady na život, inflácia, produktivita práce a miestne podmienky trhu práce. Konkrétna výška minimálnej mzdy sa zvyčajne rozhoduje po konzultácii so zamestnávateľskými organizáciami, odborovými zväzmi a inými relevantnými stranami.

Na Slovensku sa minimálna mzda určuje na základe zákona o minimálnej mzde. Konkrétna výška minimálnej mzdy sa stanovuje každoročne a zvyčajne nadobúda platnosť v januári. Výška minimálnej mzdy sa zvyčajne určuje na základe odporúčaní tripartitnej komisie, ktorá pozostáva zo zástupcov vlády, zamestnávateľských organizácií a odborových zväzov. Po konzultácii s týmito stranami určí vláda konečnú výšku minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok.

Zavedenie minimálnej mzdy

Vznik minimálnej mzdy sa datuje do 19. storočia, keď sa objavili prvé pracovné zákony a odbory sa snažili zlepšiť pracovné podmienky pre robotníkov.

V Spojených štátoch bola v roku 1938 prijatá zákonom o minimálnej mzde, ktorý ustanovil federálny minimálny plat pre zamestnancov v rámci celého štátu. V Európe sa minimálna mzda začala uplatňovať v 20. storočí, najprv v niektorých štátoch ako Švédsko, Nemecko a Veľká Británia. Postupne sa však stala bežnou praxou v celej Európe a bola zahrnutá do mnohých pracovných zákonov. 

Hlavným cieľom minimálnej mzdy je zabezpečiť, aby pracovníci dostávali primeranú odmenu za svoju prácu a aby sa zabránilo zneužívaniu pracovníkov zamestnávateľmi, ktorí by im inak mohli platiť nízke mzdy. Zároveň minimálna mzda môže pomôcť zlepšiť ekonomiku tým, že zvýši spotrebu a tým aj dopyt po tovaroch a službách.

Prečo je dôležitá minimálna mzda?

Minimálna mzda má niekoľko dôležitých funkcií a účelov v moderných hospodárskych systémoch. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Zabezpečenie minimálneho príjmu pre pracovníkov: minimálna mzda garantuje, že pracovníci budú mať zaručený minimálny príjem za svoju prácu, čo im umožní platiť si základné náklady na bývanie, potraviny a zdravotnú starostlivosť.
 • Prevencia sociálneho vylúčenia: minimálna mzda pomáha zabrániť chudobe a sociálnemu vylúčeniu tých, ktorí by inak nedokázali uživiť seba a svoju rodinu.
 • Zlepšenie pracovných podmienok: zavedenie minimálnej mzdy môže zlepšiť pracovné podmienky a zvýšiť motiváciu pracovníkov k vykonávaniu práce. Zamestnávatelia by sa mali snažiť poskytovať lepšie pracovné podmienky a mzdy, aby si udržali kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov.
 • Podpora spotrebiteľského dopytu: minimálna mzda môže stimulovať hospodársku aktivitu a podporiť spotrebiteľský dopyt, pretože pracovníci s minimálnou mzdu majú väčšie finančné prostriedky na nákup tovarov a služieb (v porovnaní s tým ak by nebola zavedaná minimálna mzda a niektorí pracovníci by dostávali menej ako je minimálna mzda).
 • Zlepšenie životnej úrovne: minimálna mzda môže prispieť k zlepšeniu životnej úrovne pracovníkov a k zníženiu sociálnej nerovnosti, keďže zamestnávatelia sú povinní platiť svojim zamestnancom aspoň minimálnu mzdu.

V konečnom dôsledku je minimálna mzda dôležitým nástrojom na zabezpečenie dôstojnej práce a zabezpečenie základných práv pracovníkov. Okrem toho môže mať aj pozitívny vplyv na hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Minimálna mzda na Slovensku sa v priebehu času menila a vyvíjala sa. Hlavnými míľnikmi sú:

 • V roku 1993 bola na Slovensku zavedená minimálna mzda vo výške 2 000 Sk.
 • V roku 2001 bola minimálna mzda zvýšená na 3 500 Sk.
 • V roku 2004 bola minimálna mzda zvýšená na 4 100 Sk.
 • V roku 2007 bola minimálna mzda zvýšená na 5 200 Sk.
 • V roku 2010 bola minimálna mzda zvýšená na 307,70 €.
 • V roku 2014 bola minimálna mzda zvýšená na 352 €
 • V roku 2018 bola minimálna mzda zvýšená na 480 € a hodinová minimálna mzda na 2,759  €.
 • V roku 2020 bola minimálna mzda zvýšená na 580 € a hodinová minimálna mzda na 3,333 €.
 • V roku 2021 bola minimálna mzda zvýšená na 623 € a hodinová minimálna mzda na 3,58 €.
 • V roku 2022 bola minimálna mzda zvýšená na 646 € a hodinová minimálna mzda na 3,713 €.
 • V roku 2023 bola minimálna mzda zvýšená na 700€ a hodinová minimálna mzda na 4,023 €.

Je dôležité poznamenať, že výška minimálnej mzdy na Slovensku sa mení každý rok. Toto zvyčajne odráža hospodárske podmienky v krajine, infláciu a zvyšujúce sa náklady na život. Okrem toho sa výška minimálnej mzdy často stáva predmetom politickej diskusie a rozhodnutia vlády. Cieľom je zabezpečiť dôstojnú mzdu pre pracovníkov a zároveň chrániť hospodársku stabilitu a konkurencieschopnosť krajiny.

Koľko ľudí na Slovensku má minimálnu mzdu?

Na Slovensku poberá minimálnu mzdu zhruba 217 000 ľudí, čo predstavuje asi 4 % pracovnej sily. Väčšina zamestnancov, ktorí na Slovensku pracujú za mzdu blízko úrovne minimálnej mzdy pracuje v oblasti služieb, poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Na koho sa vzťahuje nárok na minimálnu mzdu?

 • zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • fyzické osoby, ktoré pracujú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Priemerná mzda na Slovensku

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2022 hodnotu 1 304 € v hrubom. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 0,8 percentuálneho bodu. Reálna mzda klesla o 4,5 %. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy bezprostredne po finančnej kríze v rokoch 2011 a 2012.

Aká bude minimálna mzda v roku 2024?

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2024 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1 304 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 744 €.

Čistá a hrubá minimálna mzda

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z hrubej mesačnej minimálnej mzdy vo výške 700 od roku 2023 odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 93,80 . Zároveň je zamestnávateľ povinný zo mzdy zamestnanca zaplatiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 246,40 . Celkové odvodové zaťaženie za zamestnanca i zamestnávateľa je na úrovni 340,20 mesačne, t. j. v hodnote takmer polovice z hrubej mesačnej mzdy (48,60 %).

Minimálna mzda legislatíva

Podľa § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde: Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla.

Suma minimálnej mzdy sa každoročne stanovuje dvoma sumami v eurách:

 • za mesiac (mesačná minimálna mzda),
 • za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda), ktorá je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk