Super odpočet na vedu a výskum pre IT firmy

Domov > Články a aktivity > Super odpočet na vedu a výskum pre IT firmy

Rok 2020 má so sebou priniesť významné zvýhodnenie režimu tzv. super odpočtu na vedu a výskum. Po novom tak slovenské firmy asi nebudú musieť nevyhnutne vymýšľať často krát zložité zahraničné konštrukcie na daňovú optimalizáciu. Ak super – odpočet spojíme s tzv. Patent Boxom, výhody daňovej optimalizácie si budú môcť slovenskí podnikatelia užívať na plný úväzok aj na Slovensku.     

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá by mala byť účinná od 1.1.2020 zatiaľ zavádza takmer dvojnásobné zvýhodnenie super odpočtu pre vedu a výskum. Technicky táto zmena umožní podnikateľom zahrnúť kvalifikované náklady ako daňové výdavky do základu dane viacnásobne. Je to obrovský krok vpred oproti pôvodnému zneniu super odpočtu zo zdaňovacieho obdobia roku 2015. Kým za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2017 bolo možné aplikovať maximálne 75% príslušných nákladov ako dodatočný odpočet (aj to iba teoreticky), rok 2018 umožňoval až 150% za zjednodušených podmienok. Od roku 2020 sa však tento zjednodušený dodatočný odpočet môže zvýšiť až na približne 250%.

Aká je základná podmienka pre uplatnenie super odpočtu na vedu a výskum? 


Pre uplatnenie super odpočtu je štandardne potrebné identifikovať predmetný výskum a vývoj, založiť k tomuto výskumu a vývoju projekt a následne ho realizovať. Takýto projekt by mal mať svoju projektovú a účtovnú smernicu. Rovnako by mal obsahovať transparentnú kalkuláciu výdavkov a plán činností. Inými slovami, predmetný projekt výskumu a vývoja musí byť inštitucionalizovaný. Aj preto, že nie na všetky daňové výdavky súvisiace s vývojom a výskumom je možné uplatniť super odpočet, musí byť príslušná účtovná evidencia prehľadne evidovaná a preukázateľná pri prípadnej daňovej kontrole. Navyše, výdavok, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov (napríklad prostredníctvom daňových úľav podľa § 30b zákona o dani z príjmov) nemôže byť predmetom super odpočtu.

Výhodou tohto daňového režimu je skutočnosť, že na jeho využitie nie je potrebné aplikovať aktiváciu nákladov na vývoj. Inými slovami, kým pri Patent Boxe je potrebné, aby bol predmetný nehmotný majetok (t.j. vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo softvér) aktivovaný v účtovníctve, pri super odpočte nie je povinné, aby predmetný projekt dosahoval ekonomické úžitky. Daňovú výhodu môže daňovník získať napriek tomu, že jeho výskum alebo vývoj nepovedie k daňovým príjmom. V takom prípade, ak daňovník vykonáva inú, ziskovú aktivitu, super odpočet mu dovoľuje znížiť jeho celkový základ dane.

Kde je potrebný právnik?


Kľúčové
 pre uplatnenie super odpočtu (najmä pre IT firmy) je posúdenie, či sa v ich konkrétnom prípade naozaj jedná o výskum a vývoj. Tu treba vychádzať napríklad z postupov účtovania, zákona o organizácii štátnej podpory alebo príručiek OECD. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že náklady na výskum sú najmä náklady na:

  1. činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
  2. skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
  3. hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
  4. formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

Nákladmi na vývoj sa považujú najmä náklady na:

  1. zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,
  2. zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,
  3. zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,
  4. zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Pri každom vývoji musí vznikať nejaké nové poznanie. Vzniká alebo nevzniká takéto poznanie pri tom vašom? V situáciách, kedy daňové a účtovné predpisy nedávajú jasný pohľad, je práve právo posledným nástrojom na zvýšenie právnej istoty. V rámci našej advokátskej kancelárie Highgate Group poskytujeme často krát právne stanoviská k takýmto nejasným a neurčitým otázkam. Klient si to pre svoj komfort založí do šuflíka a argumentuje tým pri prípadných sporoch so štátom. Navyše klientov zastupujeme aj pri daňových kontrolách a pred súdmi.  V Highgate Group tak viete mať komplexné služby pod jednou strechou. Nedávno sme o týchto možnostiach organizovali konferenciu na tému Daňová optimalizácia pre IT firmy. 

Ako využiť super odpočet a Patent Box?


V kontexte nedávno prijatých daňových zmien na podporu výskumu a vývoja na Slovensku je možno konštatovať, že výskumné spoločnosti, vrátane IT firiem, môžu Slovensko považovať za daňový raj. Na ten istý projekt výskumu a vývoja (vrátane vývoja počítačového programu), môže spoločnosť uplatniť super odpočet a po aktivácií nákladov na jeho vývoj a výskum, môže príjmy z využitia tohto nehmotného aktíva zdaňovať iba z polovice. Ak berieme do úvahy skutočnosť, že od 1.1.2020 má byť odpočet daňovej straty výhodnejší, je plnohodnotné uplatnenie oboch týchto daňových inštitútov podnikateľom (t.j. super odpočet a patent box) celkom reálne.

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím neváhajte kontaktovať na info@highgate.sk

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk