Superodpočet na vedu a výskum

Domov > Články a aktivity > Superodpočet na vedu a výskum

Čo je to superodpočet a ako funguje?

Predpokladajme, že daňovník vynaloží na výskumno vývojové aktivity nasledujúce sumy: 

 • 10 000 EUR v roku 2019
 • 50 000 EUR v roku 2020
 • 100 000 EUR v roku 2021

Zákon o dani z príjmov daňovníkovi umožňuje si v daňovom priznaní za rok 2021 znížiť základ dane o: 

 • 200 % sumy vynaloženej na výskumno vývojové aktivity v roku 2021
 • 100 % “nárastu” nákladov na výskumno vývojové aktivity v rokoch 2019 – 2021

Celková suma superodpočtu, ktorá ponižuje základ dane daňovníka je 245 000 EUR. 

Na dani z príjmov takto daňovník môže ušetriť v danom roku 51 450 EUR. 

Koľko ušetrí Superodpočet


Daňovník môže prostredníctvom Superodpočtu dosiahnuť efektívnu sadzbu dane na úrovni 0 %. Keďže Superodpočet často pre klientov kombinujeme s tzv. Patent Boxom, efektívne zdanenie tak môže byť pod 5 %. 

Predstavme si situáciu, že IT firmy uskutočňuje experimentálny vývoj po dokončení ktorého má príjmy z licencií. Predpokladajme, že firma bude evidovať výnosy a náklady, ako je uvedené v tabuľke (sumy sú v EUR): 

ROK2021202220232024202520262027
Výnosy z predaja licencií00200 000500 000750 0001 000 0001 200 000
Relevantné náklady na R&D250 000250 00000000
Odpisy00100 000100 000100 000100 000100 000
Ostatné náklady25 00050 00075 000100 000125 000150 000175 000
Zisk25 000 (strata)50 000 (strata)25 000300 000525 000850 000925 000
Superodpočet625 000625 00012 500150 000262 500425 000400 000
Daň00000013 125
Efektívna sadzba0 %0 %0 %0 %0 %0 %1,4 %


Zákonné požiadavky superodpočtu

Aby daňovník mohol uplatniť superodpočet, musí vykonávať jednu z nasledujúcich výskumno vývojových aktivít: 

 • • Základný výskum: Ide o teoretické alebo experimentálne skúmanie vykonávané najmä za účelom získania nových znalostí o základných princípoch alebo fenoménoch pozorovaných skutočností, ktoré nie je primárne zamerané na aplikáciu výsledkov v praxi. Ide o skúmanie, bez cieleného účelu pre finálny produkt.
 • • Aplikovaný výskum: Ide rovnako o teoretické alebo experimentálne skúmanie zamerané ale na získanie nových znalostí. Toto skúmanie je primárne zamerané na dosiahnutie konkrétneho výsledku. Ide tak o skúmanie vykonávané za účelom potvrdenia hypotézy (napr.: vlastnosti produktu).
 • • Experimentálny vývoj: Predstavuje systematické skúmanie kombinujúce, formujúce a využívajúce existujúce vedomosti z výskumu a podnikovej praxe za účelom navrhnutia nového alebo udržateľne vylepšeného produktu, procesu alebo služby. Ide o veľmi častý príklad hlavne pri softvérových spoločnostiach.

Aby určitá výskumno vývojová aktivita daňovníka napĺňala potrebné znaky,  je dôležité, aby mala nasledujúce prvky:

 • • Novosť – Hľadanie neodhalených štruktúr alebo vzťahov, aplikácia poznatkov alebo techniky novým spôsobom, prvok novosti nebo novátorstvo (v rámci možných informácií, ktoré môžu byť k dispozícii v danej dobe).
 • • Tvorivosť – Nové koncepty, nie bežné úlohy, resp. zmeny a rutinná činnosť. Nové metódy vyvinuté na vykonávanie bežných úloh sú zahrnuté v projekte.
 • • Neistota – Neistota v dosiahnutí výsledkov, neistota v oblasti nákladov alebo časovej realizácie. Ciele projektu stanovené pred začatím realizácie (z pohľadu dosiahnuteľnosti cieľov, spôsob merania výstupov). Samotné dosiahnutie cieľov.
 • • Systematickosť – Skúmať javy a procesy podľa určitého, teoreticky i prakticky odôvodneného plánu, zámerne, cieľavedome a nie náhodne a improvizovane. Fázovanie projektu, míľniky, rozhodovací proces, personálna matica R&D aktivít, kvalifikácia a pozície zamestnancov.
 • • Prenosnosť – Možnosti prevodu nových znalostí, nové, hlbšie chápanie javov, vzťahov, princípov so širším významom, očakávaný prínos, t.j. patent, licencia, chránený vzor apod., súvislosť s väčším celkom (napr. s inými činnosťami podniku).


Oprávnené náklady


Kto preukáže, že sa jedná o výskumno vývojové aktivity?


Ako právni a ekonomickí poradcovia prirodzene nevieme posúdiť, či klientova aktivita napĺňa znaky výskumno vývojovej aktivity. Rovnako by to nemalo spadať ani do klientskej pôsobnosti kvôli konfliktu záujmov.
Spolupracujeme preto s českou spoločnosťou RESEA, ktorá sa špecializuje iba na výskumno vývojové aktivity. Jej úlohou je posúdiť, či sa v danom prípade naozaj jedná o výskumno vývojovú aktivitu a pripraviť k tomu všetku potrebnú technickú dokumentáciu.

Superodpočet a daňová kontrola


Daňové úrady majú v súčasnosti minimálnu skúsenosť so superodpočtom. Inšpiráciu preto hľadajú v spolupráci s českou finančnou správou, ktorá, po toľkých rokoch, má relatívne bohaté skúsenosti z daňových kontrol a vedením sporov s daňovníkmi pred súdmi.

V rámci prípravy daňovníka na potenciálnu daňovú kontrolu je preto už v procese implementácie superodpočtu dôležité predvídať a nastavovať dokumentáciu a procesy s ohľadom na existujúcu prax z Českej republiky. Aj preto spolupracujeme s českou spoločnosťou RESEA, ktorá sa tejto problematike venuje takmer 15 rokov.

Treba si uvedomiť, že procesná pozícia daňovníka podľa Daňového poriadku je v prvej fáze v neprospech daňovníka. Ak správca dane totiž vznesie pochybnosť o zákonnosti uplatnenia superodpočtu, daňovník má dôkazné bremeno preukázať svoje tvrdenia v daňovom priznaní. Pokiaľ dôkazné bremeno unesie, je na daňovom úrade, aby preukázal opak.

V spolupráci s našimi právnikmi zastupujeme klientov v množstve daňových konaní od zastupovania pri daňovej kontrole až po konania pred súdom, kde klient musí byť zastúpený advokátom.

Klient tak v spolupráci s nami na superodpočte získa absolútne komplexnú službu od analýzy, cez nastavenie, výpočet dane, až po prípadné zastupovanie po Európsky súd pre ľudské práva. 

Superodpočet a – prečo spolupracovať s nami?


Komplexnosť:

Klient v spolupráci s nami na superodpočte získa absolútne komplexnú službu od analýzy, cez nastavenie, výpočet dane, až po prípadné zastupovanie pred súdmi, kde klient musí byť zastúpený iba advokátom.

Technická dokumentácia: 

Technická dokumentácia: Superodpočet je aj o množstve formálnej ako aj technickej dokumentácie, ktorú komplexne pre klienta zabezpečujeme. Hlavne technická dokumentácia musí byť transparentná a zároveň technický robustná. Dokumentáciu treba totiž písať s vidinou toho, že ju raz bude čítať daňový úrad. Keďže s našimi partnermi máme skúsenosti z českých daňových kontrol, snažíme sa, aby bola na konci dňa aj obhájiteľná.

Široký tím: 

Široký tím: V spolupráci s našim českým partnerom RESEA tak máme viac ako 10 ročné skúsenosti so superodpočtom. Nazbierali sme množstvo skúseností v rôznych technických, prírodovedných a IT odboroch. Klient tak má k dispozícií široký tím technických odborníkov, s ktorými vie prechádzať obhájiteľnosť výskumno vývojových aktivít.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk