Má „dilutovaný“ spoločník/akcionár nárok na oslobodenie od dane z príjmov?

Domov > Články a aktivity > Má „dilutovaný“ spoločník/akcionár nárok na oslobodenie od dane z príjmov?

V rámci našej poradenskej praxe v Highgate Group zastupujeme nielen investorov, ale aj viaceré mladé a inovatívne spoločnosti. Stretávame sa tak často s jednotlivými právnymi, daňovými a praktickými nuansami tohto sveta. Jeho súčasťou sú prirodzene aj úspešné predaje spoločností jej zakladateľmi (prípadne „ESOPistami“) a súvisiace daňové úskalia. A keďže viaceré z týchto spoločností aj účtujeme, je náš vzťah s týmto progresívnym segmentom slovenskej ekonomiky relatívne silno previazaný.

Oslobodenie od dane z príjmov pri predaji obchodných podielov/akcií


Od roku 2018 (s aplikáciou prvýkrát od roku 2020) je možné na Slovensku predávať obchodné podiely/akcie spoločností bez toho, aby výnos z takéhoto predaja bol zdaniteľným príjmov. Zákon o dani z príjmov však takúto možnosť podmieňuje splnením viacerých podmienok. V prvom rade sa predmetná výnimka týka iba právnických osôb, takže v rámci štrukturovania podnikania sú práve holdingové spoločnosti správnym nástrojom na takúto daňovú optimalizáciu. Okrem tejto podmienky, zákon o dani z príjmov vyžaduje, aby právnická osoba nebola „prázdnou schránkou“, držala obchodný podiel/akcie dlhšie ako 2 roky a mala minimálne 10 % priamy podiel na základnom imaní predmetnej spoločnosti.

Rozriedenie (“dilutovanie”) zakladateľa


Zakladatelia startupov s investorskými vstupmi štandardne postupne znižujú mieru svojej účasti v spoločnosti. Dôvodov môžeme byť hneď niekoľko: (i) predaj časti spoločnosti, (ii) vstup investora alebo (iii) nejaká ESOP štruktúra (t.j. zamestnanecké akcie).

Dôsledkom týchto pohybov v majetkovej štruktúre spoločnosti býva tzv. „dilutovanie“ zakladateľa. A ak zakladateľ drží svoj podiel v predmetnej spoločnosti cez svoju holdingovú spoločnosť, môže tak benefitovať z oslobodenia od dane z príjmov pri predaji jednotlivých častí spoločnosti alebo úplnom „exite“ (inak by zdaňoval ako pri predaji kryptomeny).

V prípade, ak sa však podiel zakladateľa na spoločnosti prepadne pod 10 %, je stále možné tento výnos od dane z príjmov oslobodiť?

Podiel pod 10 % a oslobodenie od dane z príjmov


Podľa môjho názoru, takto rozriedený zakladateľ už nemá nárok na oslobodenie od dane z príjmov a to bez ohľadu na to, že pôvodne bol jeho podiel na spoločností aj dramaticky vyšší ako 10 %. Takýto výnos by teda zakladateľova holdingová spoločnosť musela zdaniť, pričom v predmetnom prípade by základ dane tvoril rozdiel medzi predajnou sumou a (štandardne) výškou splateného vkladu. 

Takýto základ dane by bol predmetom dane z príjmov pri sadzbe dane 15 % (v prípade, ak by holdingová spoločnosť mala celkové ročné zdaniteľné príjmy nižšie ako 50 000 EUR) alebo 21 % v ostatných prípadoch. Býva však aj zvykom, že holdingovú spoločnosť si zakladateľ založí v zahraničí, kde pravidlá na oslobodenie od dane z príjmov sú flexibilnejšie ako u nás.

Predstavme si ale situáciu, kedy zakladateľ vlastní 19,5 % podiel v spoločnosti a plánuje ho rovnomerne v dvoch etapách predať. Ak by najprv predal 9,75 % a následne zvyšných 9,75%, pri druhom predaji by mu vznikol zdaniteľný príjem. Ak by však tento predaj štrukturoval ako predaj 9,5 % podielu v prvom kole a 10 % kole druhom, zdaneniu by sa vyhol úplne.

Je možné sa zdaneniu vyhnúť aj inak?


V praxi sa stretávame s viacerými kreatívnymi spôsobmi ako tento „daňový problém“ adresovať tak, aby nedošlo k negatívnym daňovým dopadom. Je treba však mať na pamäti, že akákoľvek daňová optimalizácia musí stáť na pevných nohách.

O tom, kedy je daňová optimalizácia obhájiteľná som písal/rozprával už mnohokrát na rôznych fórach ako aj našich stránkach. Hlbšie som sa tejto téme venoval napríklad v súvislosti s kauzou KTAG Andreja Kiska (neobhájiteľná optimalizácia) alebo s kauzou presťahovania sa Dominiky Cibulkovej do Dubaia (obhájiteľná optimalizácia).

Ak Vás téma zaujíma ďalej, určite nájdete na internete viaceré ďalšie moje články, vyjadrenie alebo rozhovory k tejto téme. Prípadne ma / nás môžete osloviť.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk