Licenčné konania podľa Nariadenia MiCA


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/themes/hello-elementor-child/am-shortcodes.php on line 973
Domov > Články a aktivity > Licenčné konania podľa Nariadenia MiCA

Čo je Nariadenie MiCA?

Nariadenie MiCA, celým názvom tzv. Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (v angličtine Markets in Crypto-Assets Regulation alebo skrátene len MiCA) predstavuje robustný regulačný rámec pre kryptoaktíva v rámci Európskej únie ().

Hlavnými cieľmi EÚ, ktoré ju viedli k prijatiu MiCA boli:

 1. Vytvorenie harmonizovaného regulačného prostredia, v ktorom budú môcť poskytovatelia služieb kryptoaktív a emitenti rôznych kryptoaktív pôsobiť v rámci celej EÚ bez potreby 27 rôznych povolení a licencií;
 2. Poskytnutie ochrany spotrebiteľom, ktorí nakupujú kryptoaktíva alebo využívajú iné služby poskytovateľov kryptoaktív;
 3. Vytvorenie právnej istoty pre poskytovateľov služieb kryptoaktív s jasným súborom pravidiel pre rôzne služby (vydávanie tokenov, výmena, úschova, atď.);
 4. Prevzatie vedúcej úlohy EÚ v oblasti globálnej regulácie kryptoaktív s cieľom zvýšenia technologických a ekonomických inovácií v EÚ.

Predmetom úpravy MiCA sú:

 1. Pravidlá pre emisie kryptoaktív (známe predovšetkým ako „ICO“), povinnosti ich emitentov, a pravidlá pre prijatie kryptoaktív na ich obchodovanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva;
 2. Pravidlá pre udeľovanie povolení pre emitentov tokenov naviazaných na aktíva (tzv. ART, v angličtine: asset reference tokens) a emitentov tokenov elektronických peňazí (tzv. EMT, v angličtine: e-money tokens);
 3. Postup, požiadavky a proces udeľovania povolení (licencií) pre poskytovateľov služieb kryptoaktív;
 4. Ochrana klientov poskytovateľov služieb kryptoaktív a držiteľov emitovaných kryptoaktív a kryptoaktív prijatých na obchodovanie.

Napriek tomu, že MiCA je komplexnou reguláciou, neupravuje nasledovné oblasti priamo súvisiace s kryptoaktívami:

 1. NFT (ktoré teda zatiaľ nie sú regulované); a
 2. Tokenizované finančné nástroje (ktoré sú predmetom úpravy DLT Nariadenia a regulácie „štandardných“ finančných nástrojov)).

MiCA sa uplatňuje v Európskej únii od 30.6.2024 vo vzťahu k ART a EMT a od 30.12.2024 vo zvyšnej časti, predovšetkým vo vzťahu k poskytovateľom služieb kryptoaktív.

V súvislosti s novou MiCA reguláciou poskytujeme klientom aktuálne podnikajúcim s kryptoaktívami (najmä prostredníctvom živnostenských oprávnení poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny), ale aj klientom, ktorý majú záujem v tejto oblasti pôsobiť ako regulovaná inštitúcia, právne služby, ako sa komplexne pripraviť na novú právnu reguláciu MiCA, vrátane predbežných konzultácií s Národnou bankou Slovenska o ich (plánovanom) biznis modeli.

Nariadeniu MiCA, a čo všetko prináša sme sa komplexnejšie venovali aj v našom videopodcaste, ktorý si môžete pozrieť tu:

Zároveň o regulácii a zdaňovaní krypta a implementácii v investičných štruktúrach sa budeme detailnejšie rozprávať aj na konferencii o krypte, ktorá sa bude konať v októbri 2024.

Na aké činnosti s kryptoaktívami bude potrebné povolenie podľa MiCA?

Podľa MiCA bude potrebné povolenie na:

 1. Verejná ponuka iných tokenov ako sú ART a EMT;
 2. Prijatie iných tokenov ako sú ART a EMT na obchodovanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva;
 3. Verejná ponuka ART a ich prijatie na obchodovanie;
 4. Poskytovanie služieb kryptoaktív.

Aké sú výhody povolenia podľa MiCA?

MiCA predstavuje harmonizovanú úpravu kryptoaktív, tzn. povolenie uvedené v jednom členskom štáte je platné aj v ostatných členských štátoch EÚ. Preto napríklad verejná ponuka kryptoaktív bude realizovateľná v celej EÚ, a nebude za týmto účelom potrebné analyzovať právnu úpravu osobitne v jednotlivých členských štátoch. Taktiež poskytovanie služieb kryptoaktív bude môcť byť vykonávané cezhranične na základe tzv. passportu, keďže pre služby kryptoaktív budú vďaka MiCA platiť jednotné pravidlá v celej EÚ.

Zároveň, tým, že MiCA ukladá poskytovateľom služieb kryptoaktív alebo emitentom tokenov rôzne podmienky pre vykonávanie ich aktivít, predstavuje väčšiu záruku pre bezpečnosť investície do kryptoaktív aj pre investorov / klientov oproti v mnoho štátoch EÚ úplne neregulovanému prostrediu.

MiCA tiež zakladá rovnaké legislatívne podmienky pre podnikanie v oblasti kryptoiaktív v rámci EÚ, čím predstavuje predpoklad pre existenciu zdravého podnikateľského prostredia v tejto oblasti.

Aké sú následky podnikania bez povolenia podľa MiCA?

V prípade vykonávania akejkoľvek činnosti v rozpore s MiCA, tzn. aj v prípade, ak ide o činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa MiCA, majú príslušné orgány členského štátu EÚ, na Slovensku je to Národná banka Slovenska, právomoc udeľovať sankcie podľa vnútroštátneho práva, pričom môže ísť o správne alebo trestné sankcie. V zmysle MiCA musia členské štáty zabezpečiť predovšetkým ukladanie nasledovných finančných sankcií:

 1. v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 700 000 EUR;
 2. v prípade právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR;
 3. pri niektorých porušeniach právnickej osoby pokuty vo výške aspoň 3 až 12,5 % celkového ročného obratu; a aj
 4. maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo, v dôsledku porušenia.

Emisia tokenov a ich prijatie na obchodovanie

Tokeny iné ako ART a EMT

Verejná ponuka iných tokenov ako ART a EMT nebude v EÚ možná, ak sa nevypracuje biely doklad o kryptoaktívach (v angličtine whitepaper). Tento doklad sa následne bude musieť oznámiť NBS aspoň 20 pracovných dní pred dňom jeho uverejnenia, pričom zo strany NBS sa nevyžaduje jeho schválenie.

Na verejnú ponuku týchto kryptoaktív sa aplikujú obdobné výnimky ako verejné ponuky cenných papierov podľa prospektového nariadenia.

Vypracovanie, oznámenie a uverejnenie whitepaper sú vyžadované aj na prijatie iných tokenov ako ART a EMT na obchodovanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva.

ART a EMT

Verejná ponuka ART bude pre právnické osoby iné ako úverové inštitúcie bude možná len na základe udelenia povolenia zo strany NBS. Aj v tomto prípade sa vyžaduje vypracovanie whitepape a jeho uverejnenie.

Verejná ponuka EMT bude možná len pre úverové inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vypracujú, oznámia a uverejnia whitepaper na príslušné EMT.

Poskytovatelia služieb kryptoaktív

Kto sú to poskytovatelia služieb kryptoaktív, tzv. CASP?

MiCA zavádza nový pojem „Poskytovatelia služieb kryptoaktív“ (v angličtine Crypto-asset service provider alebo skrátene len CASP), čo sú regulované osoby, ktorým bude udelené povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív v rámci Európskej únie.

CASP budú oprávnení poskytovať služby kryptoaktív, pričom budú musieť spĺňať viaceré požiadavky, a to najmä:

 1. Prudenciálne (kapitálové) požiadavky, ktoré pre CAPS musia byť vo výške minimálne 50 000 až 150 000 Eur (podľa poskytovaných služieb) alebo vo výške jednej štvrtiny fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok, podľa toho, ktorá z týchto súm je vyššia. CASP môže tieto požiadavky splniť vlastnými zdrojmi, poistnou zmluvou, príp. porovnateľnou zárukou, alebo ich kombináciou.
 2. Personálne požiadavky, a to jednak požiadavka dostatočne dobrej povesti a primeraných vedomosti, zručnosti a skúsenosti členov riadiaceho orgánu CASP na jeho riadenie, a taktiež dostatočne dobrá povesť všetkých priamych alebo nepriamych akcionárov a spoločníkov, ktorí majú kvalifikované podiely na CASP.
 3. Vnútorné predpisy, ktorými sa činnosť CASP bude riadiť, a to napr. predpis týkajúce sa postupu oddelenia kryptoaktív a finančných prostriedkov klienta, postupov vybavovania sťažností, mechanizmu riadenia, mechanizmov, politík a postupov vnútornej kontroly na identifikáciu, posudzovanie a riadenie rizík vrátane rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, plán na zabezpečenie kontinuity činnosti a iné.
 4. Iné požiadavky, napr. požiadavky na IT zabezpečenie alebo sídlo a miesto skutočného riadenia v EÚ.

Čo sú služby kryptoaktív podľa MiCA?

Službami kryptoaktív sú podľa MiCA tieto služby a činnosti súvisiace s akýmkoľvek kryptoaktívom:

(a) poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov;
(b) prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva;
(c) výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
(d) výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
(e) vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;
(f) umiestňovanie kryptoaktív;
(g) prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;
(h) poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív;
(i) poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív;
(j) poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov;

Kto bude potrebovať licenciu pre CASP podľa MiCA?

V praxi akékoľvek právnické osoby alebo podniky, ktoré budú chcieť vykonávať vyššie uvedené činnosti kryptoaktív, resp. poskytovať vyššie uvedené služby kryptoaktív v Európskej únii budú potrebovať povolenie na činnosť CASP. To zahŕňa napríklad nasledovné súčasné podnikateľské modely:

(a) Rôzne kryptomenové platformy a burzy;
(b) Poskytovatelia kryptomenových peňaženiek;
(c) Správci rôznych krpytomenových stratégií;
(d) Sprostredkovatelia zámeny kryptomien za FIAT menu alebo inú krpytomenu;
(e) Poradenské služby pri investícií do kryptomien či kryptoaktív vo všeobecnosti.

Ako dlho trvá získanie licencie pre CASP?

(a) Pred samotným konaním o žiadosti na udelenie povolenie pred CASP sa odporúča konzultovať podnikateľský plán budúceho CASP s NBS a následne pristúpiť k príprave samotnej žiadosti – tento proces môže trvať rôznu dobu v závislosti od pripravenosti CASP, podľa našej skúsenosti s licenčnými konaniami pre finančné inštitúcie je potrebné počítať približne s 3 mesiacmi;
(b) Po príprave žiadosti sa žiadosť podáva na NBS, ktorá do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti musí potvrdiť, či je žiadosť úplná;
(c) Ak žiadosť nie je úplná, NBS stanoví lehotu na doplnenie žiadosti (táto lehota bude individuálna v závislosti od rozsahu požadovaného doplnenia, očakávame, že táto lehota bude v dĺžke 30 až 60 dní). Ak je žiadosť úplná, NBS to oznámi žiadateľovi; ak nie je úplná ani v dodatočnej lehote, žiadosť zamietne.
(d) Do 40 pracovných dní od predloženia úplnej žiadosti NBS vydá rozhodnutie (udelenie povolenia / odmietnutie udelenia povolenia). Na 20 pracovných dní môže byť táto lehota pozastavená, ak si NBS vyžiada ďalšie podklady.

Aká je úloha Highgate pri získaní povolenia podľa MiCA?

V čom spočívajú naše služby?

Vzhľadom na to, že nikto okrem CASP a niektorých finančných inštitúcií nebude môcť podľa MiCA poskytovať služby kryptoaktív, klientom radíme jednak pri analýze ich podnikateľských modelov, či spadajú pod novú reguláciu, prípadne pod inú reguláciu v rámci finančného sektora (napr. kolektívne investovanie alebo poskytovanie investičných služieb a investičných činností) a jednak pri samotnej prípade žiadosti o udelenie povolenia na činnosť CASP pred Národnou bankou Slovenska.

V prípade, ak sa klient rozhodne žiadať o povolenie na vykonávanie činnosti CASP, zastupujeme ho už od úvodnej konzultácie jeho podnikateľského plánu s Národnou bankou Slovenska a následne pri príprave žiadosti o udelenie povolenia, vrátane jednotlivých príloh, a to v spolupráci priamo s klientom a prípadne jeho ďalšími poradcami, napríklad v oblasti IT bezpečnosti. Po podaní žiadosti o udelenie povolenia zastupujeme klienta pred Národnou bankou Slovenska v samotnom licenčnom konaní, v ktorom Národná banka Slovenska bude žiadosť so všetkými jej prílohami komplexne posudzovať.

Vzhľadom na naše skúsenosti s ICO a STO, ale aj pri emisiách s cennými papiermi klientom radíme klientom aj pri príprave whitepaper na rôzne druhy tokenov, príprave ich marketingovej komunikácie pre účely emisie tokenov podľa požiadaviek MiCA a pri plnení povinností voči NBS v súvislosti s emisiu tokenov, či ich prijatí na obchodovanie.

Aké sú naše skúsenosti v oblasti právneho poradenstva pri kryptoaktívach?

Aj keď nariadenie MiCA je pomerne nová právna úprava, téme regulácie kryptoaktív sa už komplexne dlhodobo venujeme, či už v rámci zdaňovania, v oblasti tokenizovaných finančných nástrojov, alebo aj priamo prednášaním na konferencii NBS o nariadení MiCA. Klientom sme v minulosti poskytovali právne a daňové poradenstvo napríklad pri:

(a) vytvorení platformy na obchodovanie s kryptomenami, vrátane právneho štruktúrovania stakingových stratégií,
(b) primárnej emisii hybridných tokenov a ako aj ich umiestnením na decentralizovanej burze v rámci sekundárneho predaja,
(c) primárnej emisii tokenov (ICO) a security tokenov (STO),
(d) založení a spravovaní alternatívnych investičných fondov nachádzajúcich sa v offshore jurisdikciách a investujúcich do kryptoaktív,
(e) štruktúrovaní biznis modelu v súvislosti s vytvorením služieb správy a manažovania kryptomenových portfólií,
(f) posudzovaní súladu biznis modelu s kryptomenami s reguláciou platobných služieb a elektronických peňazí,
(g) vytváraní investičných produktov investujúcich do krypto aktív pre zákazníkov klienta,
(h) vytváraní štúdie pre klienta zameranej na vytvorenie právneho a daňového rámca pre fungovanie jeho internej tokenovej sústavy.

Zároveň, tým, že sa dlhodobo venujeme finančnej regulácii, a teda zastupujeme klientov v povoľovacích, registračných, ako aj sankčných konaniach pred Národnou bankou Slovenska, toto naše know how je elementárnym predpokladom pre kvalifikované zastupovanie klienta pred Národnou bankou Slovenska v licenčnom konaní na činnosť CASP, pri príprave white papers alebo pri žiadostiach na verejnú ponuku tokenov alebo ich prijatie na obchodovanie. Demonštráciou našich rozsiahlych skúseností v oblasti finančnej regulácie sú úspešné konferencie (jedni z najväčších svojho druhu na Slovensku), ktoré sme organizovali, či už ohľadom financovania real estate alebo ohľadom zakladania a prevádzkovania investičných fondov.

V prípade, ak Vám nie je zrejmé, či Váš biznis model bude regulovaný nariadením MiCA, a teda či sa máte pripravovať na licenčné konanie pred Národnou bankou Slovenska, neváhajte kontaktovať našich odborníkov:

 1. Peter Varga, e-mail: peter.varga@highgate.sk
 2. Roman Baranec, e-mail: roman.baranec@highgate.sk

Prípadne môžete svoje konkrétne otázky prebrať aj na konzultácií s naším partnerom Petrom Vargom, ktorý sa regulácií a zdaňovaniu kryptomien dlhodobo venuje:

mica konzultacia krypto

Ak vás téma zdaňovania kryptomien zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk