Oslobodenie od dokumentačnej povinnosti

Domov > Články a aktivity > Oslobodenie od dokumentačnej povinnosti

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktoré upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Najzákladnejšie zmeny, ktoré prinieslo toto usmernenie sú popísané v predošlom článku rovnako ako aj obsahové povinnosti pri jednotlivých typoch transferových dokumentácií. Toto usmernenie prinieslo aj iné novinky, ktoré je potrebné poznať v súvislosti s vyhotovovaním transferovej dokumentácie.

Oslobodenie od dokumentačnej povinnosti


V zmysle nového transferového usmernenia nie je potrebné vypracovávať dokumentáciu pre nevýznamné transakcie pod 1 000 000 EUR a pre akékoľvek transakcie subjektov, ak nie ste auditovaná spoločnosť. To znamená, že v prípade kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevypracováva dokumentácia, je dokumentačná povinnosť splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Je však nevyhnutné upozorniť na to, že aj keď subjektom „odpadne“ povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu, stále majú povinnosť mať upravené ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu a v prípade nesúladu, môže správca dane pristúpiť k úprave základu dane a sankcionovať daňovníka.

Niektoré zásady dokumentačnej povinnosti


Toto usmernenie určuje minimálny rozsah dokumentácie. Správca dane môže vyzvať subjekt na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu. Ako je spomenuté vyššie, bez ohľadu na rozsah dokumentácie stanovený usmernením, správca dane má právo v rámci daňovej kontroly žiadať o ďalšie informácie preukazujúce, že máte nastavené transferové ceny.

Daňovník nepripravuje dokumentáciu v súvislosti s transakciami, ktoré nemajú vplyv na základ dane z príjmov tohto daňovníka. Toto ustanovenie je trochu neštandardne naformulované a vyvoláva dojem, že môže ísť o transakcie, ktoré negatívne neovplyvňujú základ dane. Ide však o transakcie, z ktorých príjem je v zmysle zákona o dani z príjmov od dane oslobodený alebo tento príjem nie je predmetom dane. Avšak ak ide o príjem, kde u jedného subjektu nie je tento príjem predmetom dane alebo je od dane oslobodený, táto úľava od prípravy dokumentácie platí len u tohto subjektu. Na opačnej strane transakcie môže byť táto transakcia daňovým výdavkom a môže ovplyvniť základ dane a v takom prípade vedie dokumentáciu o transakcii druhý subjekt.

V predchádzajúcom usmernení absentovalo ustanovenie, ktoré by jasne určovalo, či pri finančných transakciách je pre účely významnosti určujúca istina alebo výška napr. úroku. Toto nové usmernenie jednoznačne dáva odpoveď na to, že sa vychádza z istiny finančnej transakcie.

Usmernenie ďalej určuje, že ak daňovník pripraví za zdaňovacie obdobie všeobecnú skupinovú dokumentáciu v rozsahu úplnej transferovej dokumentácie, nepripravuje všeobecnú skupinovú dokumentáciu v rozsahu základnej transferovej dokumentácie. Takáto úprava transferovej dokumentácie je však zrejmá aj bez explicitnej úpravy, keďže rozsah všeobecnej úplnej transferovej dokumentácie je ďaleko širší ako základnej a pokrýva všetky informácie základnej transferovej dokumentácie.

Ďalšie články

KONTAKT

Potrebujete pomôcť alebo poradiť?

Law & Tax
Tomáš Demo
tomas.demo@highgate.sk

Accounting
Peter Šopinec
peter.sopinec@highgate.sk

Crypto
Peter Varga
peter.varga@highgate.sk